Duża infrastruktura badawcza

włącz . Opublikowano w Inne kategorie

 

DUŻA INFRASTRUKTURA BADAWCZA – to aparatura naukowo-badawcza, w tym infrastruktura informatyczna nauki o wartości przekraczającej 500 000,00 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu;

 

Finansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych obejmuje (art. 20 ustawy o zasadach finansowania nauki):

1) finansowanie kosztów inwestycji w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej:

a) zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej,

b) rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki,

c) udział w przedsięwzięciu inwestycyjnym w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej, w tym w ramach współpracy międzynarodowej,

d) inwestycje z zakresu dużej infrastruktury badawczej, współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Minister właściwy do spraw nauki, przyznaje środki finansowe na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie wniosków, złożonych
w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja, w systemie teleinformatycznym-
www.osf.opi.org.pl

 

ZAKRES WNIOSKÓW

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie środków finansowych na:

1) inwestycję budowlaną oraz inwestycję budowlaną dotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej składa wniosek w systemie teleinformatycznym (www.osf.opi.org.pl) zawierający informacje, których szczegółowy zakres określa załącznik nr 1 do Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. 2015 poz. 1693);

2) zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą składa wniosek w systemie teleinformatycznym (www.osf.opi.org.pl) zawierający informacje, których szczegółowy zakres określa załącznik nr 2 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. 2015 poz. 1693);

3) rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej składa wniosek w systemie teleinformatycznym (www.osf.opi.org.pl) zawierający informacje, których szczegółowy zakres określa załącznik nr 3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. 2015 poz. 1693);

 

Do wniosku na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą, dołącza się kosztorys – opis zakresu rzeczowego planowanej do realizacji inwestycji, zawierający wykaz rzeczowo-kosztowy, oraz:

1) harmonogram realizacji inwestycji, jeżeli dotyczy ona wytworzenia aparatury naukowo-badawczej;

2) w przypadku rozbudowy aparatury naukowo-badawczej – informację o posiadaniu aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą, której dotyczy rozbudowa, wraz z dokumentem potwierdzającym jej wartość, w tym wyciąg
z ewidencji środków trwałych;

3) informację o aparaturze naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą zakupionej lub wytworzonej przez wnioskodawcę, w okresie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku;

4) dokumenty uzasadniające wykazaną we wniosku wysokość planowanych nakładów na zakup aparatury naukowo--badawczej;

5) informację o osiągnięciach naukowych wnioskodawcy w zakresie realizowanego programu badań naukowych lub prac rozwojowych, w okresie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku

 

Do wniosku na inwestycję budowlaną dotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej dołącza się:

1) kosztorys – opis zakresu rzeczowego planowanej do realizacji inwestycji, zawierający wykaz rzeczowo-kosztowy;

2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cel budowlany. Jeżeli wymaga tego charakter inwestycji, do wniosku dołącza się: pozwolenie na budowę lub pozwolenie konserwatora zabytków na realizację inwestycji.

 

Do wniosku na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki dołącza się:

1) informację o posiadanej infrastrukturze informatycznej nauki stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą,

której dotyczy rozbudowa, wraz z wyszczególnieniem jej głównych składników oraz z dokumentem potwierdzającym

jej wartość, w tym wyciąg z ewidencji środków trwałych;

2) uzasadnienie potrzeby rozbudowy posiadanej infrastruktury informatycznej nauki;

3) informację o możliwości i planach udostępniania infrastruktury informatycznej nauki innym podmiotom.

 

OCENA WNIOSKÓW

Oceny wniosków dokonuje zespół, powołany przez Ministra. Przy ocenie wniosków, uwzględnia się następujące kryteria:

1) poziom naukowy prac lub zadań i ich znaczenie dla rozwoju nauki;

2) praktyczną użyteczność wyników prac lub zadań oraz ich znaczenie dla rozwoju innowacyjności i gospodarki; 

3) znaczenie realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki

4) możliwość współfinansowania przewidzianych do realizacji prac lub zadań z innych źródeł niż środki finansowe na naukę

oraz:

1) zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji dla realizacji programu badań naukowych lub prac rozwojowych;

2) możliwość wykorzystania i udostępniania planowanej do realizacji inwestycji jednostkom naukowym i innym podmiotom oraz jej wpływ na rozwój współpracy krajowej
i międzynarodowej w ramach wspólnie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;

3) stopień wykorzystania inwestycji do realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych

 

Zespół sporządza oceny wniosków w formie list rankingowych, oddzielnie dla inwestycji budowlanych, inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej oraz inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki.

Ocena wniosku zawiera pozycję rankingową, proponowaną kwotę finansowania albo odmowę finansowania oraz uzasadnienie dokonanej oceny.

 

SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ WNIOSKU PRZEZ WYDZIAŁY SUM

1.      W przypadku wniosku na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej, wnioskodawcą jest Wydział SUM.

2.      Wnioski na formularzu „zgłoszenie wniosku inwestycyjnego”- / wzór w plikach do pobrania/ należy składać w następujących terminach:

-  w przypadku inwestycji budowlanej do dnia 31 października roku poprzedzającego rok składania wniosku do MNiSW

 

- w przypadku aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej do dnia 30 kwietnia roku, w którym składany jest wniosek do MNiSW

 

3.      Wnioski o finansowanie dużej infrastruktury badawczej, podlegają procedurze opiniowania merytorycznego przez Senacką Komisję ds. Nauki.

4.      Obsługę administracyjną wniosków zapewnia Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. 

5.      Wnioski o inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej po zaakceptowaniu „zgłoszenia wniosku inwestycyjnego” przez odpowiednie działy SUM w ramach swoich kompetencji i zgody władz Uczelni na złożenie wniosku wypełnia się
w systemie elektronicznym na stronie
: www.osf.opi.org.pl (zakres rzeczowy wniosków określają załączniki 1,2,3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. 2015 poz. 1693))

6.      Środki finansowe na naukę, przeznaczone na finansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, przyznaje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w formie dotacji celowej.

7.      Zapotrzebowanie na dostawę aparatury naukowo-badawczej składa osoba wykazana we wniosku do Ministra jako osoba odpowiedzialna za sporządzenie wniosku, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przyznanej dotacji na zakup aparatury.

 

PODSTAWA PRAWNA REGULUJĄCA DUŻĄ INFRASTRUKTURĘ BADAWCZĄ

- Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 20.04.2010r. (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 2045 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. 2015 poz. 1693)

- Zarządzenie Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego nr 124/2017
z dnia 17.08.2017r. w sprawie
wprowadzenia „Zasad przygotowania wniosków o przyznanie dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz realizacji tych inwestycji.”

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker