Nagrody

NAGRODY NAUKOWE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

  1. Minister Nauki i Szkolnictwa wyższego przyznaje corocznie nagrody:
    1. na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki – 3 nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w zakresie badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa, badań na rzecz rozwoju gospodarki.
    2. na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – 3 nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz 5 nagród za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.
  2. Kandydatów do nagród, o których mowa w pkt 1 lit. a zgłaszają Rady Wydziałów SUM, w terminie do dnia 15 grudnia danego roku.
  3. Kandydatów do nagród, o których mowa w pkt 1 lit. b zgłaszają Rady Wydziałów SUM, w terminie do dnia 31 marca danego roku.
  4. Procedury związane ze składaniem wniosków o nagrody przeprowadza Wydział zgłaszający kandydatów.