Ewaluacja jakości działalności naukowej wg Ustawy: Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej wg nowych zasad, obejmie lata 2017–2021 i rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2022 r.

NOWE 3 KRYTERIA OCENY:
Ustawodawca zaplanował mniej kryteriów ewaluacji jakości działalności naukowej niż dotychczas (z 4 na 3), i będą nimi:

 1. poziom naukowy prowadzonej działalności – mierzony jakością publikacji w ramach oceny parametrycznej oraz liczbą patentów;
 2. efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – oceniane przez:
  a) projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne, organizacje międzynarodowe lub instytucje krajowe,
  b) projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane przez przedsiębiorców,
  c) środki finansowe uzyskane z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
 3. wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – będzie podlegał ocenie eksperckiej.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392) zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące oceny w powyższych kryteriach.

Ewaluację przeprowadza się na podstawie informacji zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwanym „systemem POL-on”.

Katalog możliwych ocen ewaluacji jakości działalności naukowej został poszerzony: do dotychczasowych 4 (A+, A, B, C) dodaje się nową kategorię B+.

EWALUACJA W RAMACH DYSCYPLIN

Ewaluacja będzie przeprowadzana w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych. Oznacza to, że Uczelnia otrzyma odrębne kategorie naukowe dla dyscyplin naukowych, w których prowadzona jest działalność naukowa i zatrudnia się w nich według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym przeprowadza się ewaluację (w roku 2021), w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, co najmniej 12 pracowników na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie (pracownicy Ci wliczani są w tzw. liczbę N w danej dyscyplinie)

Zgodnie z wynikającymi z Ustawy terminami, pracownicy naszej Uczelni pierwsze oświadczenia o zaliczeniu do liczby N  składali do 31.12.2018 r. Na podstawie tych oświadczeń, wg stanu na dzień 31.12.2018 r., w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach badania naukowe prowadzi się głównie w 3 dyscyplinach naukowych: nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki farmaceutyczne.

Osoby, których osiągnięcia naukowe będą wykazywane na potrzeby ewaluacji, zobowiązani są do  złożenia oświadczenia upoważniającego SUM do wykazania osiągnięć w tym procesie.

Każdy pracownik wliczony do liczby N będzie przedstawiał za okres objęty ewaluacją nie więcej niż 4 najwybitniejsze osiągnięcia naukowe, ale nie mniej niż jedną. Z puli osiągnięć JM Rektor będzie przedstawiał do ewaluacji te osiągnięcia, które będą się mieścić w liczbie 3 N, np. 100 pracowników na pełnym etacie = 100 N, 3N = 300 osiągnięć.

W ewaluacji zostaną ocenione tylko te artykuły naukowe, które mają związek merytoryczny z badaniami naukowymi prowadzonymi
w podmiocie
w ramach danej dyscypliny.

Wysokość punktacji z tytułu przedstawionego dorobku naukowego będzie wynikać z ogłoszonych przez MNiSW wykazów:

 1. czasopism naukowych,
 2. wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

PUNKTY KARNE W EWALUACJI

Uczelnia zostanie obciążona minusowymi slotami w przypadku pracowników badawczo-dydaktycznych, którzy w okresie objętym ewaluacją byli zatrudnieni w SUM przez co najmniej 36 miesięcy i:

 1. wskazali dyscyplinę w oświadczeniu o dyscyplinach oraz złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N, ale nie upoważnili SUM do wykazania do celów ewaluacji żadnej z publikacji naukowych w danej dyscyplinie z wykazów opublikowanych przez ministra (minus 3 sloty),
 2. wskazali dyscyplinę w oświadczeniu o dyscyplinach, ale nie złożyli w SUM oświadczenia o zaliczeniu do liczby N (minus 6 slotów),
 3. nie złożyli oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach (minus 6 slotów).

OBOWIĄZKOWO – ORCID (Open Researcher and Contributor ID):

Monografie naukowe i artykuły naukowe będą uwzględniane w ewaluacji, jeżeli zostaną umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami – numeru ORCID. Informacje dotyczące monografii i artykułów wprowadzają do bazy danych osoby prowadzące działalność naukową.

Każda osoba prowadząca działalność naukową powinna posiadać ORCID, dzięki temu jej dorobek będzie uwzględniony w systemie POL-on (za pomocą którego przeprowadzona zostanie ocena parametryczna). Brak numeru ORCID oraz powiązania z nim swoich osiągnięć, skutkować będzie nieuwzględnieniem osiągnięć pracownika.