Wniosek

Młody naukowiec przy pracy

Definicja młodego naukowca  – osoba prowadząca działalność naukową, która aktywnie uczestniczy w realizacji zadań badawczych w ewaluowanej w SUM dyscyplinie badawczej, oraz:
– posiada status doktoranta lub nauczyciela akademickiego, nieposiadającego stopnia doktora, albo,
– posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat* i jest zatrudniona w uczelni. 1. 1. Środki finansowe na rozwój młodych naukowców na dany rok kalendarzowy przyznawane są przez Ministra Zdrowia w formie subwencji dydaktyczno-badawczej.
 2. 2. Wnioski o finansowanie zadań badawczych w ramach tej subwencji mogą składać Młodzi naukowcy nieposiadający stopnia doktora, będący pracownikami naukowo-dydaktycznymi SUM, lub doktorantami, albo pracownicy uczelni posiadający stopień doktora, którzy uzyskali go nie później niż siedem lat temu*, na badania naukowe służące ich rozwojowi naukowemu.
 3. 3. Młodzi naukowcy składają wnioski do właściwych Rad Dyscyplin SUM, na formularzach dostępnych na stronie internetowej SUM, w terminie od dnia 01 lipca do dnia 15 października w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji.
 4. 4. Zgłoszone przez młodych naukowców tematy zadań badawczych tworzą plan zadaniowy dla poszczególnych dyscyplin na rok kalendarzowy objęty subwencją dydaktyczno-badawczą Ministerstwa Zdrowia.
 5. 5. Wnioski podlegają ocenie Komisji do zadań badawczych i właściwej Rady Dyscypliny.

*jeżeli osoba przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, okres 7 lat podlega  odpowiedniemu wydłużeniu, jednakże nie może łącznie przekroczyć dziewięciu lat.

Umowa o realizację pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca

 1. Po ogłoszeniu komunikatu o przyznaniu przez Ministra Zdrowia subwencji dydaktyczno-badawczej i wydzieleniu z niej części dotyczącej utrzymania i rozwoju potencjału badawczego, właściwe Rady na podstawie opinii Komisji do zadań badawczych dokonują podziału środków finansowych na poszczególne zadania badawcze zgłoszone przez młodych naukowców.
 2. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od zatwierdzenia podziału środków lub rozpatrzenia odwołania przez Senacką Komisję ds. Nauki, każda osoba, której przyznano środki finansowe na realizację pracy naukowo-badawczej (młody naukowiec)  zobowiązana jest do złożenia w Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej stosownej umowy wraz z:
  – harmonogramem
  – kalkulacją wstępną kosztów
  – zapotrzebowaniem na zakup aparatury i sprzętu – jeżeli taka pozycja została zaplanowana w kalkulacji wstępnej.
 3. Umowa zawierana jest na trzy lata, licząc od roku przyznania subwencji, z zastrzeżeniem, że okres obowiązywania umowy mija 31 grudnia.
 4. Aktualne formularze umów, harmonogramów i kalkulacji udostępniane są na bieżąco na stronie internetowej SUM, w zakładce Pliki do pobrania.  
 5. Środki finansowe mogą być wydatkowane wyłącznie na finansowanie zadań badawczych opisanych w harmonogramie pracy i kosztorysie.

Uruchomienie środków finansowych na realizację zadania badawczego może nastąpić po zatwierdzeniu zapotrzebowania, w którym Kierownik pracy wskazuje potrzebę dokonania zakupu lub zamówienia usługi, związanych z realizacją tej pracy. Formularz zapotrzebowania stanowi załącznik do zarządzenia wewnętrznego Rektora SUM i jest do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej SUM. Sprawy związane z zakupami i zamawianiem usług obcych na potrzeby realizacji prac naukowych prowadzą odpowiednio pracownicy Działu Zaopatrzenia i Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

Do procedury uruchomienia przyznanych środków finansowych, jeżeli wymaga tego praca naukowo-badawcza, konieczne jest dołączenie kserokopii:

 1. zgody komisji etycznej właściwej ds. doświadczeń na zwierzętach,
 2. pozytywnej opinii komisji bioetycznej właściwej dla eksperymentów medycznych,
 3. zgody Ministra Środowiska (gdy praca dotyczy zwierząt genetycznie zmodyfikowanych).

Sprawozdawczość

 1. Młody naukowiec, któremu przyznano subwencję na realizację zadania badawczego w ramach działalności statutowej, zobowiązana jest, zgodnie z zawartą umową, do rozliczenia się merytorycznego i finansowego z realizacji tego zadania.
 2. Rozliczenie finansowe następuje poprzez obustronną akceptację kalkulacji wynikowej, określającej wysokość faktycznie wykorzystanych środków z umowy.
 3. Rozliczenie merytoryczne następuje poprzez złożenie sprawozdania, dostępnego w zakładce Akty prawne i pliki do pobrania. Uchwała Senatu dopuszcza składanie sprawozdań w dwóch etapach:
  – I etap w terminie do 31 października roku następującego po roku, w którym zawarto umowę (drugiego roku realizacji pracy),
  – II etap w terminie do 31 października roku następującego dwa lata po roku, w którym zawarto umowę (trzeciego roku realizacji pracy).
 4. Podstawą do rozliczenia I etapu realizacji pracy są:
  – minimum jeden manuskrypt oryginalny, wysłany do redakcji recenzowanego czasopisma, lub,
  – informacja o złożeniu wniosku o finansowanie projektu badawczego w trybie konkursowym, lub,
  – informacja o dokonanym zgłoszeniu patentowym.
 5. Podstawą do rozliczenia II etapu realizacji pracy są:
  – potwierdzona przez Bibliotekę SUM informacja o minimum jednej publikacji oryginalnej, opublikowanej lub przyjętej do druku po podpisaniu umowy o realizację zadania badawczego, w której podano źródło finansowania zadania badawczego i afiliowanej do SUM, lub,
  – rozprawy doktorskiej albo osiągnięcia naukowego w postępowaniu habilitacyjnym, w których podano źródło finansowania realizacji zadania badawczego (dotyczy rozprawy albo osiągnięcia naukowego młodego naukowca), lub,
  – informacji o uzyskaniu finansowania projektu badawczego w trybie konkursowym (tzw. „grantu”), lub,
  – informacji o uzyskanym patencie.
 6. Sprawozdania składa się do właściwych Rad Dyscyplin Naukowych SUM, które dokonują ich oceny.
 7. Od rozstrzygnięć Rad Dyscyplin Naukowych SUM przysługuje odwołanie do Senackiej Komisji ds. Nauki.
 8. Aktualne formularze sprawozdań do kolejnych etapów oceny zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej SUM w zakładce Akty prawne i pliki do pobrania.