Audyt zewnętrzny

  1. Na podstawie ustawy  o zasadach finansowania nauki obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu przeprowadzanemu nie rzadziej niż raz na 4 lata podlegają jednostki naukowe, które w okresie 4 kolejnych lat przed rokiem przeprowadzenia audytu, otrzymały dotacje na utrzymanie potencjału badawczego, o których mowa w art 18 ust. 1 pkt 1, w łącznej wysokości wyższej niż 1 000 000,00 zł.
  2. W celu wyboru audytora zewnętrznego dla przeprowadzenia audytu Wydziałów lub projektów badawczych, o których mowa w punkcie 1, Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej inicjuje procedurę przeprowadzenia jego wyboru.
  3. Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prowadzi rejestr sprawozdań z audytów zewnętrznych działalności naukowej w SUM.