Wniosek

Młody naukowiec przy pracy

Definicja młodego naukowca  – osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat;

 1. Środki finansowe na rozwój młodych naukowców na dany rok kalendarzowy przyznawane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie dotacji celowej.
 2. Wnioski o finansowanie zadań badawczych w ramach tej dotacji mogą składać Młodzi naukowcy będący pracownikami naukowo-dydaktyczni SUM, na badania naukowe służące ich rozwojowi naukowemu.
 3. Młodzi naukowcy składają wnioski do Dziekanów Wydziałów SUM, na formularzach dostępnych na stronie internetowej SUM, w terminie do dnia 31 maja w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji.
 4. Zgłoszone przez młodych naukowców tematy zadań badawczych tworzą plan zadaniowy dla poszczególnych Wydziałów SUM na rok kalendarzowy objęty dotacją MNiSW na finansowanie działalności statutowej.
 5. Wnioski podlegają ocenie Dziekana Wydziału, Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Senackiej Komisji ds. Nauki.

Ważne

Wniosek należy złożyć w 1 egz. u Dziekana właściwego Wydziału, zgodnie z Uchwałą Nr 47/2010 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 22.12.2010 r. z późn. zm,  w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br.

Umowa o realizację pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca

 1. Po otrzymaniu decyzji MNiSW o przyznanej dotacji na działalność statutową Wydziałów, w tym na rozwój młodych naukowców, Dziekani na podstawie opinii Wydziałowych Komisji ds. Nauki dokonują podziału środków finansowych na poszczególne zadania badawcze zgłoszone przez młodych naukowców.
 2. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od zatwierdzenia podziału środków lub rozpatrzenia odwołania przez Senacką Komisję ds. Nauki, każda osoba, której przyznano środki finansowe na realizację pracy naukowo-badawczej (młody naukowiec)  zobowiązana jest do złożenia w Dziale ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej stosownej umowy wraz z:
  1. harmonogramem
  2. kalkulacją wstępną kosztów
  3. zapotrzebowaniem na zakup aparatury i sprzętu-jeżeli taka pozycja została zaplanowana w kalkulacji wstępnej.
 3. Umowa zawierana jest na rok kalendarzowy, na który została przyznana dotacja. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Kierownika pracy, wydatkowanie środków finansowych może nastąpić w roku następnym, zgodnie z celem, na który te środki zostały przyznane. Przedłużenie wydatkowania środków finansowych wymaga formy pisemnego aneksu do umowy.
 4. Aktualne formularze umów, harmonogramów i kalkulacji udostępniane są na bieżąco na stronie internetowej SUM, w zakładce Pliki do pobrania.  
 5. Środki finansowe mogą być wydatkowane wyłącznie na finansowanie zadań badawczych opisanych w harmonogramie pracy i kosztorysie.

Uruchomienie środków finansowych na realizację zadania badawczego może nastąpić po zatwierdzeniu zapotrzebowania, w którym Kierownik pracy wskazuje potrzebę dokonania zakupu lub zamówienia usługi, związanych z realizacją tej pracy. Formularz zapotrzebowania stanowi załącznik do zarządzenia wewnętrznego Rektora SUM i jest do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej SUM. Sprawy związane z zakupami i zamawianiem usług obcych na potrzeby realizacji prac naukowych prowadzą odpowiednio pracownicy Działu Zaopatrzenia i Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

Do procedury uruchomienia przyznanych środków finansowych, jeżeli wymaga tego praca naukowo-badawcza, konieczne jest dołączenie kserokopii:

 1. zgody komisji etycznej właściwej ds. doświadczeń na zwierzętach,
 2. pozytywnej opinii komisji bioetycznej właściwej dla eksperymentów medycznych,
 3. zgody Ministra Środowiska (gdy praca dotyczy zwierząt genetycznie zmodyfikowanych).

Sprawozdawczość

 1. Młody naukowiec, któremu przyznano dotację na realizację zadania badawczego, zobowiązany jest, zgodnie z zawartą umową, do rozliczenia się merytorycznego i finansowego z realizacji tego zadania, poprzez złożenie sprawozdania. Uchwała Senatu dopuszcza składanie sprawozdań w trzech etapach.
 2. Sprawozdania składa się do Wydziałowych Komisji ds. Nauki, które dokonują ich oceny.
 3. Od rozstrzygnięć Wydziałowych Komisji ds. Nauki przysługuje odwołanie do Senackiej Komisji ds. Nauki.
 4. Aktualne formularze sprawozdań do kolejnych etapów oceny zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej SUM w zakładce „Nauka – Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – pliki do pobrania”

Sprawozdania z realizacji zadania badawczego przez doktoranta składa się w 1 egz. zgodnie z  Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 18/2016 Senatu SUM z dnia 24 lutego 2016 r. do właściwej Wydziałowej Komisji ds. Nauki w 3 etapach:

pierwszy etap przypada na dzień 12 lutego następnego roku kalendarzowego, tj. 1,5 miesiąca po zakończeniu roku, na który przyznawana jest dotacja,

drugi etap przypada na dzień 31 października następnego roku kalendarzowego, tj. 10 miesięcy po zakończeniu roku, na który przyznana była dotacja,

trzeci etap przypada na dzień 30 listopada kolejnego roku kalendarzowego, tj. 23 miesiące po roku, na który przyznana była dotacja.