Zasady podejmowania współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z partnerem krajowym

  1. Współpraca krajowa prowadzona jest na podstawie umów lub porozumień zawartych z jednostkami naukowymi i innymi podmiotami krajowymi.
  2. O zawarcie umowy do Prorektora ds. Nauki występuje zainteresowany pracownik Uczelni lub podmiot zainteresowany współpracą, określając przedmiot umowy, zakres planowanej współpracy i planowany okres trwania porozumienia.
  3. Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prowadzi obsługę administracyjną
    w zakresie zawieranych porozumień i umów oraz prowadzi ich rejestr.

Wykaz zawartych umów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o współpracy naukowo-badawczej z jednostkami krajowymi

Lp

Partner umowy/ porozumienia

Okres trwania umowy/ porozumienia

Zakres współpracy

1 Politechnika Śląska w Gliwicach Centrum Inżynierii Biomedycznej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
28.09.1999 -czas nieokreślony organizowanie wzajemnej współpracy,
interdyscyplinarna działalność badawcza, usługowa, szkoleniowa i promocyjna w zakresie inżynierii biomedycznej
2 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
27.06.2005- czas nieokreślony współpraca naukowa w zakresie diagnostyki czynnościowej narządu ruchu
3 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu 27.09.2005- czas nieokreślony działalność naukowa – genetyczne uwarunkowania chorób człowieka i skuteczności ich terapii
4 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Oddział w Katowicach
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
30.03.2006- czas nieokreślony wspólne i solidarne prowadzenie działań zmierzających do wykonania zadań wynikających
z udziału w Europejskim Programie Badań w Dziedzinie Badań Naukowo Technicznych
5 Ogólnopolska Akademicka Platforma Medyczna:
Akademia Medyczna w Warszawie
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Akademia Medyczna w Gdańsku
Akademia Medyczna w Szczecinie
Akademia Medyczna w Białymstoku
Colleium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Akademia Medyczna w Lublinie
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
08.03.2007- czas nieokreślony integracja i wzmocnienie środowiska naukowego polskich uczelni medycznych
wspólne działania dydaktyczne, szkoleniowe i naukowo – badawcze
6 Uniwersytet Śląski w Katowicach
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
03.12.2007- czas nieokreślony współdziałanie stron w celu pozyskania środków na zakup oraz wspólne korzystanie ze skaningowego kalorymetru ciśnieniowego – tranzycjometru w celu prowadzenia badań naukowych
7 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie 28.11.2008- czas nieokreślony współpraca naukowo – badawcza
wykorzystanie nowych metod analizy sygnału elektroencefalograficznego do określenia głębokości zniesienia świadomości podczas znieczulenia ogólnego
8 Konsorcjum Polski Synchrotron (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie):
36 partnerów z całej Polski
21.04.2008- czas nieokreślony budowa i eksploatacja nowoczesnego synchrotronowego źródła promieniowania elektromagnetycznego o szerokim zakresie widmowym oraz utworzenie przedmiotu zarządzającego synchrotronem
9 Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii (Politechnika Śląska w Gliwicach):
21 partnerów z terenu woj. Śląskiego
03.10.2003- czas nieokreślony realizacja zintegrowanych, multidyscyplinarnych projektów badawczych, generowanie nowych technologii, wdrażanie wyników badań w gospodarce
10 Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu 28.03.2007- czas nieokreślony wspólne prowadzenie prac badawczych i badawczo – rozwojowych w zakresie zastosowania techniki
w medycynie
11 Uniwersytet Śląski w Katowicach
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Akademia Medyczna w Gdańsku
02.06.2008- czas nieokreślony pozyskanie środków na zakup wyposażenia i wspólne korzystanie z Pracowni badań farmaceutyków, ciał amorficznych i nanokompozytów w ekstremalnych warunkach termodynamicznych
12 Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej 08.12.2009- czas nieokreślony współpraca w zakresie realizowania projektów naukowych, w tym w szczególności współpraca w ramach projektów mających na celu rozwijanie metod wspomagających regenerację uszkodzonych struktur nerwowych oraz ich diagnostykę
13 Politechnika Śląska w Gliwicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka 17.03.2014- czas nieokreślony współpraca w zakresie realizacji obecnych i przyszłych projektów badawczych z wykorzystaniem aparatury naukowo-
14 Uniwersytet Śląski w Katowicach
Gdański Uniwersytet Medyczny
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
12.04.2010- czas nieokreślony pozyskanie środków na zakup wyposażenia i wspólne korzystanie z Międzyuczelnianej Pracowni Spektroskopii Molekularnej, która umożliwi stronom prowadzenie badań naukowych
15 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 17.02.2011- czas nieokreślony wspólne podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi badań
w dziedzinie nauk medycznych, umocnieniu współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi oraz realizowaniu projektów w sferze naukowo – badawczej
16 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu 29.06.2011- czas nieokreślony współpraca w zakresie realizacji prac badawczych w oparciu o zaplecze laboratoryjne oraz aparaturowe jednostek
17 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 08.09.2011- czas nieokreślony współpraca naukowo-badawcza
w zakresie realizacji projektu dotyczącego pacjentów z chorobą Parkinsona
18 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 30.05.2011- czas nieokreślony wspólne podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych, nawiązanie współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi, współpraca w realizacji projektów naukowo- badawczych oraz badawczo-rozwojowych
19 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich 24.12.2012- 24.12.2018 udostępnienie określonych danych celem wykorzystania ich do wykonania zadań badawczych, umożliwienie SUM wykonanie zadań badawczych, które są realizowane w ramach planu prac naukowo-badawczych w oparciu o materiał kliniczny Szpitala.
20 Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny „BIOCHEFA” 04.01.2013- czas nieokreślony prowadzenie wspólnych badań naukowych, realizowanie prac magisterskich, odbywanie nieodpłatnych praktyk wakacyjnych przez studentów, umacnianie współpracy między środowiskami naukowymi
21 Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o. 28.01.2013- czas nieokreślony prowadzenie wspólnych badań naukowych, realizowanie prac magisterskich, odbywanie nieodpłatnych praktyk wakacyjnych przez studentów, umacnianie współpracy między środowiskami naukowymi
22 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. z o.o. 01.08.2013- czas nieokreślony współpraca w zakresie badań naukowych, realizowanie prac magisterskich, odbywanie nieodpłatnych praktyk wakacyjnych przez studentów, umacnianie współpracy między środowiskami
23 Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN 01.07.2013- czas nieokreślony wspólne organizowanie konferencji z zakresu historii medycyny, aktywizowanie środowiska historyków medycyny z innych ośrodków akademickich, opracowywanie historii dorobku naukowego medycyny w wymiarze regionalnym, umacnianie współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi Stron.
24 Ag26encja Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiecki Park 27Naukowo-Technologiczny 30.07.2013- czas nieokreślony współpraca w zakresie integracji środowiska gospodarczego i akademickiego, wspierania przedsięwzięć oraz promocji jednostek, polegającą m.in. na możliwości odbywania praktyk zawodowych i dyplomowych, organizowaniu wspólnych wydarzeń naukowych typu konferencje, seminaria, zgodnie z profilem działalności
25 Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji 16.04.2014- czas nieokreślony umożliwienie odbywania praktyk, staży, prowadzenie prac naukowych studentom i doktorantom, organizacja szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji
i innych wydarzeń naukowych,, prowadzenie edukacji żywieniowej w placówkach oświatowych
26 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach 10.04.2014- czas nieokreślony współpraca realizowana w obszarze tworzenia kultury innowacyjnej oraz transferu wiedzy i technologii
27 Firma Vinii 26.06.2014- czas nieokreślony podejmowanie inicjatyw dotyczących realizacji wspólnych programów badawczych
w zakresie opracowania nowych technologii produktów spożywczych, udział w prowadzonych badaniach w zakresie fizjologii, biologii, biotechnologii, dietetyki
i technologii żywności, wymiana wyników prac technologicznych
i innych informacji naukowych służących osiągnięciu celów badawczych, udział w publikacji będących wynikiem prowadzonych wspólnie badań naukowych.
28 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 26.06.2014- czas nieokreślony współpraca polegająca na realizowaniu zadań ustawowych
i statutowych, spójnej realizacji polityki edukacyjnej, integracji pracowników i studentów szkół wyższych, a także innych zadań, mogących przyczynić się do urzeczywistnienia ich zamierzeń strategicznych
29 Konsorcjum Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej 10.07.2015- czas nieokreślony koordynowanie badań związanych z radioterapia, fizyką medyczną, radiobiologią oraz podejmowanie działań dla rozwoju infrastruktury klinicznej
i naukowej dla terapii hadronowej w Polsce
30 Politechnika Śląska, Wydział Architektury, SPSK nr 7 GCM 30.01.2015- czas nieokreślony prowadzenie działalności naukowo-badawczej
w zakresie projektowania, dostosowania i wyposażania przestrzeni publicznej, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów mieszkalnych dla osób w starszym wieku
31 Ośrodki medyczne

(Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu, Specjalistyczny Szpital w Tarnowie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Gdańsk, Szpital MSW w Rzeszowie)

21.12.2015 – 21.12.2020 realizacja projektu badawczego
dotyczącego pacjentów
z   migrenowym bólem głowy
32 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 23.03.2015- czas nieokreślony prowadzenie badań naukowych

w obszarze genomiki, proteomiki i transgenomiki, mających na celu rozwój profilaktyki, medycyny, farmakoterapii oraz fitoterapii chorób cywilizacyjnych

33 Diaverum Polska Sp.z o.o. 27.04.2015 – 27.04.2025 wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie nefrologii klinicznej,

ze szczególnym uwzględnieniem leczenia nefrozastępczego chorych na przewlekłą chorobę nerek, współpraca dydaktyczna, uwzględniająca udostępnienie stacji dializ

34 GynCentrum Sp. z o.o. 13.07.2015- 13.07.2020 wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie endokrynologii             ginekologicznej i rozrodczości
35 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 06.10.2015-06.10.2018 współpraca związana z pracą naukowo-badawczą w zakresie chorób niedokrwiennych serca

współfinansowanego przez Unię Europejską.

36 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 06.08.2015- czas nieokreślony wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz współpraca dydaktyczna w zakresie nauk medycznych
37 Sosnowiecki Szpital Miejski                 Sp. z o.o. 10.08.2015- czas nieokreślony wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej
38 Dentim Clinic Wojciech Fąferko (Body Care Clinic) 28.09.2015-28.09.2018 działalność naukowo-badawcza
w zakresie obserwacji skuteczności rutynowych zabiegów medycyny estetycznej oraz kosmetologii
39 Zakłady Farmaceutyczne Popharma S.A. 10.08.2015- czas nieokreślony wspólne prowadzenie projektów naukowych, badawczych i dydaktycznych
40 Klinika Chirurgii MAZAN 28.09.2015-28.09.2018 działalność naukowo-badawcza
w zakresie obserwacji skuteczności rutynowych zabiegów medycyny estetycznej oraz kosmetologii, wykonywanych w Klinice.
41 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii                                                                                                                                    i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie 08.10.2015-08.10.2020 realizacja projektów naukowych, badawczych
i dydaktycznych
42 Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich 06.11.2015- czas nieokreślony współpraca w zakresie promocji oraz profilaktyki zdrowia
43 Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o. 08.10.2015- czas nieokreślony podejmowanie wspólnych działań w zakresie promocji
i edukacji zdrowotnej różnych grup społecznych, współpraca w zakresie organizacji warsztatów metodycznych dotyczących racjonalnego stylu życiu., wspólne wnioskowanie o finansowanie realizowanych projektów ze środków krajowych
i zagranicznych, po uprzednim zawarciu umowy konsorcjum.
44 Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. 22.10.2015- czas nieokreślony wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie balneologii
45 Kardio-Med. Silesia Sp. z o.o. 18.11.2015- czas nieokreślony realizacja prac naukowo-badawczych wykonywanych
46 NZOZ SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA ORTODONTYCZNA Katarzyna Becker 30.12.2015-30.12.2020 wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie leczenia ortodontycznego, publikacja dorobku naukowo-badawczego, umacnianie współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi.
47 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 10.03.2016- czas nieokreślony współpraca naukowo-badawcza
w obszarach neurologii, ortopedii, rehabilitacji w oparciu o zaplecze laboratoryjne
48 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 19.02.2016- czas nieokreślony wspólne badania dotyczące grupy kobiet po menopauzie
49 Politechnika Śląska w Gliwicach 14.04.2016-14.04.2019 realizacja projektów naukowych
i badawczych dotyczących opracowania nowych biomateriałów dla chirurgii kostnej
50 Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych 18.03.2016- czas nieokreślony współpraca naukowo-badawcza w obszarze biologii molekularnej, w zakresie poszukiwania molekularnych podstaw zależności pomiędzy środowiskiem a organizmem człowieka
51 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie 22.04.2016- czas nieokreślony realizacja wspólnych projektów naukowo-badawczych
52 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5, przy udziale Centrum Onkologii-Instytut Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Gliwicach 25.05.2016-15.04.2019 udostępnienie SUM sprzęty znajdującego się na terenie Szpitala, którego właścicielem jest Centrum Onkologii
53 Collegium Medicum UJ w Krakowie 07.07.2016-07.07.2021 współpraca naukowo-badawcza
w ramach realizowanych badań w zakresie patologii molekularnej chorób przewodu pokarmowego.
54 Uniwersytet Śląski 30.05.2016-30.05.2021 współpraca naukowo-badawcza
w obszarach poszukiwania nowych substancji leczniczych pochodzenia naturalnego w grupie triterpenów
55 Uniwersytet Śląski w Katowicach, przy udziale SPSK Nr 6 SUM GCZD im. Jana Pawła II 05.07.2016-05.07.2019 wspólna realizacja pracy naukowo-badawczej dotyczącej oceny stanu otyłych dzieci i młodzieży oraz funkcjonowanie ich rodzin
56 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN, przy udziale Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu 02.01.2017-02.01.2022 współpraca w zakresie realizowanych przez Instytut projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki
57 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 10.06.2016- czas nieokreślony współpraca w zakresie planowanej pracy naukowo-badawczej
58 Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku-Białej 05.08.2016- czas nieokreślony współpraca naukowo-badawcza
w obszarze matczyno-łożyskowo-płodowego metabolizmu kwasów tłuszczowych
59 Instytut Psychiatrii i Neurologii 14.11.2016- czas nieokreślony współpraca w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych
w zakresie badań genetycznych u chorych z jadłowstrętem psychicznym
60 Biovico Sp. z o.o. 01.07.2016- czas nieokreślony list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie rozwoju produktów bazujących na opracowaniu własnym, w szczególności nad opatrunkami bazującymi na modyfikowanej biocelulozie, badanie bezpieczeństwa oraz efektywności działania opatrunków celulozowych w układach in vitro
61 Politechnika Śląska i SPSK Nr 1 Szyszko 22.09.2016-21.09.2019 eksperyment medyczny dotyczący wpływu przepony na utrzymanie równowagi ciała
62 Polwell Sp. z o.o. 28.10.2016- czas nieokreślony badania i obserwacja działania preparatów kosmetycznych oraz publikowanie uzyskanych wyników w czasopismach o charakterze naukowym
i branżowym, a także przedstawienie ich na konferencjach i zjazdach.
63 Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 22.11.2016- czas nieokreślony współpraca w zakresie projektu naukowo-badawczego i doświadczalnego w obszarze broni pneumatycznej i balistyki sądowo-lekarskiej, traumatologii medyczno-sądowej
64 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 20.12.2016-20.12.2019 współpraca w zakresie pracy naukowo-badawczej dotyczącej dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę
65 Politechnika Śląska 09.03.2017-31.03.2018 współpraca w zakresie realizowanego projektu
66 Uniwersytet Śląski w Katowicach przy udziale GCDZ im. Jana Pawła II SPSK nr 6 SUM w Katowicach 24.04.2017-31.12.2018 współpraca przy realizacji pracy naukowo-badawczej
67 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 11.04.2017- czas nieokreślony wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w obszarze podłoża patologii skóry
68 Uniwersytet Medyczny im marii Curie Skłodowskiej 15.06.2020 – czas nieokreślony list intencyjny w zkresie  rozszerzania i wzmacniania kontaktów naukowych w celu ich rozwoju na rzecz społeczności akademickiej
69 Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu 17.06.2020 – 31.12.2025 współpraca naukowo – badawcza w zakresie realizacji projektu
70 Ventil Aid Sp.zo.o. 01.06.2020 – 31.12.2023 współpraca naukowo – badawcza
71 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii 22.05.2020- 31.12.2021 współpraca naukowo-badawcza dotycząca zastosowania sztucznej inteligencji dla tworzenia systemu analizy obrazów diagnostycznych.
72 Politechnika Warszawska 15.05.2020- czas nieokreślony współpraca naukowo – badawcza
73 Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołątaja w Krawkowie 15.04.2020 – czas nieokreślony współpraca naukowo – badawcza w zakresie prowadzonych przez Strony badań i obserwacji naukowych oraz pogłębianie wiedzy specjalistycznej.
74 Ośrodek Edukacyjno Geologiczny GEOSFERA 23.03.2020 – 31.12.2028 współpraca naukowo – badawcza
75 Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 17.01.2020- czas nieokreślony realizacja zadań o charakterze badawczo-rozwojowym
76 Clinica Medica sp.j. 15.01.2020 – 31.12.2021 współpraca naukowo – badawcza
77 Bodycareclinic Sp.zo.o. 12.12.2019 -31.12.2024 prowadzenie działalności naukowo-badawczej
w zakresie obserwacji skuteczności rutynowych zabiegów medycyny estetycznej oraz kosmetologii.
78 Uniwersyete Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej , Centrum Pulmyunologii i Torakochirurgii 29.11.2019 -30.09.2020 współpraca naukowo – badawcza
79 Uniwersyete Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej SPSK im. Mieleckiego w  Katowicach 29.11.2019- 31.12.2022 współpraca naukowo – badawcza
80 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu 11.10.2019-31.12.2020 współpraca naukowo-badawcza dotycząca zastosowania robotów medycznych w Polsce oraz możliwości ich zastosowania
w medycynie zabiegowej.
81 Gmina BYTOM 01.07.2019-czas nieokreślony podjęcie wspólnych działań poprzez realizację poszczególnych zadań w zakresie zdrowia publicznego, określenia dobrostanu Bytomian oraz poprawy jakości życia mieszkańców Bytomia.
82 Centrum Pediatrii im Jana Pawła II w Sosnowcu 07.06.2019-31.12.2020 współpraca naukowo-badawcza dotycząca dzieci
i młodzieży z przepukliną oponowo-rdzeniową
83 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 28.05.2019-31.12.2024 poszukiwanie nowych subsatncji leczniczych o dzoałaniu przeciwnowotworowym, pocvhodzenia naturalnego w grupie triterpenów pentacykliocznych
84 Politechnika Wrocławska 07.06.2019-31.12.2024 prowadzenie prac naukowo-badawczych pozwalających na poszerzenie możliwości diagnostycznych i naukowo-badawczych w zakresie analizy właściwości optycznych przedniego odcinka oka.
85 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie 10.06.2019-31.12.2020 współpraca naukowo-badawcza dotycząca dzieci
i młodzieży z przepukliną oponowo-rdzeniową
86 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jarosław Latusek 10.04.2019-31.12.2021 prowadzenie prac naukowo – badawczych wg schematu karty badania periodontologicznego oraz procedury leczenia niechirurgicznego obejmującego SRP (skaling and root debridement).
87 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu 18.03.2019-31.12.2019 współpraca naukowo – badawcza
88 Uniwersytet Zielonogórski 26.03.2019-czas nieokreślony współpraca naukowo – badawcza
89 Centrum Onkologii-Instytut im Marii Curie Skłodowskiej 25.02.2019- czas nieokreślony realizacja projektu naukowego dotyczącego badań o tematyce roli egzosomów w modulacji rozwoju nowotworów.
90 Instytut Fizyki Jądrowej im Henryka Niewodniczańskiego PAN 30.01.2019- czas nieokreślony realizacja współpracy naukowo-badawczej umożliwiającej wykorzystanie potencjału naukowego, badawczego i intelektualnego oraz edukacyjnego.
91 SPZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie 12.12.2018-czas nieokreślony zaplanowanie i przeprowadzenie wspólnego badania, analizującego wpływ wybranych czynników genetycznych na efektywność procesu leczenia entezopatii nadkłykcia bocznego kości ramiennej autogennymi preparatami bogatopłytkowymi.
92 RADPOINT Sp zoo. 18.10.2018-czas nieokreślony prowadzenie współpracy w zakresie medycznych systemów informatycznych klasy RIS/PACS/Tele oraz wdrożenie systemu tej klasy
w jednostkach SUM do celów badawczo-dydaktycznych i naukowych.
93 Instztut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 20.09.2018-20.09.2021 zadania biomedyczne dotyczące śluzu oraz jej ślimaków celem zgłoszeń patentowych
94 Uniwersytet Opolski Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej 14.09.2018 prowadzenie prac naukowo – badawczych w zakresie badania właściwości fizykochemicznych mucyn pochodzenia naturalnego wybranych gatunków Gatropoda (Cornu aspersum).
95 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 07.08.2018 prowadzenie prac naukowo – badawczych w obszarach:
– medycyny regeneracyjnej,
– oddziaływania wybranych długości promieniowania elektromagnetycznego na wybrane grupy organizmów eukariotycznych i prokariotycznych,
– oceny oddziaływania tzw. Substancji bioaktywnych na organizmy zwierzęce oraz człowieka z potencjalnym ich wykorzystaniem w profilaktyce  żywieniowej, przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym
96 Polskie Towarzystwo Ratowników Medyczncych 25.10.2018 nawiązanie współpracy w zakresie wspierania ratowników medycznych w podejmowaniu pracy naukowej, propagowanie dorobku naukowego, podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, kształcenia przed i podyplomowego ratowników medycznych.
97 Akademia Podologii Gabinet Zdrowej Stopy 05.06.2018 – czas nieokreślony wspołpraca naukowo badawcza w zakresie podologii
98 Akademia Wychowania Fizycznego im. J.Kukuczki 18.04.2018 -czas nieokreślony prowadzenie prac naukowo – badawczych
w zakresie biologicznych mechanizmów biorących udział w procesie gojenia się ran oraz wpływających na ryzyko upadków u osób w zaawansowanym wieku, wspólne wnioskowanie o finansowanie prowadzonych badań naukowych ze środków krajowych
i zagranicznych  po uprzednim zawarciu umowy konsorcjum oraz umacnianie współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi umawiających się Stron
99 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 19.03.2018- czas nieokreślony umocnienie współpracy społeczności naukowych Stron oraz realziacja projektów naukowych, badawczych i dydaktycznych.
100 NATUR DAY S.A 12.03.2018- czas nieokreślony prowadzenie prac naukowo – badawczych w dziedzinie nauk medycznych oraz farmaceutycznych
101 Centrum Medyczne GRANICZNA 12.03.2018 -czas nieokreślony prowadzenie prac naukowo – badawczych z zakresu medycyny estetycznej i regeneracyjnej.
102 WATS Piasecki i Wspólnicy Spółka Jawna Mysłowice 18.01.2018-czas nieokreślony prowadzenie prac naukowo – badawczych preparatów kosmetologicznych i wyrobów medycznych wytwarzanych przez Spółkę, organizowanie targów, kongresów i konferencji naukowo-szkoleniowych
103 Centrum Rehabilitacji J.Med Jadwiga Falborska 12.01.2018 -czas nieokreślony wyznaczenie i porównanie profilu ekspresji genów komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej optymalizacji wysiłku fizycznego czasie rehabilitacji,
– poszukiwanie korelacji pomiędzy intensywnością wysiłku fizycznego w czasie rehabilitacji chorych po udarze a profilem ekspresji genów.
– monitorowanie skuteczności prowadzonej rehabilitacji z wykorzystaniem analizy profilu ekspresji genów w komórkach PBMC u pacjentów po udarze.
104 Gdański Uniwersytet Medyczny 27.12.2017-czas nieokreślony list intencyjny
105 Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Zabrzu, SUM, SPSK nr 6 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka 05.12.2017 -31.12.2019 prowadzenie prac naukowo badawczych w zakresie wielokierunkowej oceny psychologicznej dzieci z wadą rdzenia kręgowego operowanych prenatalnie w porównaniu z dziećmi operowanymi postnatalnie, z określeniem ich rozwoju mentalnego oraz stopnia dojrzałości.
106 Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. Lądek Zdrój 27.10.2017-czas nieokreślony badania naukowe dotyczące zmian i wpływu stężenia aktywności radonu w różnych środowiskach orac prac instrumentaclnych i wdrożeniowych
107 Szpital rehabilitacyjny Hamatologiczny ORLIK Kudowa Zdrój Sanatoria Dolnośląskie 12.02.2018 – czas nieokreślony współpraca naukowo-badawcza