Umowy na rok 2015 - kiedy złożyć? jak wypełniać?

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 47/2010 z dnia 22.10.2010 r. z późn. zm:

Wnioskodawcy, którym przyznano środki finansowe na realizację zadania badawczego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od zatwierdzenia podziału środków lub rozpatrzenia odwołania przez Senacką Komisję ds. Nauki, zobowiązani są do przekazania do Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej kompletu dokumentów do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o przekazanie wypełnionych, wszystkich wymaganych do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej formularzy, zgodnie z poniższą instrukcją uzupełnienia.

 

Umowa o realizację pracy naukowo-badawczej przez doktoranta w 2015 r.

 

Wykonawca składa wypełnione formularze umowy o realizację pracy naukowo-badawczej przez doktoranta (plik: Umowa doktoranta 2015 w 4 egzemplarzach + dokumenty dotyczące realizacji Umowy.

 

- W umowie o realizację pracy naukowo-badawczej przez doktoranta wypełnić należy:

 

♦ tytuł, imię i nazwisko osoby realizującej zadanie badawcze,

 

pełną nazwę Wydziału,

 

♦ tytuł, imię i nazwisko promotora, pełną nazwę jednostki organizacyjnej, w której promotor jest zatrudniony

 

pełną nazwę jednostki organizacyjnej SUM, w której będzie realizowana praca naukowo-badawcza,

 

♦ wybrać i zaznaczyć jedną dziedzinę naukową, w ramach której mieści się realizowane zadanie badawcze,

(Klasyfikacja dziedzin naukowych wg OECD: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b55089e004574e1024fd9c1bd55e74f5.pdf)

 

♦ zaznaczyć czy zadanie badawcze, jest z zakresu biotechnologii i nanotechnologii,

 

♦ zaznaczyć czy zadanie badawcze, będzie realizowane w Centrum Medycyny Doświadczalnej,

 

♦ § 1 ust. 1 – nazwa zadania badawczego, dokładnie ta sama, co zgłoszona we wniosku do WKN, a następnie do MNiSW,

 

♦ § 1 ust. 2 – data decyzji, dokładna wysokość przyznanych środków,

 

♦ § 2 ust. 1 – ta sama kwota, co w § 1 ust. 2

 

♦ czytelny podpis w miejscu dla Wykonawcy.

 

Dokumenty dotyczące realizacji Umowy:

 

1.Kalkulacja wstępna – składana wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planowanej do zakupu aparatury, nakładów na wykonanie zadania badawczego – 4 egz.; (plik: Kalkulacja wstępna kliniki MNiD 2015; Kalkulacja wstępna teoria MNiD 2015)

 

2.Harmonogram pracy - składany wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planu i/lub nakładów na wykonanie zadania badawczego – 4 egz. (plik: Harmonogram doktorant 2015)

 

3.Kalkulacja wynikowa – składana w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 9;

 

4.Oświadczenie - stanowiące Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2010 Rektora SUM z późn. zm.sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, składane wraz z projektem Umowy – 1 egz.; (plik: Oświadczenie)

 

5.Oświadczenie BHP – składane wraz z projektem Umowy, po zapoznaniu się z ,,Materiałami szkoleniowymi dla osób podlegających szkoleniu bhp Instruktaż ogólny BHP”  (plik: Oświadczenie BHP) (Materiały szkoleniowe dostępne na stronie tutaj: Materiał szkoleniowy - BHP oraz w zakładce ,,Pliki do pobrania”) – 1 egz.;

 

6.Zgoda komisji etycznej właściwej ds. doświadczeń na zwierzętach – składanaz projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo badawcza – 1 egz.;

 

7.Pozytywna opinia komisji bioetycznej właściwej ds. eksperymentów medycznych – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo –badawcza – 1 egz.;

 

8.Zgoda Ministra Środowiska – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli realizowana praca naukowo-badawcza dotyczy zwierząt genetycznie zmodyfikowanych – 1 egz.;

9. „Zapotrzebowanie na dostawy i usługi” na zakup aparatury naukowo-badawczej lub sprzętu zgodnie z planem określonym w Kalkulacji wstępnej – składane wraz z projektem Umowy oraz, za każdym razem, w przypadku jej zmiany – 1 egz.; (plik: Zapotrzebowanie)

Kalkulacja wynikowa w pracach statutowych, pracach realizowanych przez młodych naukowców i doktorantów

włącz . Opublikowano w Aktualności

Uprzejmie informujemy, że:

♦ dla umów zawartych z dotacji 2013 r. Kalkulację wynikową należy złożyć w terminie: 30 dni po zakończeniu umowy (§2 ust. 7 umowy o realizację pracy statutowej; pracy realizowanej przez młodego naukowca; pracy realizowanej przez doktoranta), tj.: 30.01.2015 r.

Formularze Kalkulacji wynikowej dostępne są na stronie Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM w zakładce Pliki do pobrania.

Pismo Prorektora ds. Nauki SUM ws. kalkulacji wynikowej

 

♦ dla umów zawartych z dotacji 2014 r. kalkulację wynikową składa się w terminie 60 dni po zakończeniu umowy (§2 ust. 6 umowy o realizację pracy statutowej; pracy realizowanej przez młodego naukowca; pracy realizowanej przez doktoranta).

Sprawozdania z prac: statutowych, doktorantów, młodych naukowców

włącz . Opublikowano w Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dziale sprawozdawczość i w plikach do pobrania, zostały zamieszczone formularze sprawozdań z realizacji prac: statutowych, doktorantów i młodych naukowców z realizacji umów zawartych w 2013 r., a także stosowne pismo przewodnie Prorektora ds. Nauki.

Sprawozdania z prac statutowych; młodych naukowców, doktorantów zawartych w 2012 r. II etap

włącz . Opublikowano w Aktualności

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 48/2010 Senatu SUM z dnia 22.12.2010 r. w sprawie "Zasad oceny realizacji prac statutowych oraz zadań badawczych realizowanych przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w Wydziałach SUM", zbliża się termin składania sprawozdań z II etapu realizacji prac statutowych, doktorantów i młodych naukowców zawartych w 2012 r., który przypada na dzień 30 listopada br.

Każdy Kierownik projektu zostanie indywidualnie powiadomiony o konieczności złożenia sprawozdania. Kierownicy projektów, których prace zostały rozliczone definitywnie w I etapie, nie otrzymają powiadomienia.

W najbliższym czasie zostanie zamieszczone pismo Prorektora ds. Nauki, a także obowiązujący formularz sprawozdania.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker