Umowa doktoranta na rok 2016 - jak i kiedy otworzyć? Jak wypełniać?

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 47/2010 z dnia 22.10.2010 r. z późn. zm:

 

Wnioskodawcy, którym przyznano środki finansowe na realizację zadania badawczego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od zatwierdzenia podziału środków lub rozpatrzenia odwołania przez Senacką Komisję ds. Nauki, zobowiązani są do przekazania do Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej kompletu dokumentów do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej, tj. 4 tygodnie od posiedzenia Senackiej Komisji ds. Nauki SUM, które odbędzie się w dniu 16.05.2016 roku – do 13.06.2016 r.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o przekazanie wypełnionych, wszystkich wymaganych do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej formularzy, zgodnie z poniższą instrukcją uzupełnienia.

 

Umowa o realizację pracy naukowo-badawczej przez doktoranta w 2016 r.

 

Wykonawca składa wypełnione formularze umowy o realizację pracy naukowo-badawczej przez doktoranta w 4 egzemplarzach + dokumenty dotyczące realizacji Umowy.

 

W umowie o realizację pracy naukowo-badawczej przez doktoranta wypełnić należy:

♦ tytuł, imię i nazwisko osoby realizującej zadanie badawcze,

pełną nazwę Wydziału,

♦ tytuł, imię i nazwisko promotora, pełną nazwę jednostki organizacyjnej, w której promotor jest zatrudniony

pełną nazwę jednostki organizacyjnej SUM, w której będzie realizowana praca naukowo-badawcza,

♦ wybrać i zaznaczyć jedną dziedzinę naukową, w ramach której mieści się realizowane zadanie badawcze,

♦ zaznaczyć czy zadanie badawcze, jest z zakresu biotechnologii i nanotechnologii,

♦ zaznaczyć czy zadanie badawcze, będzie realizowane w Centrum Medycyny Doświadczalnej,

♦ § 1 ust. 1 – nazwa zadania badawczego, dokładnie ta sama, co zgłoszona we wniosku do WKN,

♦ § 1 ust. 2 – data decyzji, dokładna wysokość przyznanych środków,

♦ § 2 ust. 1 – ta sama kwota, co w § 1 ust. 2

♦ czytelny podpis w miejscu dla Wykonawcy.

 

Dokumenty dotyczące realizacji Umowy:

1.Kalkulacja wstępna – składana wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planowanej do zakupu aparatury, nakładów na wykonanie zadania badawczego – 4 egz.;

2.Harmonogram pracy - składany wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planu – 4 egz.;

3.Kalkulacja wynikowa – składana w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 9;

4.Oświadczenie - stanowiące Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2010 Rektora SUM z późn. zm.sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, składane wraz z projektem Umowy – 1 egz.;

5.Oświadczenie BHP – składane wraz z projektem Umowy, po zapoznaniu się z ,,Materiałami szkoleniowymi dla osób podlegających szkoleniu bhp Instruktaż ogólny BHP” (dostępne na stronie Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej w zakładce ,,Pliki do pobrania”) – 1 egz.;

6.Zgoda komisji etycznej właściwej ds. doświadczeń na zwierzętach – składanaz projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo badawcza – 1 egz.;

7.Pozytywna opinia komisji bioetycznej właściwej ds. eksperymentów medycznych – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo –badawcza – 1 egz.;

8.Zgoda Ministra Środowiska – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli realizowana praca naukowo-badawcza dotyczy zwierząt genetycznie zmodyfikowanych – 1 egz.;

9.„Zapotrzebowanie na dostawy i usługi” na zakup aparatury naukowo-badawczej lub sprzętu zgodnie z planem określonym w Kalkulacji wstępnej – składane wraz z projektem Umowy oraz, za każdym razem, w przypadku jej zmiany – 1 egz.;.

 

WSZYSTKIE POTRZEBNE FORMULARZE ZNAJDUJĄ SIĘ W „PLIKACH DO POBRANIA”

Umowy na rok 2015 - kiedy złożyć? jak wypełniać?

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 47/2010 z dnia 22.10.2010 r. z późn. zm:

Wnioskodawcy, którym przyznano środki finansowe na realizację zadania badawczego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od zatwierdzenia podziału środków lub rozpatrzenia odwołania przez Senacką Komisję ds. Nauki, zobowiązani są do przekazania do Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej kompletu dokumentów do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o przekazanie wypełnionych, wszystkich wymaganych do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej formularzy, zgodnie z poniższą instrukcją uzupełnienia.

 

Umowa o realizację pracy naukowo-badawczej przez doktoranta w 2015 r.

 

Wykonawca składa wypełnione formularze umowy o realizację pracy naukowo-badawczej przez doktoranta (plik: Umowa doktoranta 2015 w 4 egzemplarzach + dokumenty dotyczące realizacji Umowy.

 

- W umowie o realizację pracy naukowo-badawczej przez doktoranta wypełnić należy:

 

♦ tytuł, imię i nazwisko osoby realizującej zadanie badawcze,

 

pełną nazwę Wydziału,

 

♦ tytuł, imię i nazwisko promotora, pełną nazwę jednostki organizacyjnej, w której promotor jest zatrudniony

 

pełną nazwę jednostki organizacyjnej SUM, w której będzie realizowana praca naukowo-badawcza,

 

♦ wybrać i zaznaczyć jedną dziedzinę naukową, w ramach której mieści się realizowane zadanie badawcze,

(Klasyfikacja dziedzin naukowych wg OECD: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b55089e004574e1024fd9c1bd55e74f5.pdf)

 

♦ zaznaczyć czy zadanie badawcze, jest z zakresu biotechnologii i nanotechnologii,

 

♦ zaznaczyć czy zadanie badawcze, będzie realizowane w Centrum Medycyny Doświadczalnej,

 

♦ § 1 ust. 1 – nazwa zadania badawczego, dokładnie ta sama, co zgłoszona we wniosku do WKN, a następnie do MNiSW,

 

♦ § 1 ust. 2 – data decyzji, dokładna wysokość przyznanych środków,

 

♦ § 2 ust. 1 – ta sama kwota, co w § 1 ust. 2

 

♦ czytelny podpis w miejscu dla Wykonawcy.

 

Dokumenty dotyczące realizacji Umowy:

 

1.Kalkulacja wstępna – składana wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planowanej do zakupu aparatury, nakładów na wykonanie zadania badawczego – 4 egz.; (plik: Kalkulacja wstępna kliniki MNiD 2015; Kalkulacja wstępna teoria MNiD 2015)

 

2.Harmonogram pracy - składany wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planu i/lub nakładów na wykonanie zadania badawczego – 4 egz. (plik: Harmonogram doktorant 2015)

 

3.Kalkulacja wynikowa – składana w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 9;

 

4.Oświadczenie - stanowiące Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2010 Rektora SUM z późn. zm.sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, składane wraz z projektem Umowy – 1 egz.; (plik: Oświadczenie)

 

5.Oświadczenie BHP – składane wraz z projektem Umowy, po zapoznaniu się z ,,Materiałami szkoleniowymi dla osób podlegających szkoleniu bhp Instruktaż ogólny BHP”  (plik: Oświadczenie BHP) (Materiały szkoleniowe dostępne na stronie tutaj: Materiał szkoleniowy - BHP oraz w zakładce ,,Pliki do pobrania”) – 1 egz.;

 

6.Zgoda komisji etycznej właściwej ds. doświadczeń na zwierzętach – składanaz projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo badawcza – 1 egz.;

 

7.Pozytywna opinia komisji bioetycznej właściwej ds. eksperymentów medycznych – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo –badawcza – 1 egz.;

 

8.Zgoda Ministra Środowiska – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli realizowana praca naukowo-badawcza dotyczy zwierząt genetycznie zmodyfikowanych – 1 egz.;

9. „Zapotrzebowanie na dostawy i usługi” na zakup aparatury naukowo-badawczej lub sprzętu zgodnie z planem określonym w Kalkulacji wstępnej – składane wraz z projektem Umowy oraz, za każdym razem, w przypadku jej zmiany – 1 egz.; (plik: Zapotrzebowanie)

Opłaty zjazdowe

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w Aktualności

W przypadku dokonywania opłaty zjazdowej krajowej ze środków finansowych z umów realizowanych przez uczestników studiów doktoranckich przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dla osób delegowanych w podróż służbową, kierownik tematu występuje do prorektora ds. Nauki z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie opłaty zjazdowej, co najmniej 14 dni przed terminem płatności. 

Opłatę zjazdową (wyjazd krajowy lub za granicę) może uiścić osoba delegowana po wcześniejszym uzyskaniu zgody Prorektora ds. Nauki. Rozliczenie następuje na podstawie wystawionej faktury przez organizatora konferencji, zjazdu itp.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 51/2006 z dnia 11.05.2006 r. Rektora Śląśkiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uczestnik studiów doktorankich może ubiegać się o zwrot kosztów na wyjazd na konferencję, szkolenie, warsztaty itp.

Ze środków finansowych przeznaczonych na wyjazdy w umowach realizowanych przez uczestników studiów doktoranckich, mogą korzystać tylko kierownicy tych umów.

Formularz do pobrania:

Wniosek o dokonanie opłaty zjazdowej krajowej

Wniosek o finansowanie zadań służących rozwojowi studentów studiów doktoranckich

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w Aktualności

1) Środki finansowe na rozwój doktorantów na dany rok kalendarzowy przyznawane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie dotacji celowej.

2) Wnioski o finansowanie zadań badawczych w ramach tej dotacji mogą składać Doktoranciuczestnicy studiów doktoranckich, prowadzonych na wydziałach SUM na badania naukowe związane z realizacją pracy doktorskiej.

3) Doktoranci składają wnioski do Dziekanów Wydziałów SUM, na formularzach dostępnych na stronie internetowej SUM, w terminie do dnia 31 maja w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji.

4) Zgłoszone przez doktorantów tematy zadań badawczych tworzą plan zadaniowy dla poszczególnych Wydziałów SUM na rok kalendarzowy objęty dotacją MNiSW na finansowanie działalności statutowej.

5) Wnioski podlegają ocenie Dziekana Wydziału, Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Senackiej Komisji ds. Nauki.

Wniosek o finansowanie zadań służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich w 2016 r.

Wniosek należy złożyć w 1 egz. u Dziekana właściwego Wydziału, zgodnie z Uchwałą Nr 47/2010 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 22.12.2010 r. z późn. zm. w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker