Lokalna komisja etyczna ds. doświadczeń na zwierzętach

Juraszczyk Aleksandra włącz . Opublikowano w Komisje Etyczne SUM

 

 

 

Terminarz posiedzeń

12.07.2018 - rozpatrywanie wniosków

 13.07.2018 - rozpatrywanie ocen retrospektywnych

 od 01.09.2018 - nabór wniosków

19.09.2018 - rozpatrywanie wniosków składanych od 01.09.2018

24.10.2018 - ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW, złożonych do 10.10.2018r. 16.11.2018 - posiedzenie komisji - składanie wniosków do 02.11.2018 14.12.2018 - posiedzenie komisji - składanie wniosków do 30.11.2018

I. Skład Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach:

Przewodniczący: dr hab. Urszula Cegieła
Z-ca Przewodniczącego: dr hab. Halina Jędrzejowska-Szypułka
Członkowie: dr hab. Weronika Rupik, dr Inga Mrzyk, mgr Aleksandra Burek, mgr Ewa Pendzich,  Katarzyna Kleczko,      dr Tomasz Cichoń, dr Tomasz Sawczyn, mgr Kamil Gałązka, Michael Bizuk, mgr Karolina Kotara
Sekretarz: mgr Natalia Czeczotka

 

II. Właściwość miejscowa Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach
z siedzibą w Katowicach: 

(zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach Dz. U. 2015, poz. 630) 

obszar województwa śląskiego

 

III. Przepisy prawne

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Akty wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie trybu wyłaniania ekspertów biorących udział w przeprowadzaniu kontroli użytkownika w zakresie doświadczeń na zwierzętach oraz wysokości ich wynagrodzenia

 

IV. Regulamin Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach

 

 

V. Aktualności:

*

 

Uwaga: na stronie internetowej http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/ został właśnie opublikowany zmieniony wzór raportu użytkownika do oceny retrospektywnej (zmiana w pkt I.5).

 

Raporty składane po dniu 15 czerwca 2018 roku powinny być już składane na zmienionym formularzu.

*

W zakładce VI Formularze dostępne są dodatkowe druki obowiązujące dla wniosków składanych do Komisji od dnia 25.05.2018 r. w związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

*

Przed wypełnianiem wniosków należy zapoznać się z Uchwałą Nr 14/2017 Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z dnia 15.12.2017 roku

 

*

Informujemy, iż Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzątach na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2017 r. ustaliła nowe wzory: nietechnicznego streszczenia, wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach, uproszczonego wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach oraz wniosków o dodatkowe osoby, dodatkowe zwierzęta i dodatkowe procedury, które będą obowiązywać od dnia 01.02.2018 roku. W/w formularze dostępne są już na naszej stronie internetowej w zakładce "V. Formularze składane do LKE" oraz na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod adresem:

http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/

 *

Mając na uwadze art. 78 ust 1 i art. 79 ust. 2ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 266 z późn. zm.) przypomina się, że z dniem 01.01.2018 r. straciły ważność zgody wydane na podstawie ustawy o doświadczeniach na zwierzętach z roku 2005, nawet jeśli okres, na który wydano zgodę był dłuższy.  Nie oznacza to jednak braku możliwości dokończenia doświadczeń, które rozpoczęto a nie zakończono przed upływem w/w terminu.  Aby dokończyć rozpoczęte procedury zgodnie z obowiązującym prawem niezbędne jest otrzymanie zgody na ich kontynuację. Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczen na Zwierzętach stanęła na stanowisku, iż w każdym takim przypadku należy przygotować nowy wniosek o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia  na  zwierzętach,  który  zostanie  oceniony  przez  właściwą  Lokalną  Komisję  do  Spraw  Doświadczeń  na  Zwierzętach,  w  oparciu  o obowiązujące przepisy prawne. W przygotowywanym wniosku należy zamieścić adnotację, że opisywane procedury sa kontynuacją eksperymentu  przeprowadzanego na podstawie zgody nr......, z dnia....., która z końcem 2017 r. straciła ważność. Należy podać również informację o liczbie zwierząt dotąd wykorzystanych (z uwagi na możliwość pojawienia się ewentualnych wątpliwości co do liczebności grup).

*

Informacje dla Użytkownika/Dostawcy/Hodowcy, które znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

           Wzory wniosków, wzory formularza oceny retrospektywnej, instrukcje wypełniania:

  UCHWAŁY Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach, zalecenia, dodatkowa literatura, interpretacje, prawo, dobre  praktyki:

http://www.nauka.gov.pl/krajowa-komisja-etyczna-do-spraw-doswiadczen-na-zwierzetach-oraz-lokalne-komisje-etyczne-do-spraw-doswiadczen-na-zwierzetach/

Tabele do sprawozdań:

http://www.bip.nauka.gov.pl/tabele-do-sprawozdan_zwierzeta/

*

Inne pomocne linki:


  1.  Zamkniete użycie GMM i GMO
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

 

 VI. Formularze składane do LKE:

Przed wypełnianiem wniosków należy zapoznać się z Uchwałą Nr 14/2017 Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z dnia 15.12.2017 roku

Ważne

Dodatkowe druki obowiązujące dla wniosków składanych do Komisji od dnia 25.05.2018 r. w związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

Kompletne wnioski należy składać w Sekretariacie LKE w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, pok. 504, w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, w terminie 14 dni przed datą posiedzenia Komisji

Uwaga:

  1. Wniosek wypełnia się w formacie Word, czcionką Times New Roman, wielkość czcionki - 12, odstęp między wierszami - półtora;
  2. Wniosek powinien być napisany językiem zrozumiałym dla wszystkich członków lokalnej komisji etycznej.

 

 VII. Inne formularze dla Użytkownika:

 

 

Kontakt


Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice

tel. (32) 208-36-42 fax (32) 208-36-05 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
sekretarz komisji: - mgr Natalia Czeczotka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker