START 2019 – stypendia dla młodych naukowców finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Aktualności

uprzejmie informujemy, iż Fundacja na rzecz Nauki Polskiej corocznie organizuje konkurs pn. „Start”, w ramach którego finansuje roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych, którzy znajdują się na początku kariery naukowej i posiadają udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Aplikacje mogą składać instytucje kształcące kandydatów lub instytucje, w których kandydaci wykonują prace B+R. Nowa edycja konkursu START 2019 rozpocznie się we wrześniu 2018 r. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. W najbliższym konkursie Fundacja przyzna ok. 100 rocznych stypendiów.

Szczegółowe informacje dot. konkursu oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/.

W przypadku chęci przystąpienia do konkursu prosimy o bezpośredni kontakt z Działem ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM.

Umowa młodego naukowca na rok 2016 - jak i kiedy otworzyć? Jak wypełniać?

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 47/2010 z dnia 22.10.2010 r. z późn. zm:

 

Wnioskodawcy, którym przyznano środki finansowe na realizację zadania badawczego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od zatwierdzenia podziału środków lub rozpatrzenia odwołania przez Senacką Komisję ds. Nauki, zobowiązani są do przekazania do Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej kompletu dokumentów do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej, tj. 4 tygodnie od posiedzenia Senackiej Komisji ds. Nauki SUM, które odbędzie się w dniu 16.05.2016 roku – do 13.06.2016 r.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o przekazanie wypełnionych, wszystkich wymaganych do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej formularzy, zgodnie z poniższą instrukcją uzupełnienia.

 

Umowa o realizację pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca w 2016 r.

 

Wykonawca składa wypełnione formularze umowy o realizację pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca w 4 egzemplarzach + dokumenty dotyczące realizacji Umowy.

 

W umowie o realizację pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca wypełnić należy:

 

♦ tytuł, imię i nazwisko osoby realizującej zadanie badawcze,

pełną nazwę jednostki organizacyjnej,

pełną nazwę Wydziału,

♦ wybrać i zaznaczyć jedną dziedzinę naukową, w ramach której mieści się realizowane zadanie badawcze,

zaznaczyć czy zadanie badawcze, jest z zakresu biotechnologii i nanotechnologii,

♦ zaznaczyć czy zadanie badawcze, będzie realizowane w Centrum Medycyny Doświadczalnej,

♦ § 1 ust. 1 – nazwa zadania badawczego, dokładnie ta sama, co zgłoszona we wniosku do WKN,

♦ § 1 ust. 2 – data decyzji, dokładna wysokość przyznanych środków,

♦ § 2 ust. 1 – ta sama kwota, co w § 1 ust. 2

♦ podpis + pieczęć imienna, w miejscu dla Wykonawcy.

 

Dokumenty dotyczące realizacji Umowy:

1.Kalkulacja wstępna – składana wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planowanej do zakupu aparatury, nakładów na wykonanie zadania badawczego - 4 egz.;

2.Harmonogram pracy - składany wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planu egz.;

3.Kalkulacja wynikowa – składana w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 9;

4.Oświadczenie - stanowiące Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2010 Rektora SUM z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Śląskim Uniwersytecie MedycznymKatowicach, składane wraz z projektem Umowy - 1 egz.;

5.Zgoda komisji etycznej właściwej ds. doświadczeń na zwierzętach – składanaz projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo badawcza - 1 egz.;

6.Pozytywna opinia komisji bioetycznej właściwej ds. eksperymentów medycznych – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo –badawcza - 1 egz.;

7.Zgoda Ministra Środowiska – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli realizowana praca naukowo-badawcza dotyczy zwierząt genetycznie zmodyfikowanych - 1 egz.;

8.„Zapotrzebowanie na dostawy i usługi” na zakup aparatury naukowo-badawczej lub sprzętu zgodnie z planem określonym w Kalkulacji wstępnej – składane wraz z projektem Umowy oraz, za każdym razem, w przypadku jej zmiany - 1 egz.;

 

WSZYSTKIE POTRZEBNE FORMULARZE ZNAJDUJĄ SIĘ W „PLIKACH DO POBRANIA”

Umowy na rok 2015 - kiedy złożyć? jak wypełniać?

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 47/2010 z dnia 22.10.2010 r. z późn. zm:

Wnioskodawcy, którym przyznano środki finansowe na realizację zadania badawczego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od zatwierdzenia podziału środków lub rozpatrzenia odwołania przez Senacką Komisję ds. Nauki, zobowiązani są do przekazania do Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej kompletu dokumentów do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o przekazanie wypełnionych, wszystkich wymaganych do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej formularzy, zgodnie z poniższą instrukcją uzupełnienia.

Umowa o realizację pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca w 2015 r.

Wykonawca składa wypełnione formularze umowy o realizację pracy naukowo-badawczej (plik: Umowa - młody naukowiec 2015) przez młodego naukowca w 4 egzemplarzach + dokumenty dotyczące realizacji Umowy.

- W umowie o realizację pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca wypełnić należy:

♦ tytuł, imię i nazwisko osoby realizującej zadanie badawcze,

pełną nazwę jednostki organizacyjnej,

pełną nazwę Wydziału,

♦ wybrać i zaznaczyć jedną dziedzinę naukową, w ramach której mieści się realizowane zadanie badawcze,

(klasyfikacja dziedzin naukowych wg OECD:  http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b55089e004574e1024fd9c1bd55e74f5.pdf)

zaznaczyć czy zadanie badawcze, jest z zakresu biotechnologii i nanotechnologii,

♦ zaznaczyć czy zadanie badawcze, będzie realizowane w Centrum Medycyny Doświadczalnej,

♦ § 1 ust. 1 – nazwa zadania badawczego, dokładnie ta sama, co zgłoszona we wniosku do WKN, a następnie do MNiSW,

♦ § 1 ust. 2 – data decyzji, dokładna wysokość przyznanych środków,

♦ § 2 ust. 1 – ta sama kwota, co w § 1 ust. 2

♦ podpis + pieczęć imienna, w miejscu dla Wykonawcy.

 

Dokumenty dotyczące realizacji Umowy:

1.Kalkulacja wstępna – składana wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planowanej do zakupu aparatury, nakładów na wykonanie zadania badawczego - 4 egz.; (plik: Kalkulacja wstępna kliniki MNiD 2015; Kalkulacja wstępna teoria MNiD 2015)

2.Harmonogram pracy - składany wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planu i/lub nakładów na wykonanie zadania badawczego - 4 egz.; (plik: Harmonogram młody naukowiec 2015)

3. Kalkulacja wynikowa – składana w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 9;

4. Oświadczenie - stanowiące Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2010 Rektora SUM z późn. zm. w  sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Śląskim Uniwersytecie MedycznymKatowicach, składane wraz z projektem Umowy - 1 egz.; (plik: Oświadczenie)

5. Zgoda komisji etycznej właściwej ds. doświadczeń na zwierzętach – składanaz projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo badawcza - 1 egz.;

6. Pozytywna opinia komisji bioetycznej właściwej ds. eksperymentów medycznych

7. Zgoda Ministra Środowiska – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli realizowana praca naukowo-badawcza dotyczy zwierząt genetycznie zmodyfikowanych - 1 egz.;

8. „Zapotrzebowanie na dostawy i usługi” na zakup aparatury naukowo-badawczej lub sprzętu zgodnie z planem określonym w Kalkulacji wstępnej – składane wraz z projektem Umowy oraz, za każdym razem, w przypadku jej zmiany - 1 egz. (plik: Zapotrzebowanie)

Opłaty zjazdowe

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w Aktualności

W przypadku dokonywania opłaty zjazdowej krajowej ze środków finansowych z umów realizowanych przez młodych naukowców przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dla osób delegowanych w podróż służbową, kierownik pracy występuje do prorektora ds. Nauki z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie opłaty zjazdowej, co najmniej 14 dni przed terminem płatności. 

Opłatę zjazdową (wyjazd krajowy lub za granicę) może uiścić osoba delegowana po wcześniejszym uzyskaniu zgody Prorektora ds. Nauki. Rozliczenie następuje na podstawie wystawionej faktury przez organizatora konferencji, zjazdu itp.

Warunkiem dokonania opłaty zjazdowej ze środków umowy młodego naukowca jest potwierdzenie czynnego udziału przez organizatora konferencji.

Ze środków finansowych przeznaczonych na wyjazdy w umowach realizowanych przez młodych naukowców, mogą korzystać tylko kierownicy tych umów.

Formularz do pobrania:

Wniosek o dokonanie opłaty zjazdowej krajowej

Wniosek o finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w Aktualności

Definicja młodego naukowca  – osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat;

1) Środki finansowe na rozwój młodych naukowców na dany rok kalendarzowy przyznawane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie dotacji celowej.

2) Wnioski o finansowanie zadań badawczych w ramach tej dotacji mogą składać Młodzi naukowcy będący pracownikami naukowo-dydaktyczni SUM, na badania naukowe służące ich rozwojowi naukowemu.

3) Młodzi naukowcy składają wnioski do Dziekanów Wydziałów SUM, na formularzach dostępnych na stronie internetowej SUM, w terminie do dnia 31 maja w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji.

4) Zgłoszone przez młodych naukowców tematy zadań badawczych tworzą plan zadaniowy dla poszczególnych Wydziałów SUM na rok kalendarzowy objęty dotacją MNiSW na finansowanie działalności statutowej.

5) Wnioski podlegają ocenie Dziekana Wydziału, Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Senackiej Komisji ds. Nauki.

Wniosek o finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców w 2016 r.

Wniosek należy złożyć w 1 egz. u Dziekana właściwego Wydziału, zgodnie z Uchwałą Nr 47/2010 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 22.12.2010 r. z późn. zm,  w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker