Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Komunikatem z dnia 18 grudnia 2019 r. wprowadził nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W zaktualizowanym wykazie zamieszczono czasopisma naukowe, które po 31 grudnia 2018 r. zostały ujęte w międzynarodowych bazach SCOPUS, Web of Science oraz ERIH+.

Nowy wykaz czasopism obejmuje 30404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism nowoprzyjętych do bazy Scopus lub baz Web of Science oraz 164 czasopisma nowoprzyjęte do bazy ERIH+. W przypadku ok. 44% tytułów dokonano podwyższenia punktacji w stosunku do wcześniej opublikowanego zestawienia.

W dotychczasowym wykazie spośród typowo medycznych wydawnictw uwzględnione były:

– Medical Education

– Wydawnictwo Lekarskie PZWL

W nowym wykazie znalazły się m.in.:

– Edra Urban & Partner

– Medical Tribune Polska

– Medycyna Praktyczna

– Medyk Sp. z o.o.

– Termedia sp. z o.o.

– VM Media sp o.o. VM Group sp.k. (grupa Via Medica)

– Wydawnictwo Continuo

– Wydawnictwo Medyczne „Alfa-Medica Press”

Nadmieniam, że wcześniej Komunikatem z dnia 17 stycznia 2019 r. Minister ogłosił nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, poszerzony o wydawnictwa spełniające warunki wskazane przez Komisję Ewaluacji Nauki: posiadanie ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową, a także posiadających zasady etyki publikacyjnej, mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym.

Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) oraz 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Ze względu na obszerność wykazów, dokumenty są dostępne tylko w formie elektronicznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych.

 

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Prorektor ds. Nauki

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach