Ogłoszenie naboru do programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w zakresie współpracy międzynarodowej

Danuta Prokop włącz . Opublikowano w Aktualności

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza do uczestnictwa w programach, które wspierają międzynarodową karierę naukowców oraz wzmacniają umiędzynarodowienie polskich uczelni i jednostek naukowych. Poniżej przedstawiamy programy z zakresu współpracy międzynarodowej, w których prowadzony jest nabór zgłoszeń. Szczegółowe informacje na temat procedury zgłoszeń można uzyskać za pośrednictwem Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM (kontakt: mgr Danuta Prokop; tel. 32 208 3553; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) bądź na stronie NAWY: https://nawa.gov.pl.

Program im. Bekkera

Cele:

- zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych,

- umożliwienie naukowcom prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie

Program oferuje:

- Stypendia na wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy do dowolnego ośrodka naukowego na świecie (8 000,00 - 12 000,00 zł miesięcznie + dodatkowe środki),

- Możliwość wyjazdu z rodziną,

- W przypadku osób niepełnosprawnych - możliwość wyjazdu z opiekunem.

Wnioskodawca:

indywidualny naukowiec/nauczyciel akademicki

Wyjazd:

- Do dowolnego kraju na świecie

- Obejmują wszystkie dziedziny nauki

- Wyjazd nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 i nie później niż 30 września 2019 r.

Cel wyjazdów:

- prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych

- pozyskanie materiałów do pracy naukowej

- prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych

- odbycie stażu naukowego

- inne formy aktywności naukowej lub akademickiej

Termin składania wniosków: do 31.05.2018 r. do godz. 15:00

Link do Programu na stronie NAWY: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

 

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Cele:

Celem Programu jest wspieranie współpracy naukowej, wdrożeniowej
i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej i mieć wymiar międzynarodowy.

W projekcie uprawnione są działania podejmowane w ramach międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia.

Kwota projektu: max. 1 000 000,00 zł.

Działania w ramach APM:

• międzynarodowa współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia
i prowadzenia badań naukowych, w tym wymiana studentów oraz pracowników

• międzynarodowa współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia m.in. modernizacja dydaktyki i rozwój nowoczesnych programów kształcenia

• wsparcie procesów recenzyjnych w przewodach doktorskim, habilitacyjnym i profesorskim

• opracowania nowoczesnych materiałów dydaktycznych

• rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia

• organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów

• opracowanie i złożenie wniosków grantowych

• udział w stażach

• opracowanie publikacji, artykułów, opracowań w wymiarze międzynarodowym

• rozwój zarządzania jakością, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, badań, administracji.

Wnioskodawca:

• uczelnie, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym

• inne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy
o zasadach finansowania nauki, posiadające kategorię naukową.

Partnerem w projekcie musi być co najmniej 1 uczelnia lub jednostka naukowa z zagranicy. Partnerem wspierającym może być instytucja
z otoczenia społecznego uczelni, tj. organizacja pozarządowa, jednostka administracji publicznej lub instytucja z sektora prywatnego.

Instytucja może złożyć nie więcej niż 3 wnioski (jako Wnioskodawca lub Partner).

Realizacja pojedynczego Projektu musi obejmować okres od 6 do 24 miesięcy i zawierać się w terminie od 1 października 2018 do 30 września 2020.

Termin składania wniosków: zgodnie z informacją, która pojawiła się na stronie www.nawa.gov.pl dnia 15.05.2018 r., termin składania wniosków został przeniesiony na 14 maja do 14 lipca 2018

Link do Programu: https://nawa.gov.pl/instytucje/akademickie-partnerstwa-miedzynarodowe

 

PROM Wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Cel i finansowanie:

Celem programu jest zwiększenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

Dofinansowane zostaną koszty związane z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej (nauczycieli akademickich, którzy nie uzyskali stopnia doktora habilitowanego) w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni).

Projekty te mogą obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak
i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski. Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota projektu: max. 750 000,00 zł.

Wnioskodawca:

uczelnie, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym

Instytucja może złożyć w ramach naboru wyłącznie jeden wniosek.

Działania w ramach PROM:

Wyjazdy lub przyjazdy związane z tematyką doktoratu lub prowadzoną pracą akademicką mające na celu:

• aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym udział np. w sesji posterowej i flash talk), 

• pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego,

• udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak
i prowadzący zajęcia). Tematyka programu szkoły musi być ściśle związana z tematyką rozprawy doktorskiej i/lub prowadzonymi badaniami,

• wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce,

• udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych,

• wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych,

• udział w spotkaniach brokerskich,

• prowadzenie zajęć dydaktycznych,

• udział w pisaniu międzynarodowego wniosku grantowego,

• inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji uczestnika projektu.

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu.

W projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników.

Realizacja pojedynczego Projektu musi obejmować okres roku akademickiego 12 miesięcy (od 1 października 2018 do 30 września 2019).

Termin składania wniosków: 7 maja do 2 lipca 2018

Link: https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom

 

Polskie Powroty

Cele:

Zachęcenie polskich naukowców, którzy pracują w zagranicznych jednostkach naukowych do powrotu do kraju, dzielenia się doświadczeniami z polskimi naukowcami i studentami oraz do tworzenia w kraju własnych grup badawczych czy projektowych

Program oferuje:

- Wynagrodzenie dla powracającego naukowca przez okres od 36-48 miesięcy wraz z kosztami pracodawcy (240 000,00 zł - 350 000,00 zł brutto rocznie)

- Wynagrodzenia dla dwóch członków Grupy Projektowej przez okres 36-48 miesięcy wraz z kosztami pracodawcy (180 000,00 zł brutto rocznie)

- Koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy (55 000,00 zł)

Wnioskodawca:

- Uczelnia

- Inne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy
o zasadach finansowania nauki, posiadające kategorię naukową

Oczekiwania wobec powracających naukowców:

- zaangażowanie w prowadzenie badań naukowych, dydaktyki, innej

aktywności naukowej na światowym poziomie oraz pozyskiwania

środków na badania w polskich i zagranicznych instytucjach

grantowych

- pobyt w Polsce przez cały okres realizacji projektu, przy czym w

pierwszym roku naukowiec może być zatrudniony poza jednostką

wnioskującą max na ½ etatu, w kolejnych latach na ¼ etatu

- publikacji z afiliacją polskiej jednostki

Termin składania wniosków: do 31 maja, do godz. 15:00

Link do Programu na stronie NAWY:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

Rejestracja publikacji naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Aktualności

Sposób rejestracji publikacji naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach określają zapisy Zarządzenia JM Rektora SUM, którego aktualną wersję stanowi tekst jednolity będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2018.

Treść zarządzenia znajduje się tutaj:

http://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=1740

Inne ważne informacje znajdują się tutaj:

 

https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=473&lang=pl

Zwracamy uwagę na najnowsze zmiany wprowadzone 12.01.2018 r.:
·         zmiana nazwy bazy na Bibliografia Publikacji SUM z uwagi na rejestrowanie w niej nie tylko publikacji pracowników, ale wszystkich autorów podających afiliację do jednostek Uczelni,
·         dostarczając kopie publikacji do Działu Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki Głównej SUM, należy podać informację, czy stanowi ona efekt realizacji w Uczelni pracy naukowo-badawczej (numer umowy na realizację pracy naukowo-badawczej),
·         pracownicy, którzy posiadają publikacje sprzed okresu zatrudnienia w SUM, zobowiązani są dostarczyć informacje o tych publikacjach do Działu Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki Głównej na potrzeby analizy cytowań i potwierdzeń dorobku naukowego.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres:

Dział Bibliografii i Dokumentacji
Biblioteka Główna SUM
ul. Warszawska 14
tel. 32 208 35 66, 32 208 36 17
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Przedłużenie finansowania umów o realizację pracy statutowej, pracy naukowo-badawczej przez doktoranta oraz pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca, zawartych w 2017 r.

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w Aktualności

Przypominamy, że zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 umów o realizację  pracy statutowej, pracy naukowo-badawczej przez doktoranta oraz pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca, okres finansowania umów zawartych w 2017 roku „ulega przedłużeniu z mocy prawa na czas określony do dnia 31.10.2018 r., pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku Wykonawcy skierowanego do Prorektora ds. Nauki najpóźniej do dnia 30.11.2017 r.”

Jednocześnie informujemy, iż dotychczas przedłożone wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Prorektora ds. Nauki – prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego i dołączone do dokumentacji źródłowej umów.

Umowa statutowa na rok 2016 - jak i kiedy otworzyć? Jak wypełniać?

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 47/2010 z dnia 22.10.2010 r. z późn. zm:

 

Wnioskodawcy, którym przyznano środki finansowe na realizację zadania badawczego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od zatwierdzenia podziału środków lub rozpatrzenia odwołania przez Senacką Komisję ds. Nauki, zobowiązani są do przekazania do Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej kompletu dokumentów do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej, tj. 4 tygodnie od posiedzenia Senackiej Komisji ds. Nauki SUM, które odbędzie się w dniu 16.05.2016 roku – do 13.06.2016 r.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o przekazanie wypełnionych, wszystkich wymaganych do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej formularzy, zgodnie z poniższą instrukcją uzupełnienia.

Umowa o realizację pracy statutowej w 2016 r.

Wykonawca składa wypełnione formularze umowy o realizację pracy statutowej4 egzemplarzach + dokumenty dotyczące realizacji Umowy.

 W umowie o realizację pracy statutowej wypełnić należy:

♦ tytuł, imię i nazwisko osoby realizującej zadanie badawcze,

pełną nazwę jednostki organizacyjnej,

pełną nazwę Wydziału,

♦ wybrać i zaznaczyć jedną dziedzinę naukową, w ramach której mieści się realizowane zadanie badawcze,

zaznaczyć czy zadanie badawcze, jest z zakresu biotechnologii i nanotechnologii,

♦ zaznaczyć czy zadanie badawcze, będzie realizowane w Centrum Medycyny Doświadczalnej,

♦ § 1 ust. 1 – nazwa zadania badawczego, dokładnie ta sama, co zgłoszona we wniosku do WKN,

♦ § 1 ust. 2 – data decyzji, dokładna wysokość przyznanych środków,

♦ § 2 ust. 1 – ta sama kwota, co w § 1 ust. 2

♦ podpis + pieczęć imienna, w miejscu dla Wykonawcy.

I. Dokumenty dotyczące realizacji Umowy:

1.Kalkulacja wstępna – składana wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planowanej do zakupu aparatury, nakładów na wykonanie zadania badawczego – 4 egz.;

2.Harmonogram pracy - składany wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planu – 4 egz.;

3.Kalkulacja wynikowa – składana w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 9;

4.Wykaz Zespołu Badawczego – składany wraz z projektem Umowy oraz przy każdej zmianie personalnej osób realizujących pracę naukowo-badawczą – 4 egz.;

5.Oświadczenie - stanowiące Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2010 Rektora SUM z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Śląskim Uniwersytecie MedycznymKatowicach, składane wraz z projektem Umowy – 1 egz.;

6.Zgoda komisji etycznej właściwej ds. doświadczeń na zwierzętach – składanaz projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo badawcza – 1 egz.;

7.Pozytywna opinia komisji bioetycznej właściwej ds. eksperymentów medycznych – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo –badawcza – 1 egz.;

8.Zgoda Ministra Środowiska – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli realizowana praca naukowo-badawcza dotyczy zwierząt genetycznie zmodyfikowanych – 1 egz.;

9.„Zapotrzebowanie na dostawy i usługi” na zakup aparatury naukowo-badawczej lub sprzętu zgodnie z planem określonym w Kalkulacji wstępnej – składane wraz z projektem Umowy oraz, za każdym razem, w przypadku jej zmiany – 1 egz.;

10.Upoważnienie pracownika naukowo-dydaktycznego do realizacji pracy naukowo-badawczej – składane wraz z projektem Umowy – 4 egz.;

WSZYSTKIE POTRZEBNE FORMULARZE ZNAJDUJĄ SIĘ W „PLIKACH DO POBRANIA”

 

Sprawozdania- TERMINY

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo

Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdania z realizacji prac: stautowej, młodego naukowca lub doktoranta. Sprawozdania należy składać do właściwej Wydziałowej Komisji ds. Nauki (siedziby przy Dziekanatach Wydziałów).

Terminy składania sprawozdań:

- dla umów zawartych w 2014 r. należy złożyć sprawozdanie z II etapu oceny w nieprzekraczalnym terminie do 30 listoprada 2015 r.

- dla umów zawartych w 2013 r. należy złożyć sprawozdanie z III etapu oceny w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2015 r.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker