Kategoryzacja Wydziałów

  1. Warunkiem uzyskania przez Wydział dotacji na finansowanie działalności statutowej, w tym na utrzymanie potencjału badawczego jednostek organizacyjnych, badania naukowe młodych naukowców i doktorantów, jest poddanie się ocenie parametrycznej i uzyskanie w tej ocenie kategorii naukowej.
  2. Oceny wydziału dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, na podstawie informacji zawartych w ankiecie jednostki naukowej, którą każdy Wydział jest zobowiązany sporządzić i złożyć w formie i terminie określonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w trybie rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
  3. W zakresie kategoryzacji jednostek naukowych, Wydziały SUM należą do grupy nauk o życiu.
  4. Przedmiotem oceny, na podstawie której przyznawana jest kategoria naukowa jednostki są   parametry określone w „Karcie kompleksowej oceny jednostki naukowej dla grupy nauk o życiu”, stanowiącej załącznik do rozporządzenia MNiSW.