Pracownicy Działu

włącz . Opublikowano w Menu główne

Imię i Nazwisko

Zakres pracy

mgr Beata Chmielewska

Kierownik Działu


tel. 32 2083689
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Koordynacja realizacji zadań przez Dział ds. Nauki
i Współpracy Międzynarodowej

mgr Ewa Szczubiał

Z-ca Kierownika Działu


tel. 32 2083689
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

♦ specjalistyczne usługi badawcze

♦ usługi badań diagnostycznych

mgr inż. Monika Mielcarz
tel. 32 2083540
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

♦ Sprawy związane z wnioskowaniem o finansowanie ze środków MNiSW inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, infrastruktury informatycznej i inwestycji budowlanych, zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę;
♦ Zawieranie krajowych porozumień o współpracy naukowo-badawczej,
♦ Sprawy związane z finansowaniem przez SUM przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego pracownikom Uczelni w innych jednostkach,
♦ Finansowanie druku prac habilitacyjnych,

♦ Świadoma Donacja Zwłok

mgr Łukasz Jarosiński
tel. 32 2083690
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


♦ specjalistyczne usługi badawcze

♦ usługi badań diagnostycznych

mgr Natalia Czeczotka
tel. 32 2083642  fax. 32 2083694
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

♦ obsługa Komisji Bioetycznej SUM w zakresie badań 
   naukowych SUM

♦ Sekretarz Lokalnej Komisji  Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach z siedzibą w SUM

mgr Marzena Owczarczyk-Pośpiech
tel. 32 2083540
mowczarczyk-pospiech
@sum.edu.pl

♦ zgłoszenia patentowe

stypendia i konkursy finansowane przez MNiSW i inne jednostki

♦obsługa administracyjna zadań związanych z infrastrukturą naukowo-badawczą,  wtym laboratoriami badawczymi

mgr Joanna Rozbicka
tel. 32 2083531

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

♦ obsługa administracyjna Prorektora ds. Nauki
♦ stypendia i konkursy finansowane przez MNiSW i inne jednostki
♦ prowadzenie ewidencji oświadczeń o wykonywaniu
w ramach stosunku pracy czynności noszących znamiona pracy twórczej

Wnioskowanie, rozliczanie i raportowanie Działalności Upowszechniającej Nauki

Kontrola formalna sprawozdawczości merytorycznej z realizacji zadań badawczych w ramach działalności statutowej na Wydziałach SUM

mgr Katarzyna Kasprzak
tel. 32 2083553

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

              


 opłaty zjazdowe finansowane z prac statutowych/młodych naukowców/doktorantów

♦ wnioskowanie i raportowanie środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego

♦obsługa formalna przyjmowania gości z zagranicy

mgr Agnieszka Pradella
tel. 32 2083546  fax. 32 2083694
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

♦ obsługa Komisji Bioetycznej SUM w zakresie badań 
  realizowanych przez pracowników SUM na zlecenie 
  przez podmioty zewnętrzne

mgr Klaudia Libront
tel. 32 2083553
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

♦ Sekretarz Senackiej Komisji ds. Nauki

♦ dla WLZ w Zabrzu oraz WF w Sosnowcu:

- utrzymanie potencjału badawczego (prace statutowe)

- rozwój młodych naukowców i doktorantów

- umowy cywilno-prawne zawierane z podwykonawcami

w celu realizacji ww. prac

mgr Danuta Prokop
tel. 32 2083553
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

dla WLK w Katowicach, WNoZ w Katowicach oraz WZP

w Bytomiu:

- utrzymanie potencjału badawczego (prace statutowe)

- rozwój młodych naukowców i doktorantów

-umowy cywilno-prawne zawierane z podwykonawcami

w celu realizacji ww. prac

współpraca międzynarodowa

mgr Ewelina Święszek
tel. 32 2083690
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

♦ zamawianie usług na potrzeby realizacji prac naukowo-badawczych

 

 

 

Akty prawne

Marcin Chabior włącz . Opublikowano w Menu główne

Akty prawne powszechnie obowiązujące Regulacje prawne SUM

I
1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych


4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę

7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych

8. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.


---------------------------------------------------------------------

I

1. Uchwała Nr 18/2016 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 24 lutego 2016 r.w sprawie: zmiany Uchwały Nr 71/2008 z dnia 27.02.2008 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie zasad oceny realizacji prac statutowych i własnych z późno zm.

2. Uchwala Nr 49/2016 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 47/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wprowadzenia "Zasad wnioskowania i po działu dotacji na finansowanie działalno ści statutowej polegającej na prowadzeniu badań naukowych w ramach prac statutowych oraz zadań z nimi związanych, służących utrzymaniu potencjału badawczego jednostek organizacyjnych oraz rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w jednostkach naukowych (Wydziałach)
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach" z późn. zm.

3. Uchwała Nr 112/2015 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 21 października 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 47/2010 z dnia 22.12.2010 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wprowadzenia „Zasad wnioskowania i podziału dotacji na finansowanie działalności statutowej polegającej na prowadzeniu badań naukowych w ramach prac statutowych oraz zadań z nimi związanych, służących utrzymaniu potencjału badawczego jednostek organizacyjnych oraz rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w jednostkach naukowych (Wydziałach) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” z późn. zm.

4. Zarządzenie Nr 64/2016 z dnia 23.05.2016 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wprowadzenia wzorów oświadczeń dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczących minimów kadrowych oraz osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych

5. Zarządzenie Nr 122/2016 z dnia 10.08.2016 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 26.04.2013 r. w sprawie: wprowadzenia w życie zasad udzielania i rozliczania podróży służbowej

6. Zarządzenie Nr 157/2014 z dnia 14.11.2014 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 13.02.2009 r. z późn. zm. w sprawie: wydatkowania środków publicznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

7. Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 04.04.2012 r. Rektora SUM zmieniające Zarządzenie Nr 99/2009 z dnia 13.10.2009 r. w sprawie: szczegółowych zasad wynagradzania osób uczetniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł innych niz okreslonych w art. 94 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym

8. Zarządzenie Nr 99/2009 z dnia 13.10.2009 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: szczegółowych zasad wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

9. Zarządzenie Nr 124/2017 z dnia 17.08.2017 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: zasad przygotowania wniosków o przyznanie dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowcyh oraz realizacji tych inwestycji.

 -----------------------------------------------------------------

II

1. Uchwała Nr 149/2012 Senatu SUM z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

2. Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

------------------------------------------------------------------

III

1.Pismo Okólne Nr 2/2013 z dnia 15.05.2013 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczące Zasad przyjmowania gości z zagranicy w ramach współpracy międzynarodowej

Pliki do pobrania

włącz . Opublikowano w Menu główne

Wyszczególnienie Nazwa pliku do pobrania

1. Utrzymanie potencjału badawczego 
(
Praca statutowa)

Dotacja w roku 2019:

Wniosek o finansowanie pracy statutowej w 2019 r.

Wniosek należy składać w 1 egz. do właściwego Dziekanatu w terminie do dnia 31 maja.

Dotacja w roku 2018:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ==>plik

Umowa statutowa 2018 - 4 egz.;

Kalkulacja wstępna - dla prac realizowanych w klinikach - 4 egz.,

Kalkulacja wstępna - dla prac realizowanych w jednostkach teoretycznych - 4 egz.,

Harmonogram - 4 egz.,

Wykaz Zespołu Badawczego - 4 egz.,

Oświadczenie - 1 egz.,

Upoważnienie (składane tylko w tedy, gdy Kierownik jednostki organizacyjnej nie będzie kierował praca statutową) - 4 egz.

Zapotrzebowanie - 1 egz. (SKŁADANE ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM UMOWY, GDY W KALKULACJI ZAPLANOWANO ZAKUP SPRZĘTU/APARATURY).

DOTACJA W ROKU 2017:

Kalkulacja wstępna - dla prac realizowanych w klinikach - 4 egz.,

Kalkulacja wstępna - dla prac realizowanych w jednostkach teoretycznych - 4 egz.,

Harmonogram - 4 egz.,

Wykaz Zespołu Badawczego - 4 egz.,

Oświadczenie - 1 egz.,

Upoważnienie (składane tylko w tedy, gdy Kierownik jednostki organizacyjnej nie będzie kierował praca statutową) - 4 egz.

Zapotrzebowanie - 1 egz. (SKŁADANE ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM UMOWY, GDY W KALKULACJI ZAPLANOWANO ZAKUP SPRZĘTU/APARATURY)

SPRAWOZDANIA:

wypełniony formularz należy złożyć do właściwego Dziekanatu, a w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

I ETAP: Sprawozdanie I ETAP

II ETAP: Sprawozdanie II ETAP

III ETAP: Sprawozdanie III ETAP

2. Rozwój młodych naukowców

Dotacja w roku 2019:

Wniosek o finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców w 2019 r.

Wniosek należy składać w 1 egz. do właściwego Dziekanatu w terminie do dnia 31 maja.

Dotacja w roku 2018:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ==> plik

Umowa o realizację pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca - 4 egz.,

Kalkulacja wstępna - dla prac realizowanych w klinikach - 4 egz.,

Kalkulacja wstępna - dla prac realizowanych w jednostkach teoretycznych - 4 egz.,

Harmonogram - 4 egz.,

Oświadczenie - 1 egz.,

Zapotrzebowanie - 1 egz., (SKŁADANE ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM UMOWY, GDY W KALKULACJI ZAPLANOWANO ZAKUP SPRZĘTU/APARATURY).

Dotacja w roku 2017:
Kalkulacja wstępna - dla prac realizowanych w klinikach - 4 egz.,

Kalkulacja wstępna - dla prac realizowanych w jednostkach teoretycznych - 4 egz.,

 Harmonogram - 4 egz.,

Oświadczenie - 1 egz.,

Zapotrzebowanie - 1 egz., (SKŁADANE ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM UMOWY, GDY W KALKULACJI ZAPLANOWANO ZAKUP SPRZĘTU/APARATURY).

SPRAWOZDANIA:

 wypełniony formularz należy złożyć do właściwego Dziekanatu, a w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

I ETAP: Sprawozdanie I ETAP

II ETAP: Sprawozdanie II ETAP

III ETAP: Sprawozdanie III ETAP

3. Rozwój uczestników studiów doktoranckich

Dotacja w roku 2019:

 Wniosek o finansowanie pracy przez doktoranta w 2019 r.

Wniosek należy składać w 1 egz. do właściwego Dziekanatu w terminie do dnia 31 maja.

Dotacja w roku 2018:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ==> plik

umowa o realizację pracy przez doktoranta - 4 egz.

kalkulacja wstępna - dla prac realizowanych w klinikach - 4 egz.

kalkulacja wstępna - dla prac realizowanych w jednostkach teoretycznych - 4 egz.,

♦ Harmonogram - 4 egz.,

Oświadczenie - 1 egz.,

♦ Oświadczenie BHP - 1 egz.

Zapotrzebowanie - 1 egz, (SKŁADANE ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM UMOWY, GDY W KALKULACJI ZAPLANOWANO ZAKUP SPRZĘTU/APARATURY).

Materiały do zapoznania się:

 Materiał szkoleniowy - BHP

Dotacja w roku 2017:

kalkulacja wstępna - dla prac realizowanych w klinikach - 4 egz.

Kalkulacja wstępna - dla prac realizowanych w jednostkach teoretycznych - 4 egz.,

♦ Harmonogram - 4 egz.,

Oświadczenie - 1 egz.,

♦ Oświadczenie BHP - 1 egz.

Zapotrzebowanie - 1 egz, (SKŁADANE ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM UMOWY, GDY W KALKULACJI ZAPLANOWANO ZAKUP SPRZĘTU/APARATURY).

Materiały do zapoznania się:

 Materiał szkoleniowy - BHP

SPRAWOZDANIA:

wypełniony formularz należy złożyć do właściwego Dziekanatu, a w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ETAPI: Sprawozdanie I ETAP

ETAP II: Sprawozdanie II ETAP

ETAP III: Sprawozdanie III ETAP

4. Duża infrastruktura badawcza

♦ Zgłoszenie wniosku inwestycyjnego

5. Realizacja umów ♦ zapotrzebowanie

♦ wniosek o dokonanie opłaty zjazdowej /statutowa, młody naukowiec/

wniosek o opłatę zjazdową dla doktoranta

 6. Dziedziny nauki wg klasyfikacji OECD  http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b55089e004574e1024fd9c1bd55e74f5.pdf
 7. ZGŁOSZENIA PATENTOWE
Formularz zgłoszeń projektów wynalazczych

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker