Lokalna komisja etyczna ds. doświadczeń na zwierzętach

Juraszczyk Aleksandra włącz . Opublikowano w Komisje Etyczne SUM

 

 

Terminarz posiedzeń

12.07.2018 - rozpatrywanie wniosków

 13.07.2018 - rozpatrywanie ocen retrospektywnych

 19.09.2018 - rozpatrywanie wniosków składanych w okresie od 02.07.2018 r. do dnia 06.07.2018 r.

Uwaga!

Z uwagi na okres wakacyjny prosimy o składanie wniosków na kolejne posiedzenia Komisji od dnia 01.09.2018 r.

 

I. Skład Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach:

Przewodniczący: dr hab. Urszula Cegieła
Z-ca Przewodniczącego: dr hab. Halina Jędrzejowska-Szypułka
Członkowie: dr hab. Weronika Rupik, dr Inga Mrzyk, mgr Aleksandra Burek, mgr Ewa Pendzich,  Katarzyna Kleczko,      dr Tomasz Cichoń, dr Tomasz Sawczyn, mgr Kamil Gałązka, Michael Bizuk, mgr Karolina Kotara

 

II. Właściwość miejscowa Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach
z siedzibą w Katowicach: 

(zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach Dz. U. 2015, poz. 630) 

obszar województwa śląskiego

 

III. Przepisy prawne

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Akty wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie trybu wyłaniania ekspertów biorących udział w przeprowadzaniu kontroli użytkownika w zakresie doświadczeń na zwierzętach oraz wysokości ich wynagrodzenia

 

IV. Regulamin Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach

 

 

V. Aktualności:

*

 

Uwaga: na stronie internetowej http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/ został właśnie opublikowany zmieniony wzór raportu użytkownika do oceny retrospektywnej (zmiana w pkt I.5).

 

Raporty składane po dniu 15 czerwca 2018 roku powinny być już składane na zmienionym formularzu.

*

W zakładce VI Formularze dostępne są dodatkowe druki obowiązujące dla wniosków składanych do Komisji od dnia 25.05.2018 r. w związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

*

Przed wypełnianiem wniosków należy zapoznać się z Uchwałą Nr 14/2017 Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z dnia 15.12.2017 roku

 

*

Informujemy, iż Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzątach na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2017 r. ustaliła nowe wzory: nietechnicznego streszczenia, wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach, uproszczonego wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach oraz wniosków o dodatkowe osoby, dodatkowe zwierzęta i dodatkowe procedury, które będą obowiązywać od dnia 01.02.2018 roku. W/w formularze dostępne są już na naszej stronie internetowej w zakładce "V. Formularze składane do LKE" oraz na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod adresem:

http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/

 *

Mając na uwadze art. 78 ust 1 i art. 79 ust. 2ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 266 z późn. zm.) przypomina się, że z dniem 01.01.2018 r. straciły ważność zgody wydane na podstawie ustawy o doświadczeniach na zwierzętach z roku 2005, nawet jeśli okres, na który wydano zgodę był dłuższy.  Nie oznacza to jednak braku możliwości dokończenia doświadczeń, które rozpoczęto a nie zakończono przed upływem w/w terminu.  Aby dokończyć rozpoczęte procedury zgodnie z obowiązującym prawem niezbędne jest otrzymanie zgody na ich kontynuację. Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczen na Zwierzętach stanęła na stanowisku, iż w każdym takim przypadku należy przygotować nowy wniosek o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia  na  zwierzętach,  który  zostanie  oceniony  przez  właściwą  Lokalną  Komisję  do  Spraw  Doświadczeń  na  Zwierzętach,  w  oparciu  o obowiązujące przepisy prawne. W przygotowywanym wniosku należy zamieścić adnotację, że opisywane procedury sa kontynuacją eksperymentu  przeprowadzanego na podstawie zgody nr......, z dnia....., która z końcem 2017 r. straciła ważność. Należy podać również informację o liczbie zwierząt dotąd wykorzystanych (z uwagi na możliwość pojawienia się ewentualnych wątpliwości co do liczebności grup).

*

Informacje dla Użytkownika/Dostawcy/Hodowcy, które znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

           Wzory wniosków, wzory formularza oceny retrospektywnej, instrukcje wypełniania:

  UCHWAŁY Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach, zalecenia, dodatkowa literatura, interpretacje, prawo, dobre  praktyki:

http://www.nauka.gov.pl/krajowa-komisja-etyczna-do-spraw-doswiadczen-na-zwierzetach-oraz-lokalne-komisje-etyczne-do-spraw-doswiadczen-na-zwierzetach/

Tabele do sprawozdań:

http://www.bip.nauka.gov.pl/tabele-do-sprawozdan_zwierzeta/

*

Inne pomocne linki:


  1.  Zamkniete użycie GMM i GMO
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

 

 VI. Formularze składane do LKE:

Przed wypełnianiem wniosków należy zapoznać się z Uchwałą Nr 14/2017 Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z dnia 15.12.2017 roku

Ważne

Dodatkowe druki obowiązujące dla wniosków składanych do Komisji od dnia 25.05.2018 r. w związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

Kompletne wnioski należy składać w Sekretariacie LKE w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, pok. 504, w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, w terminie 14 dni przed datą posiedzenia Komisji

Uwaga:

  1. Wniosek wypełnia się w formacie Word, czcionką Times New Roman, wielkość czcionki - 12, odstęp między wierszami - półtora;
  2. Wniosek powinien być napisany językiem zrozumiałym dla wszystkich członków lokalnej komisji etycznej.

 

 VII. Inne formularze dla Użytkownika:

 

 

Kontakt


Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice

tel. (32) 208-36-42 fax (32) 208-36-05 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
sekretarz komisji: - mgr Aleksandra Juraszczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker