Umowa

włącz . Opublikowano w NCN

 

  1. Umowa o finansowanie projektu badawczego generowana jest przez Wnioskodawcę w systemie elektronicznym OPI, na podstawie prawomocnej Decyzji NCN o przyznaniu środków: https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
  2. Umowa okresla szczegółowe warunki realizacji projektu, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia oraz terminy składania raportów rocznych i końcowych
  3. Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych przekazywane są w transzach na konto Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, po zawarciu umowy pomiędzy jednostką finansującą oraz SUM przy udziale Kierownika projektu.Środki te są przeznaczone na finansowanie zadań badawczych opisanych w harmonogramie projektu i kosztorysie, stanowiących załączniki do umowy.
  4. Uruchomienie środków finansowych na realizację zadań badawczych w danym roku może nastąpić po zatwierdzeniu zapotrzebowania, w którym Kierownik projektu wskazuje potrzebę dokonania zakupu lub zamówienia usługi, związanych z realizacją projektu. Zapotrzebowanie jest formularzem, stanowiącym załącznik do zarządzenia wewnętrznego Rektora SUM, do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej SUM.
  5. Sprawy związane z zakupami i zamawianiem usług obcych na potrzeby realizacji projektu prowadzą odpowiednio pracownicy Działu Zaopatrzenia i Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.
  6. Zapotrzebowania obejmujące wydatki na dostawy lub usługi, których dokonuje SUM, dla danego zadania badawczego winny być składane przed rozpoczęciem tego zadania, aby wydatek (potwierdzony fakturą lub rachunkiem do umowy cywilno prawnej) był dokonany w czasie umożliwiającym terminowe rozliczenie zadania. W szczególności sprawa dotyczy umów zawieranych z wykonawcami projektów, które muszą być zawierane przed podjęciem czynności przez tych wykonawców.