Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

  1. Na podstawie ustawy z dnia 30.04.2010 o zasadach finansowania nauki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje corocznie stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców na okres nie dłuższy niż 3 lata.
  2. Kandydatów do stypendiów Ministra mogą zgłaszać poszczególne Rady Wydziałów SUM, w terminie do  dnia 31 marca danego roku.
  3. Procedury związane ze składaniem wniosków o stypendium przeprowadza Wydział zgłaszający kandydatów.
  4. Środki finansowe na wypłatę stypendium są przekazywane Uczelni zatrudniającej stypendystę, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem, a Uczelnią
  5. Środki finansowe są wypłacane stypendyście na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uczelnią zatrudniającą stypendystę a stypendystą.
  6. Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prowadzi rejestr umów, o których mowa w punktach 3 i 4 oraz ich obsługę administracyjną.