POWIĄZANIE NUMERU ORCID Z PBN ORAZ POLONEM

 

Szanowni Państwo!

W związku z komunikatem, który pojawił się na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/ 24 stycznia 2019 r., w którym poinformowano, iż przetwarzanie w systemach centralnych OPI (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID możliwe będzie wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN, uprzejmie proszę o niezwłoczne powiązanie konta w PBN z identyfikatorem ORCID, a następnie konta w PBN z systemem POL-on. Dla dotychczas wprowadzonych do systemu POL-on numerów ORCID wymagane jest ich autoryzowanie przez właściciela w systemie PBN.

Specjalnie dla Państwa zostały przygotowane przystępne samouczki, które prezentują realizację powyższych zadań. Znajdują się one na stronie Biblioteki SUM: https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=664&Itemid=871&lang=pl. Szczegółowa ścieżka dostępu to: strona główna Biblioteki SUM> zakładka BIBLIOGRAFIA I BIBLIOMETRIA > ORCID > Łączenie z PBN i POL-on.

Poniżej przedstawiam Państwu skróconą instrukcję postępowania w zakresie czynności, które powinni podjąć pracownicy/doktoranci posiadający dorobek naukowy:

  1. załóż konto lub zaloguj się w PBN,
  2. kliknij w ikonę znajdującą się obok personaliów użytkownika, w prawym górnym rogu ekranu, a później w zakładkę „Twoje konto”,
  3. wybierz „stwórz lub podłącz swój ORCID ID”,
  4. załóż konto lub zaloguj się w ORCID,
  5. tu następuje powiązanie kont – w sekcji „Profile autora” (w oknie „POL-on”) wpisz swój numer PESEL, a następnie wybierz „podłącz identyfikator POL-on”.

W przypadku dodatkowych pytań, informacji na powyższy temat udziela Dział Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki SUM tel. 32 208 35 66, email: .

Prorektor ds. Nauki

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Komunikat dotyczący powiązania numeru ORCiD z publikacjami

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż etap zakładania numerów ORCID przez pracowników Uczelni został zakończony.

Jednakże, mając na uwadze zastrzeżenie zawarte w art. 265 ust. 11ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), w którym określono, że w ewaluacji jakości działalności naukowej zostaną uwzględnione tylko te monografie naukowe i artykuły naukowe, o których informacje będą umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem ORCID, a informacje te wprowadzają do bazy danych osoby prowadzące działalność naukową, następnym etapem w tym zakresie jest konieczność powiązania numeru ORCID z własnymi publikacjami (szczególnie tymi, które zostały opublikowane od roku 2017, tj. od roku, który zostanie objęty oceną parametryczną).

Uprzejmie prosimy o realizację zadania na bieżąco.

Szczegółowe informacje i instrukcje sposobu realizacji zostały wyjaśnione na stronie: https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=576&Itemid=856&lang=pl.

W przypadku dodatkowych pytań, informacji na temat ORCID udziela Dział Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki SUM tel. 32 208 35 66, email: .

Nowa strona internetowa KNW - news

Witamy na nowej stronie Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Szanowni Państwo,

dbając o Państwa komfort w dostępie do informacji uruchomiliśmy w dniu 16 listopada nową stronę internetową Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i propozycje dalszego rozwoju serwisu, które prosimy składać za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Obowiązek składania oświadczeń

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi co do obowiązku składania oświadczeń:

  1. o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie,
  2. upoważniające podmiot do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, czyli tzw. liczby N,
  3. upoważniające dany podmiot do wykazania jego osiągnięć naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin,

których wzory zostały określone w Zarządzeniu JM Rektora SUM nr 207/2018 w sprawie: wprowadzenia wzorów oświadczeń dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzących działalność naukową i osób biorących udział w jej prowadzeniu, przedstawiamy Państwu materiały, które zawierają informacje w zakresie praktycznych rozwiązań i mogą stanowić pomoc przy wypełnianiu ww. dokumentów.

Ponadto, informacje w ww. zakresie będą udzielane drogą elektroniczną, za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: oraz czatu dostępnego na stronie www.nauka.sum.edu.pl w godzinach czasu pracy Rektoratu SUM: 7:30-15:30 w dni robocze (poniedziałek-piątek). Poza godzinami czasu pracy, uprzejmie prosimy o kontakt na wskazany email, co pozwoli na niezwłocznie udzielenie odpowiedzi.

Uruchomiona została również specjalna infolinia dla potrzeb bezpośredniego kontaktu w ww. zakresie z pracownikami Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM. Numer telefonu: (32) 208-35-36.

Załączniki:

  1. “Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik”
  2.   Komunikat MNISW w sprawie oświadczeń, dostępny: https://www.gov.pl/web/nauka/konstytucja-dla-nauki-komunikat-w-sprawie-oswiadczen
Aparatura badawcza - news

Korzystanie z infrastruktury badawczej SUM

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 28/2015 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci SUM mają prawo do korzystania z całej infrastruktury badawczej będącej własnością Uczelni tj. infrastruktury budowlanej, wyposażenia i urządzeń służących do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych na zasadach określonych we wskazanym Regulaminie:

http://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=1065

Baza specjalistycznej aparatury badawczej Uniwersytetu dostępna jest na stronie internetowej:

http://bazaekspertow.sum.edu.pl/apar_index.php

W celu optymalizacji mechanizmów efektywnego wykorzystania specjalistycznej aparatury badawczej zachęcamy do korzystania z powyższej bazy.