Akty prawne

Marcin Chabior włącz . Opublikowano w Menu główne

Akty prawne powszechnie obowiązujące Regulacje prawne SUM

I
1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych


4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę

7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.


---------------------------------------------------------------------

I

1. Uchwała Nr 18/2016 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 24 lutego 2016 r.w sprawie: zmiany Uchwały Nr 71/2008 z dnia 27.02.2008 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie zasad oceny realizacji prac statutowych i własnych z późno zm.

2. Uchwala Nr 49/2016 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 47/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wprowadzenia "Zasad wnioskowania i po działu dotacji na finansowanie działalno ści statutowej polegającej na prowadzeniu badań naukowych w ramach prac statutowych oraz zadań z nimi związanych, służących utrzymaniu potencjału badawczego jednostek organizacyjnych oraz rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w jednostkach naukowych (Wydziałach)
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach" z późn. zm.

3. Uchwała Nr 112/2015 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 21 października 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 47/2010 z dnia 22.12.2010 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wprowadzenia „Zasad wnioskowania i podziału dotacji na finansowanie działalności statutowej polegającej na prowadzeniu badań naukowych w ramach prac statutowych oraz zadań z nimi związanych, służących utrzymaniu potencjału badawczego jednostek organizacyjnych oraz rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w jednostkach naukowych (Wydziałach) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” z późn. zm.

4. Zarządzenie Nr 64/2016 z dnia 23.05.2016 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wprowadzenia wzorów oświadczeń dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących minimów kadrowych oraz osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych

5. Zarządzenie Nr 122/2016 z dnia 10.08.2016 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 26.04.2013 r. w sprawie: wprowadzenia w życie zasad udzielania i rozliczania podróży służbowej

6. Zarządzenie Nr 157/2014 z dnia 14.11.2014 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 13.02.2009 r. z późn. zm. w sprawie: wydatkowania środków publicznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

7. Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 04.04.2012 r. Rektora SUM zmieniające Zarządzenie Nr 99/2009 z dnia 13.10.2009 r. w sprawie: szczegółowych zasad wynagradzania osób uczetniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł innych niz okreslonych w art. 94 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym

8. Zarządzenie Nr 99/2009 z dnia 13.10.2009 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: szczegółowych zasad wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

9. Zarządzenie Nr 124/2017 z dnia 17.08.2017 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: zasad przygotowania wniosków o przyznanie dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowcyh oraz realizacji tych inwestycji.

 -----------------------------------------------------------------

II

1. Uchwała Nr 149/2012 Senatu SUM z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

2. Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

------------------------------------------------------------------

III

1.Pismo Okólne Nr 2/2013 z dnia 15.05.2013 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczące Zasad przyjmowania gości z zagranicy w ramach współpracy międzynarodowej

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker