Stopnie naukowe pracowników SUM w innych jednostkach

Przewód doktorski, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dla pracownika SUM, może zostać przeprowadzane w innej jednostce naukowej, w przypadku gdy Wydział SUM nie posiada takich uprawnień.

Kandydat do stopnia naukowego lub tytułu naukowego może ubiegać się o jego sfinansowanie przez Uczelnię. W tym celu składa do Prorektora ds. Nauki podanie, zaopiniowane przez Dziekana Wydziału SUM, w którym jest zatrudniony, wskazując jednostkę naukową, w której ma być przeprowadzony przewód lub postępowanie.

Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prowadzi obsługę administracyjną spraw związanych z zawieraniem umów, których przedmiotem jest zobowiązanie SUM jako jednostki zatrudniającej kandydata do pokrycia kosztów ww. przewodu doktorskiego lub postępowań.