Wyjazdy naukowe / opłaty zjazdowe

W przypadku dokonywania opłaty zjazdowej krajowej ze środków finansowych z umów statutowych, grantów, umów realizowanych przez młodych naukowców przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dla osób delegowanych w podróż służbową, bezpośredni przełożony występuje do prorektora ds. Nauki z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie opłaty zjazdowej, co najmniej 14 dni przed terminem płatności.

Doktorant składa wniosek we właściwym Dziekanacie lub odpowiednio w Studium Doktoranckim co najmniej 14 dni przed terminem płatności.

Opłatę zjazdową (wyjazd krajowy lub za granicę) może uiścić osoba delegowana po wcześniejszym uzyskaniu zgody Prorektora ds. Nauki. Rozliczenie następuje na podstawie wystawionej faktury przez organizatora konferencji, zjazdu itp.

Warunkiem dokonania opłaty zjazdowej ze środków umowy statutowej, grantu, jest potwierdzenie czynnego udziału przez organizatora konferencji. W przypadku młodych naukowców i uczestników studiów doktorankich dopuszcza się finansowanie szkoleń, warsztatów itp.

Ze środków finansowych przeznaczonych na wyjazdy w umowach realizowanych przez uczestników studiów doktoranckich i młodych naukowców, mogą korzystać tylko kierownicy tych umów.

Wniosek – druk opłaty krajowej

Wniosek – druk opłaty zagranicznej

Doktorant_Student_wniosek o dokonanie opłaty zjazdowej