Aparatura badawcza - news

Wnioskowanie o finansowanie zadań badawczych w ramach subwencji dydaktyczno-badawczej

uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z Działem II Zasad wnioskowania, podziału dotacji na finansowanie działalności statutowej polegającej na prowadzeniu badań naukowych w ramach prac statutowych oraz zadań z nimi związanych, służących utrzymaniu potencjału badawczego jednostek organizacyjnych oraz rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w jednostkach naukowych (Wydziałach) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz realizacji finansowanych zadań badawczych (tekst jednolity: załącznik nr 1 do Uchwały Senatu SUM nr 93/2017), istnieje możliwość zgłoszenia do 31.05.2019 r. do planów zadaniowo-finansowych na rok 2020 zadań badawczych, w formie wniosków o ich finansowanie, składanych przez kierowników jednostek organizacyjnych, młodych naukowców oraz doktorantów do Wydziałowych Komisji ds. Nauki odpowiednio w przypadku:
1) kierownika jednostki organizacyjnej/upoważnionego pracownika badawczo-dydaktycznego – za pośrednictwem Dziekana Wydziału,
2) młodego naukowca – za pośrednictwem Kierownika jednostki organizacyjnej,
3) doktoranta – za pośrednictwem Kierownika Studium Doktoranckiego.

Formularze wniosków stanowią załączniki do ww. Zasad, dostępne są również na stronie: https://nauka.sum.edu.pl/akty-prawne-i-pliki-do-pobrania/.
W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm, dalej: POSWiN), finansowanie ww. zadań odbywać się będzie w ramach subwencji dydaktyczno-badawczej.
Ponadto, zgodnie z art. 360 ust. 2 POSWiN zmieniła się definicja „młodego naukowca”. Jest to „osoba prowadząca działalność naukową, która:
1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w Uczelni.”
Do okresu 7 lat, nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Zaakceptowane przez Władze Wydziałów wnioski będą podlegać ocenie przez Senacką Komisję ds. Nauki, po przekazaniu ich do 30.06.2019 r., wobec czego uprzejmie prosimy o przestrzeganie terminów wskazanych w ww. Zasadach.

Wnioski złożone po wyznaczonych terminach, bez uzasadnienia zwłoki nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Wnioskodawcy projektów zakwalifikowanych do planu zadaniowo-finansowego, a realizowanych:
a) na ludziach,
b) na zwierzętach,
c) nad gatunkami chronionymi lub na obszarach objętych ochroną,
d) nad organizmami genetycznie modyfikowanymi,
zobowiązani są do wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii lub zgody do właściwej komisji etycznej.
Zastrzega się, że zadania badawcze, które spełniają ww. przesłanki i nie będą posiadać aktualnej opinii właściwej komisji mogą nie otrzymać finansowania.