Rejestracja publikacji naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Aktualności

Sposób rejestracji publikacji naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach określają zapisy Zarządzenia JM Rektora SUM, którego aktualną wersję stanowi tekst jednolity będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2018.

Treść zarządzenia znajduje się tutaj:

http://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=1740

Inne ważne informacje znajdują się tutaj:

 

https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=473&lang=pl

Zwracamy uwagę na najnowsze zmiany wprowadzone 12.01.2018 r.:
·         zmiana nazwy bazy na Bibliografia Publikacji SUM z uwagi na rejestrowanie w niej nie tylko publikacji pracowników, ale wszystkich autorów podających afiliację do jednostek Uczelni,
·         dostarczając kopie publikacji do Działu Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki Głównej SUM, należy podać informację, czy stanowi ona efekt realizacji w Uczelni pracy naukowo-badawczej (numer umowy na realizację pracy naukowo-badawczej),
·         pracownicy, którzy posiadają publikacje sprzed okresu zatrudnienia w SUM, zobowiązani są dostarczyć informacje o tych publikacjach do Działu Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki Głównej na potrzeby analizy cytowań i potwierdzeń dorobku naukowego.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres:

Dział Bibliografii i Dokumentacji
Biblioteka Główna SUM
ul. Warszawska 14
tel. 32 208 35 66, 32 208 36 17
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Przedłużenie finansowania umów o realizację pracy statutowej, pracy naukowo-badawczej przez doktoranta oraz pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca, zawartych w 2017 r.

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w Aktualności

Przypominamy, że zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 umów o realizację  pracy statutowej, pracy naukowo-badawczej przez doktoranta oraz pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca, okres finansowania umów zawartych w 2017 roku „ulega przedłużeniu z mocy prawa na czas określony do dnia 31.10.2018 r., pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku Wykonawcy skierowanego do Prorektora ds. Nauki najpóźniej do dnia 30.11.2017 r.”

Jednocześnie informujemy, iż dotychczas przedłożone wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Prorektora ds. Nauki – prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego i dołączone do dokumentacji źródłowej umów.

Umowa statutowa na rok 2016 - jak i kiedy otworzyć? Jak wypełniać?

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 47/2010 z dnia 22.10.2010 r. z późn. zm:

 

Wnioskodawcy, którym przyznano środki finansowe na realizację zadania badawczego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od zatwierdzenia podziału środków lub rozpatrzenia odwołania przez Senacką Komisję ds. Nauki, zobowiązani są do przekazania do Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej kompletu dokumentów do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej, tj. 4 tygodnie od posiedzenia Senackiej Komisji ds. Nauki SUM, które odbędzie się w dniu 16.05.2016 roku – do 13.06.2016 r.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o przekazanie wypełnionych, wszystkich wymaganych do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej formularzy, zgodnie z poniższą instrukcją uzupełnienia.

Umowa o realizację pracy statutowej w 2016 r.

Wykonawca składa wypełnione formularze umowy o realizację pracy statutowej4 egzemplarzach + dokumenty dotyczące realizacji Umowy.

 W umowie o realizację pracy statutowej wypełnić należy:

♦ tytuł, imię i nazwisko osoby realizującej zadanie badawcze,

pełną nazwę jednostki organizacyjnej,

pełną nazwę Wydziału,

♦ wybrać i zaznaczyć jedną dziedzinę naukową, w ramach której mieści się realizowane zadanie badawcze,

zaznaczyć czy zadanie badawcze, jest z zakresu biotechnologii i nanotechnologii,

♦ zaznaczyć czy zadanie badawcze, będzie realizowane w Centrum Medycyny Doświadczalnej,

♦ § 1 ust. 1 – nazwa zadania badawczego, dokładnie ta sama, co zgłoszona we wniosku do WKN,

♦ § 1 ust. 2 – data decyzji, dokładna wysokość przyznanych środków,

♦ § 2 ust. 1 – ta sama kwota, co w § 1 ust. 2

♦ podpis + pieczęć imienna, w miejscu dla Wykonawcy.

I. Dokumenty dotyczące realizacji Umowy:

1.Kalkulacja wstępna – składana wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planowanej do zakupu aparatury, nakładów na wykonanie zadania badawczego – 4 egz.;

2.Harmonogram pracy - składany wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planu – 4 egz.;

3.Kalkulacja wynikowa – składana w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 9;

4.Wykaz Zespołu Badawczego – składany wraz z projektem Umowy oraz przy każdej zmianie personalnej osób realizujących pracę naukowo-badawczą – 4 egz.;

5.Oświadczenie - stanowiące Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2010 Rektora SUM z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Śląskim Uniwersytecie MedycznymKatowicach, składane wraz z projektem Umowy – 1 egz.;

6.Zgoda komisji etycznej właściwej ds. doświadczeń na zwierzętach – składanaz projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo badawcza – 1 egz.;

7.Pozytywna opinia komisji bioetycznej właściwej ds. eksperymentów medycznych – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo –badawcza – 1 egz.;

8.Zgoda Ministra Środowiska – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli realizowana praca naukowo-badawcza dotyczy zwierząt genetycznie zmodyfikowanych – 1 egz.;

9.„Zapotrzebowanie na dostawy i usługi” na zakup aparatury naukowo-badawczej lub sprzętu zgodnie z planem określonym w Kalkulacji wstępnej – składane wraz z projektem Umowy oraz, za każdym razem, w przypadku jej zmiany – 1 egz.;

10.Upoważnienie pracownika naukowo-dydaktycznego do realizacji pracy naukowo-badawczej – składane wraz z projektem Umowy – 4 egz.;

WSZYSTKIE POTRZEBNE FORMULARZE ZNAJDUJĄ SIĘ W „PLIKACH DO POBRANIA”

 

Sprawozdania- TERMINY

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo

Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdania z realizacji prac: stautowej, młodego naukowca lub doktoranta. Sprawozdania należy składać do właściwej Wydziałowej Komisji ds. Nauki (siedziby przy Dziekanatach Wydziałów).

Terminy składania sprawozdań:

- dla umów zawartych w 2014 r. należy złożyć sprawozdanie z II etapu oceny w nieprzekraczalnym terminie do 30 listoprada 2015 r.

- dla umów zawartych w 2013 r. należy złożyć sprawozdanie z III etapu oceny w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2015 r.

Przedłużanie umów statutowych/młodego naukowca/doktoranta, zwartych w 2015 r.

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,

 

            Przypominamy, iż zgodnie z zapisami umów o realizację pracy statutowej/naukowo-badawczej przez młodego naukowca/doktoranta, finansowanych w ramach dotacji podmiotowych/celowych MNiSW na rok 2015, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu finansowania przedmiotowych Umów do 31.10.2016 r., na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, kierowaneggo do Prorektora ds. Nauki SUM, za pośrednictwem Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM, najpóźniej do dnia 30.11.2015 r.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker