Przedłużenie umów o realizację prac naukowo-badawczych, zawartych w 2018 r.

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że działając zgodnie z art. 407 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) przy uwzględnieniu postanowień umów o realizację prac statutowych, o realizację prac naukowo-badawczych przez młodych naukowców oraz o realizację prac naukowo-badawczych przez doktorantów, zawartych w 2018 r. okres finansowania ww. prac naukowo-badawczych został wydłużony do 31.12.2020 r. Przedłużenie w myśl postanowienia zawartego w § 11 ust. 1 ww. Umów wymaga sporządzenia pisemnego aneksu. Dokumenty zostaną przygotowywane przez Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM oraz przesłane do Wykonawców najpóźniej do końca 31.01.2020 r. Tym samym z urzędu zostają uwzględnione wszystkie pisemne wnioski o przedłużenie okresu finansowania Państwa Umów.

Jednocześnie informuję, że zasadniczym warunkiem realizacji zakupów/usług/delegacji z tych Umów jest wpływ do Kancelarii Rektoratu SUM w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2020 r. stosownych zapotrzebowań na dostawy i usługi stanowiących załączniki do Zarządzeń JM Rektora SUM w sprawie: wydatkowania środków publicznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach; wprowadzenia zasad udzielania i rozliczania podróży służbowej; wprowadzenia zasad udzielania zgody oraz rozliczania wyjazdów krajowych i zagranicznych studentów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zastrzegam, że złożone po wskazanym terminie dyspozycje finansowe nie zostaną przekazane do realizacji.

 

 

z wyrazami szacunku

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Prorektor ds. Nauki