Kategoryzacja Wydziałów

Marcin Chabior włącz . Opublikowano w Inne kategorie

1.Warunkiem uzyskania przez Wydział dotacji na finansowanie działalności statutowej, w tym na utrzymanie potencjału badawczego jednostek organizacyjnych, badania naukowe młodych naukowców i doktorantów, jest poddanie się ocenie parametrycznej i uzyskanie w tej ocenie kategorii naukowej.

2.Oceny wydziału dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, na podstawie informacji zawartych w ankiecie jednostki naukowej, którą każdy Wydział jest zobowiązany sporządzić i złożyć w formie i terminie określonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w trybie rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

3.W zakresie kategoryzacji jednostek naukowych, Wydziały SUM należą do grupy nauk o życiu.

4.Przedmiotem oceny, na podstawie której przyznawana jest kategoria naukowa jednostki są   parametry określone w „Karcie kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk o życiu”, stanowiącej załącznik do rozporządzenia MNiSW.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker