Postępowania w sprawie nadania stopni naukowych wg nowych zasad

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, o zmianach w postępowaniach awansowych, wynikających z Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.). W związku z faktem, iż nowa ustawa wprowadziła wytyczne, zgodnie z którymi to podmioty doktoryzujące i habilitujące miały obowiązek uregulowania zasad postępowania w przepisach wewnętrznych, Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dniu 26 czerwca 2019 r. podjął Uchwały w sprawie:

  • Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w KatowicachUchwała Senatu SUM nr 43/2019,
  • Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w KatowicachUchwała Senatu SUM nr 44/2019.

Nadto, zachęcam Państwa do zapoznania się z wyjaśnieniami i opisem zawierającym kompleksowe informacje na temat postępowań awansowych zawartych w przewodnik-po-systemie-szkolnictwa-wyszego-i-nauki-cz-1-20190218, wydanego przez MNISW (Obszar 3, str. 64-93).

Jednocześnie przypominam, iż kompetencje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przejmuje Rada Doskonałości Naukowej (z zastrzeżeniami czasowymi, zawartymi w przepisach przejściowych Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Tym samym, osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora w „nowym trybie” zachęcamy do zapoznania się z przydatnymi informacjami zawartymi na stronie www.rdn.gov.pl, gdzie znajdą Państwo w szczególności wzory dokumentów jakie należy złożyć celem rozpoczęcia procedury nadania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, a także informacje o wymaganiach formalnych.

Wskazuję, iż zgodnie z nowym Statutem SUM (obowiązującym od dnia 1 października 2019 r.) organami Uczelni, które będą uprawnione do nadawania stopni naukowych będą: Rada Dziedziny Naukowej oraz Rady Dyscyplin Naukowych, a do ich wyboru Senat. Zgodnie z Zarządzeniem nr 150/2019 JM Rektora SUM z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach obsługę administracyjno-techniczną w ww. zakresie zapewniać będzie Sekcja ds. Rozwoju Naukowego.

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański