Szanowni Państwo,

w związku z przygotowywaniem się Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do procesu ewaluacji jakości działalności naukowej, który rozpocznie się w roku 2022, uprzejmie wskazuję, że na mocy art. 265 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnione mogą zostać w ocenie podmiotu, jeżeli informacje o nich zostaną umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami (Open Researcher and Contributor ID). Ustawowy obowiązek umieszczania informacji o wypracowanych osiągnięciach naukowych ciąży na osobach prowadzących działalność naukową.

Powyższe oznacza, że Państwa osiągnięcia naukowe wypracowane w latach 2017-2021 nie zostaną uwzględnione w ocenie jakości działalności naukowej SUM, jeżeli nie będą zamieszczone na Państwa indywidualnych profilach ORCID.

Z tychże względów, ponawiam prośbę dotyczącą:

  • połączenia konta osobistego PBN z kontem w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on oraz indywidualnym identyfikatorem ORCID;
  • bieżącego uzupełnienia danych w systemie tj. m.in. zatrudnienia w SUM oraz afiliacji do Uczelni;
  • zmiany dostępu do konta ORCID z „no public information available” na „everyone” (widoczność danych w systemie);
  • sprawdzenia kompletności wprowadzonych do bazy PBN osiągnięć naukowych,
  • wprowadzenia dorobku, który wydany zostanie w roku bieżącym.

Pomocne instrukcje, jak uzupełnić zawartość profilu znajdują się na stronie Biblioteki Głównej SUM (zakładka Bibliografia i Bibliometria ORCID).
Przypominam Państwu, że od wyniku oceny ewaluacji zależy dalsze funkcjonowanie Naszej Uczelni, która stanowi dobro wspólne dla całej wspólnoty akademickiej i przyszłych kształtowanych przez Nas pokoleń. Przykładowymi konsekwencjami wypływającymi z uzyskanego negatywnego wyniku ww. oceny parametrycznej jest brak zachowania statusu uczelni akademickiej, brak utrzymania uprawnień do nadawania stopni naukowych czy prowadzenia przez SUM Szkoły Doktorskiej.

Żywię głęboką nadzieję na pomoc i zaangażowanie z Państwa strony, jednocześnie dziękując Wszystkim pracownikom naukowym, którzy na bieżąco aktualizują dane na swoich indywidulanych kontach umożliwiając tym samym Uczelni ich wykazanie w procesie ewaluacji.

 

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Prorektor ds. Nauki

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach