Zasady podejmowania współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z partnerem krajowym

  1. Współpraca krajowa prowadzona jest na podstawie umów lub porozumień zawartych z jednostkami naukowymi i innymi podmiotami krajowymi.
  2. O zawarcie umowy do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej występuje zainteresowany pracownik Uczelni lub podmiot zainteresowany współpracą, określając przedmiot umowy, zakres planowanej współpracy i planowany okres trwania porozumienia.
  3. Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej prowadzi obsługę administracyjną w zakresie zawieranych porozumień i umów oraz prowadzi ich rejestr.

Wykaz zawartych umów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o współpracy naukowo-badawczej z jednostkami krajowymi

Lp Okres trwania porozumienia/
umowy
Partnerzy porozumienia/umowy Przedmiot porozumienia
data rozpoczęcia data zakończenia/
przedłużenie
1 27.07.2023 czas nieokreślony Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach prowadzenie prac naukowo – badawczych w zakresie badań oceny drożności górnych dróg oddechowych przy użyciu rinomanometru, badań narządu równowagi u sportowców wyczynowych oraz badań immunobiochemicznych u pacjentów
z nowotworami gruczołów ślinowych.
2 15.05.2023 czas nieokreślony Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach umowa ogólna interdyscyplinarną współpracę związaną ze swoją działalnością, dążąc do wzajemnego zwiększania doświadczenia zawodowego i praktycznego. Mając na uwadze powyższe cele, Strony wyznaczają obszary współpracy w zakresie działalności badawczej, dydaktycznej, rozwoju, organizacji i promocji, zawierając niniejszą Umowę.
3 24.07.2023 31.07.2028 Politechnika Śląska Przedmiotem porozumienia jest prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie kinematyki pozycji ciała lekarza oraz wyznaczenie obciążeń w stawach podczas wykonywania badań USG.
4 17.07.2023 31.08.2028 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu Przedmiotem porozumienia jest w zakresie współprowadzenia badań naukowych dotyczących chorób metabolicznych, w tym glikacji.
5 10.07.2023 10.07.2028 Instytut Genetyki Człowieka PAN List intencyjny – strony wyrażają wole współpracy przy organizacji szeroko pojętego procesu badawczego, jak również wymiany doświadczeń i wspierania wiedzą merytoryczną podczas realizacji zadań naukowo-rozwojowych.
6 10.07.2023 10.07.2028 Instytut Genetyki Człowieka PAN List intencyjny – strony wyrażają wole współpracy przy organizacji szeroko pojętego procesu badawczego, jak również wymiany doświadczeń i wspierania wiedzą merytoryczną podczas realizacji zadań naukowo-rozwojowych.
7 16.06.2023 30.06.2028 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Przedmiotem porozumienia jest wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie: prac badawczych i projektowych, reliazaji inicjatyw, programów, projektów o charakterze technologicznym i naukowym; organizowania konferencji i sympozjów naukowych oraz publikację dorobku naukowego; wspólnego aplikowania o granty i projekty badawcze, których współfinansowanie powinno się odbywać przy wykorzystaniu środków publicznych i funduszy strukturalnych; organizacji staży naukowych.
8 30.03.2023 02.10.2026 Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-badawcza w zakresie projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu OPUS 22 UMO-2021/43/B/NZ6/00461, pt: „Rola profagów w zjadliwości klinicznych szczepów patogenu ludzkiego Clostridioides difficile in vitro i in vivo”
9 25.01.2023 na czas nieokreślony Warszawski Uniwersytet Medyczny list intencyjny – współpraca naukowo-badawcza oraz wzmacnianie kontaktów naukowych w celu ich rozwoju na rzecz społeczności akademickiej
10 16.01.2023 31.01.2033 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie / Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach współpraca w zakresie stworzenia oprogramowania bazującego na uczeniu maszynowym do wykrywania zmian ogniskowych w wątrobie w badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej
11 28.11.2022 31.12.2024 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach prowadzenie prac naukowo-badawczych dotyczących „Prospektywnej oceny jakości kompresji klatki piersiowej podczas symulacji ciągłego masażu serca”
12 14.11.2022 30.11.2024 Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej  współpraca w zakresie projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu OPUS 22 UMO-2021/43/B/NZ6/00461, pt: „Rola profagów w zjadliwości klinicznych szczepów patogenu ludzkiego Clostridioides difficile in vitro i in vivo”
13 16.11.2022 31.05.2023 (zakończona) AVIMED Sp. z o.o. / VITA-MED. BULA I WSPÓLNICY sp.j./ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO „SZEROKA” współpraca naukowo-badawcza na podstawie pracy statutowej nr PCN-1-137/N/2/K pt. „Ocena wybranych parametrów stanu psychicznego pacjentów POZ”
14 09.11.2022 30.11.2023 (zakończona) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im.Jana Pawła II w Krośnie współpraca naukowo-badawcza w zakresie wykonania oznaczeń wybranych pośrednich i końcowych produktów glikooksydacji białek, parametrów stresu oksydacyjnego i karbonylowego oraz markerów uszkodzeń oksydacyjnych DNA, białek i lipidów na podstawie pracy statutowej nr PCN-1-148/K/2/O pt. „Zaawansowana glikacja białek oraz stres karbonylowy i oksydacyjny w łuszczycy – kontynuacja i rozszerzenie badań”
15 08.08.2022 30.09.2027 Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk prowadzenie wspólnych badań obejmujących wykorzystanie transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM)  do oceny jakości i czystości wyizolowanych z surowicy krwi małych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (egzosomów)
16 08.08.2022 05.07.2025 Uniwersytet Śląski w Katowicach / Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach współpraca w zakresie realizacji pracy naukowo-badawczej dotyczącej oceny stanu psychicznego otyłych dzieci i młodzieży oraz oceny funkcjonowania ich rodzin
17 30.09.2022 30.09.2027 Akademia Wychowania Fizycznego / Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kliniczna i biochemiczna kompleksowa ocena parametrów stresu oxydacyjnego u chorych z nowotworami regionu głowy i szyi (markery)
18 22.07.2022 30.09.2024 IMMUNIS MATEUSZ SUBKOWSKI prowadzenie wspólnych prac naukowo-badawczych w zakresie seksualności człowieka:

a) podjęcie działań w celu pozyskania grantu na badania naukowe;

b) zbudowanie zespołu badawczego;

c) przeprowadzenie badań naukowych;

d) opracowanie oraz przedstawienie wyników badań naukowych

19 08.06.2022 31.12.2025 ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA ŚLĄSKIEGO W CIESZYNIE współpraca społeczności naukowych obu Stron, jak również realizacja projektów naukowych i badawczych
20 03.06.2022 31.12.2025 Centrum Leczenia Oparzeń in. dra Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich 1) rozwój diagnostyki i leczenia trądziku odwróconego, wybranych chorób immunologicznych i układowych (np. kolagenozy, choroby pęcherzowe, w tym zespół Lyell’a) oraz wybranych nowotworów skóry (raki, czerniaki, chłoniaki), owrzodzenia i inne choroby dermatologiczne, 2) edukacja i promocja wiedzy na temat wymienionych chorób
21 20.04.2022 na czas nieokreślony Skarb Państwa – Jednostka Wojskowa nr 4101 z siedzibą w Lublińcu rozwój współpracy naukowo-badawczej, a także możliwości poznawczych w zakresie codziennej praktyki medycznej
22 26.04.2022 na czas nieokreślony Uniwersytet Śląski w Katowicach  wspólne podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi badań naukowych w dziedzinie nauk farmaceutycznych i nauk medycznych, nawiązanie współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi, realizacja wspólnych projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, udział w publikacjach będących wynikiem prowadzonych wspólnie badań naukowych
23 30.03.2022 31.12.2027 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie wypracowanie współpracy społeczności naukowych obu Stron, jak również realizacja projektów naukowych i badawczych
24 14.03.2022 na czas nieokreślony WSK Gabinet Kosmetologii Komplementarnej – Weronika Kononowicz prowadzenie wspólnych prac naukowo-badawczych w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu w celu realizacji projektów badawczych
25 07.02.2022 30.01.2027 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  współpraca naukowa w zakresie prac badawczych z zakresu diagnostyki obrazowej i fizjoterapii
26 20.01.2022 na czas nieokreślony ONCOUNIVERSE Sp. z o.o. list intencyjny – wspólny udział w działaniach naukowo-badawczych, a w szczególności współpraca przy przeprowadzeniu badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie badań nad nowotworami niepłodności żeńskiej oraz opracowanie metod przeciwdziałania zwiększonemu występowaniu nowotworu w wybranych populacjach oraz poprawienie wskaźnika płodności u kobiet dotkniętych chorobą; wspólne aplikowanie o granty i projekty badawcze
27 17.01.2022 na czas nieokreślony Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie spektroskopowej i mikrokalorymetrycznej analizy konformacyjnej białek osocza osób aktywnych fizycznie oraz sportowców w obecności ligandów egzo- i endogennych i wybranych czynników fizykochemicznych, a także analizy krwi osób będących na różnym poziomie wysiłkowego zmęczenia.
28 07.12.2021 30.06.2024 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie  realizacja projektu badawczego pt. „Częstość występowania, charakterystyka kliniczna oraz określenie markerów diagnostycznych i prognostycznych śródmiąższowego zapalenia płuc z cechami chorób autoimmunologicznych (IPAF) – wieloośrodkowe badanie prospektywne”.
29 02.12.2021 na czas nieokreślony Uniwersytet Śląski w Katowicach Wspólne prowadzenie działalności naukowo–badawczej w zakresie: prac badawczych i projektowych, realizacji inicjatyw, programów, projektów  o charakterze technologicznym i naukowym; organizowanie konferencji i sympozjów naukowych oraz publikacje dorobku naukowego; wspólne aplikowanie o granty i projekty badawcze, których współfinansowanie powinno się odbywać przy wykorzystaniu środków publicznych i funduszy strukturalnych
30 31.01.2022 do czasu zrealizowania przedmiotu porozumienia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach  /
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A.
wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej w ramach: projektu badawczego pt.: „Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego oraz efektywności rehabilitacji krążeniowo-oddechowej u pacjentów po przebytej objawowej infekcji wirusem SARS-CoV-2” oraz programu badawczego Centrum Badania i Wdrażania Strategii Wspierającej Zdrowe Starzenie (RIDage) powołanego przez AWF w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (nr umowy: 019RID/2018/2019)
31 22.11.2021 na czas nieokreślony Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk współpraca zakresie prowadzenia wspólnych działań wynikających ze statutów obu Stron, nastawionych na integrację środowiska, wspólną realizację prac badawczych, w tym w szczególności opartych o wykorzystanie systemu Eco-HAB®, a także inne zadania mogące przyczynić się do urzeczywistnienia zamierzeń strategicznych Stron
32 12.08.2021 na czas nieokreślony Zakład Leczniczy i Ochrony Zdrowia Psychicznego „Śląski Instytut Psychiatrii” Sp. z o.o. współpraca w zakresie realizacji badań naukowych, w szczególności prowadzonych w Zakładzie Psychoprofilaktyki Katedry Psychiatrii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM, w tym również poprzez wspólne prowadzenie projektów badawczych oraz realizację umów statutowych
33 30.07.2021 30.06.2024 BADAJ.TO Sp. z o.o. współpraca naukowo – badawcza w zakresie realizacji programu badawczego pt. „Prospektywna obserwacja odpowiedzi humoralnej i komórkowej po szczepieniu na COVID-19 w populacji pracowników Śląskich Laboratoriów Analitycznych [badaj.to]”
34 07.06.2021 30.06.2024 Centrum Wspomagania Rozwoju PERSEVERE Joanna Imosa współpraca w zakresie realizacji badań naukowych w związku z realizacją następujących projektów dotyczących dzieci autystycznych:

1. Prospektywna ocena stanu odżywienia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

2. Ocena kontroli postawy, koordynacji i równowagi u dzieci z autyzmem,

3. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej i potrzeby lecznicze dzieci z autyzmem.

35 17.03.2021 26.12.2026 Narodowy Instytut Onkologii współpraca naukowo-badawcza w zakresie realizacji pracy statutowej PCN-1-041/N/0/O pt. „Porównanie profili zmian genetycznych występujących w guzach pierwotnych ze zmianami w przerzutach do lokalnych węzłów chłonnych w rakach płaskonabłonkowych głowy i szyi”
36 05.03.2021 na czas nieokreślony Solaris Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków ustalenie ramowych warunków współpracy pomiędzy Stronami w zakresie badań naukowych, projektów rozwojowych i wymiany doświadczeń.
37 17.03.2021 31.12.2023 (zakończona) GYNCentrum współpraca naukowo-badawcza w zakresie oceny różnorodności występowania wariantów wirusa SARS-CoV2 w populacji województwa śląskiego
38 03.03.2021 31.03.2024 VITBERG Jacek Sikora współpraca naukowo badawcza w zakresie badań naukowych z wykorzystaniem wyrobów medycznych, doskonalenia programów terapeutycznych, użyteczności istniejących wyrobów medycznych oraz projektowania nowych przyborów i przyrządów terapeutycznych wykorzystujących wibroterapię
39 24.02.2021 na czas nieokreślony Fundacja na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie współpraca naukowo–badawcza w zakresie realizacji badań dotyczących oceny narażenia dzieci na metale ciężkie oraz skoordynowanie działań w zakresie profilaktyki środowiskowych zagrożeń zdrowia
40 01.02.2021 31.12.2025 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ANIMED Anna Lebek-Ordon sp.j. współpraca naukowo-badawcza w zakresie realizacji pracy statutowej PCN-1-068/N/0/K pt. „Optymalizacja oceny czynności nerek u osób z cukrzycą z uwzględnieniem predyspozycji genetycznej”
41 04.01.2021 na czas nieokreślony Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu list intencyjny – współpraca  naukowo -badawcza dotycząca wspólnego projektu badawczego pt.: „Ocena profitów komponent alergenowych u pacjentów z chorobami alergicznymi”
42 20.11.2020 31.12.2023 (zakończona) SondaSYS Sp. z o.o./ Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach współpraca naukowo – badawcza w zakresie opracowania metody oceny wpływu ucisku mechanicznego głowicy USG na sztywność mięśni podczas badania elastograficznego 2D-SWE
43 29.07.2020 na czas nieokreślony Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu list intencyjny – podjęcie współpracy i wzmocnienie kontaktów w celu ich wzajemnego rozwoju na korzyść nauki i dobra pacjentów
44 29.07.2020 na czas nieokreślony Uniwersytet Śląski w Katowicach list intencyjny – podjęcie współpracy i wzmocnienie kontaktów w celu ich wzajemnego rozwoju na korzyść nauki i dobra pacjentów
45 15.06.2020 na czas nieokreślony Uniwersytet Medyczny im Marii Curie Skłodowskiej list intencyjny – rozszerzenie i wzmocnienie kontaktów naukowych w celu ich rozwoju na rzecz społeczności akademickiej w zakresie wykorzystania do badań wnioskowanej aparatury naukowej – cytometru masowego
46 17.06.2020 31.12.2025 Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu współpraca naukowo–badawcza w zakresie realizacji projektu pt.: „Badania molekularne przydatne w ocenie zaburzeń metabolicznych występujących u pacjentek z zespołem policystycznych jajników”
47 01.06.2020 31.12.2023 Ventil Aid Sp.zo.o. współpraca naukowo – badawcza w zakresie zaprojektowania urządzeń medycznych, które mogłyby być przydatne w terapii osób zarażonych wirusem Sars-Cov-2, u których w przebiegu choroby zaszłaby konieczność zastosowania zaawansowanego sprzętu medycznego
48 22.05.2020 na czas nieokreślony Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii współpraca naukowo-badawcza dotycząca zastosowania sztucznej inteligencji dla tworzenia systemu analizy obrazów diagnostycznych
49 15.05.2020 na czas nieokreślony Politechnika Warszawska współpraca w obszarze badań, rozwoju i edukacji
50 15.04.2020 na czas nieokreślony Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie współpraca naukowo–badawcza w zakresie prowadzonych przez Strony badań i obserwacji naukowych oraz pogłębianie wiedzy specjalistycznej
51 23.03.2020 31.12.2028 Ośrodek Edukacyjno Geologiczny GEOSFERA  utworzenie platformy umożliwiającej kontakt między pracownikami naukowymi Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej i studentami Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM a studentami innych uczelni oraz Ośrodkiem Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie i współpracujących z nim podmiotów
52 17.01.2020 na czas nieokreślony Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  realizacja zadań o charakterze badawczo-rozwojowym
53 15.01.2020 31.12.2024 Clinica Medica Sp.j. realizacja pracy naukowej w ramach umowy statutowej nr PCN-1-201/N/9/K SUM ”Ocena poziomu gromadzenia MDP-Tc-99m w badaniu scyntygraficznym w akwizycji SPECT-CT stawu kolanowego i stopnia uszkodzenia chrząstki stawu kolanowego w badaniu MRI, w grupie pacjentów leczonych dostawowym podaniem izotopu Itru-90. Próba opracowania „maski” wychwytu radioznacznika odpowiadającej uszkodzeniom i/lub ubytkom chrząstki w obrębie stawów kolanowych”
54 12.12.2019 31.12.2024 Bodycareclinic Sp.zo.o. prowadzenie działalności naukowo-badawczej
w zakresie obserwacji skuteczności rutynowych zabiegów medycyny estetycznej oraz kosmetologii.
55 11.10.2019 na czas nieokreślony Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu współpraca naukowo-badawcza dotycząca zastosowania robotów medycznych w Polsce oraz możliwości ich zastosowania
w medycynie zabiegowej
56 01.07.2019 na czas nieokreślony Gmina BYTOM podjęcie wspólnych działań poprzez realizację poszczególnych zadań w zakresie zdrowia publicznego, określenia dobrostanu Bytomian oraz poprawy jakości życia mieszkańców Bytomia
57 07.06.2019 31.12.2025 Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu współpraca naukowo-badawcza dotycząca dzieci
i młodzieży z przepukliną oponowo-rdzeniową
58 28.05.2019 31.12.2024 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukiwanie nowych substancji leczniczych o działaniu przeciwnowotworowym, pochodzenia naturalnego w grupie triterpenów pentacyklicznych
59 07.06.2019 31.12.2024 Politechnika Wrocławska prowadzenie prac naukowo-badawczych pozwalających na poszerzenie możliwości diagnostycznych i naukowo-badawczych w zakresie analizy właściwości optycznych przedniego odcinka oka
60 10.04.2019 31.12.2023 (zakończona) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jarosław Latusek prowadzenie prac naukowo-badawczych wg schematu karty badania periodontologicznego oraz procedury leczenia niechirurgicznego obejmującego SRP (skaling and root debridement)
61 26.03.2019 na czas nieokreślony Uniwersytet Zielonogórski współpraca dydaktyczna w zakresie organizacji zajęć dla studentów Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego polegających na zapoznaniu się z pracą zwierzętarni Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM zlokalizowanej przy ul. Medyków 4 w Katowicach oraz metodami hodowli zwierząt laboratoryjnych
62 25.02.2019 na czas nieokreślony Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie realizacja projektu naukowego dotyczącego badań o tematyce roli egzosomów w modulacji rozwoju nowotworów
63 30.01.2019 na czas nieokreślony Instytut Fizyki Jądrowej im Henryka Niewodniczańskiego PAN współpraca naukowo-badawcza umożliwiająca wykorzystanie potencjału naukowego, badawczego i intelektualnego oraz edukacyjnego
64 12.12.2018 na czas nieokreślony SPZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie zaplanowanie i przeprowadzenie wspólnego badania, analizującego wpływ wybranych czynników genetycznych na efektywność procesu leczenia entezopatii nadkłykcia bocznego kości ramiennej autogennymi preparatami bogatopłytkowymi.
65 18.10.2018 na czas nieokreślony RADPOINT Sp zoo. prowadzenie współpracy w zakresie medycznych systemów informatycznych klasy RIS/PACS/Tele oraz wdrożenie systemu tej klasy
w jednostkach SUM do celów badawczo-dydaktycznych i naukowych
66 20.09.2018 20.09.2023 Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy zadania biomedyczne dotyczące śluzu oraz jaj ślimaków celem zgłoszeń patentowych
67 07.08.2018 na czas nieokreślony Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej prowadzenie prac naukowo – badawczych w obszarach:
– medycyny regeneracyjnej
– oddziaływania wybranych długości promieniowania elektromagnetycznego na wybrane grupy organizmów eukariotycznych i prokariotycznych
– oceny oddziaływania tzw. substancji bioaktywnych na organizmy zwierzęce oraz człowieka z potencjalnym ich wykorzystaniem w profilaktyce  żywieniowej, przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym
68 25.10.2018 na czas nieokreślony Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych współpraca w zakresie wspierania ratowników medycznych w podejmowaniu pracy naukowej, propagowanie dorobku naukowego, podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, kształcenia przed i podyplomowego ratowników medycznych
69 05.06.2018 na czas nieokreślony Akademia Podologii Gabinet Zdrowej Stopy  współpraca naukowo-badawcza w zakresie podologii
70 18.04.2018 na czas nieokreślony Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach prowadzenie prac naukowo – badawczych w zakresie biologicznych mechanizmów biorących udział w procesie gojenia się ran oraz wpływających na ryzyko upadków u osób w zaawansowanym wieku, wspólne wnioskowanie o finansowanie prowadzonych badań naukowych ze środków krajowych i zagranicznych  po uprzednim zawarciu umowy konsorcjum oraz umacnianie współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi umawiających się Stron
71 19.03.2018 na czas nieokreślony Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza umocnienie współpracy społeczności naukowych Stron oraz realizacja projektów naukowych, badawczych i dydaktycznych
72 12.03.2018 na czas nieokreślony NATUR DAY S.A prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie nauk medycznych oraz farmaceutycznych
73 12.03.2018 na czas nieokreślony Centrum Medyczne GRANICZNA prowadzenie prac naukowo-badawczych z zakresu medycyny estetycznej i regeneracyjnej
74 18.01.2018 na czas nieokreślony WATS Piasecki i Wspólnicy Spółka Jawna Mysłowice prowadzenie prac naukowo-badawczych preparatów kosmetologicznych i wyrobów medycznych wytwarzanych przez Spółkę, organizowanie targów, kongresów i konferencji naukowo-szkoleniowych
75 12.01.2018 na czas nieokreślony Centrum Rehabilitacji J.Med Jadwiga Falborska wyznaczenie i porównanie profilu ekspresji genów komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej optymalizacji wysiłku fizycznego czasie rehabilitacji; poszukiwanie korelacji pomiędzy intensywnością wysiłku fizycznego w czasie rehabilitacji chorych po udarze a profilem ekspresji genów; monitorowanie skuteczności prowadzonej rehabilitacji z wykorzystaniem analizy profilu ekspresji genów w komórkach PBMC u pacjentów po udarze
76 27.12.2017 na czas nieokreślony Gdański Uniwersytet Medyczny  list intencyjny – współpraca w zakresie podnoszenia poziomu kształcenia i kwalifikacji zawodowych studentów kierunku Zdrowie środowiskowe i Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym
77 27.10.2017 na czas nieokreślony Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. Lądek Zdrój badania naukowe dotyczące zmian i wpływu stężenia aktywności radonu w różnych środowiskach oraz prac instrumentalnych i wdrożeniowych
78 12.02.2018 na czas nieokreślony Szpital rehabilitacyjny Hematologiczny ORLIK Kudowa Zdrój Sanatoria Dolnośląskie prowadzenie prac naukowo-badawczych w Szpitalu Rehabilitacyjno-Hematologicznym Orlik w Kudowie Zdroju w zakresie rehabilitacji ogólnorozwojowej dzieci i młodzieży
79 11.04.2017 na czas nieokreślony Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w obszarze: „Molekularne podłoże patologii skóry”
80 17.01.2017 na czas nieokreślony Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych list intencyjny – podjęcie współpracy i wzmocnienie kontaktów w celu ich wzajemnego rozwoju na korzyść nauki i ochrony danych osobowych
81 22.11.2016 na czas nieokreślony Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach projekt naukowo-badawczego i doświadczalny w obszarze:

a) broni pneumatycznej i balistyki sądowo-lekarskiej

b) traumatologii medyczno-sądowej w zakresie porównawczej oceny obrażeń spowodowanych postrzałami z  broni pneumatycznej kal. 4,5mm; 5,5mm; 6,35mm o energii kinetycznej w zakresie od ok.  3J do ok. 70J z wykorzystaniem żelatyny balistycznej oraz modelu zwierzęcego

82 28.10.2016 na czas nieokreślony Polwell Sp. z o.o. badania i obserwacja działania preparatów kosmetycznych dostarczonych przez Polwell Sp. z o.o. oraz publikowanie uzyskanych wyników w czasopismach o charakterze naukowym i branżowym, a także przedstawienie ich na konferencjach i zjazdach
83 20.07.2016 na czas nieokreślony Artmedik Sp. z o.o. przygotowanie i realizacja wspólnych projektów dydaktycznych, prac naukowo-badawczych w ramach programów UE oraz programów krajowych, realizacja prac usługowo-badawczych w obszarach zgodnych z działalnością statutową SUM, upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych
84 14.11.2016 na czas nieokreślony Instytut Psychiatrii i Neurologii współpraca w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych w zakresie badań genetycznych u chorych z jadłowstrętem psychicznym
85 01.07.2016 31.12.2023 (zakończona) Biovico Sp. z o.o. współpraca w zakresie rozwoju produktów bazujących na opracowaniu własnym firmy Biovico, w szczególności nad opatrunkami bazującymi na modyfikowanej biocelulozie
86 05.08.2016 na czas nieokreślony Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku-Białej współpraca naukowo-badawcza w obszarze matczyno-łożyskowo-płodowego metabolizmu kwasów tłuszczowych
87 10.06.2016 na czas nieokreślony Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Współpraca w zakresie planowanej do realizacji w Zakładzie Biochemii i Genetyki Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM pracy naukowo-badawczej, pt.: „Wpływ wybranych czynników genetycznych na efektywność procesu leczenia entezopatii nadkłykcia bocznego kości ramiennej autogennymi preparatami bogatopłytkowymi”
88 30.05.2016 31.05.2026 Uniwersytet Śląski Współpraca naukowo-badawcza w obszarach wspólnych zainteresowań Stron, między innymi w dziedzinie poszukiwania nowych substancji leczniczych pochodzenia naturalnego w grupie triterpenów
89 07.07.2016 31.07.2026 Collegium Medicum UJ w Krakowie Współpraca naukowo-badawcza w ramach realizowanych w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM badań, w zakresie patologii molekularnej chorób przewodu pokarmowego.
90 22.04.2016 na czas nieokreślony Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Realizacja wspólnych projektów naukowo-badawczych,  w tym w obszarze syntezy nowych białek i nowatorskiej preparatyki prób w temperaturze pokojowej, w reżimie kriogenicznym oraz wykonywania pomiarów/zdjęć na mikroskopie Tecnai T12 BioTWIN, będącym własnością SUM
91 18.03.2016 na czas nieokreślony Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych współpraca naukowo-badawcza  w obszarze biologii molekularnej, w zakresie poszukiwania molekularnych podstaw zależności pomiędzy środowiskiem a organizmem człowieka
92 14.04.2016
14.04.2023 (zakończona)
Politechnika Śląska w Gliwicach Realizacja projektów naukowych i badawczych, dotyczących opracowania nowych biomateriałów dla chirurgii kostnej
93 19.02.2016 na czas nieokreślony Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wspólne badania dotyczące grupy kobiet po menopauzie
94 10.03.2016 na czas nieokreślony Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych współpraca naukowo-badawcza w obszarach neurologii, ortopedii, rehabilitacji w oparciu o zaplecze laboratoryjne Centrum Badawczo-Rozwojowego Akademii w Bytomiu
95 18.11.2015 na czas nieokreślony Kardio-Med. Silesia Sp. z o.o. realizacja prac naukowo-badawczych wykonywanych przez Katedrę i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
96 22.10.2015 na czas nieokreślony Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. Wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie balneologii
97 08.10.2015 na czas nieokreślony Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o. 1. Podejmowanie wspólnych działań w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej różnych grup społecznych.
2. Współpraca w zakresie organizacji warsztatów metodycznych dotyczących racjonalnego stylu życiu.
3. Wspólne wnioskowanie o finansowanie realizowanych projektów ze środków krajowych
i zagranicznych, po uprzednim zawarciu umowy konsorcjum.
98 06.11.2015 na czas nieokreślony (zakończona) Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich  współpraca w zakresie promocji oraz profilaktyki zdrowia
99 29.09.2015 29.09.2023 (zakończona) Klinika Chirurgii MAZAN działalność naukowo-badawcza w zakresie obserwacji skuteczności rutynowych zabiegów medycyny estetycznej oraz kosmetologii wykonywanych w Klinice
100 10.08.2015 na czas nieokreślony Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. wspólne prowadzenie projektów naukowych, badawczych i dydaktycznych
101 10.08.2015 na czas nieokreślony Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej
102 06.08.2015 na czas nieokreślony Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz współpraca dydaktyczna w zakresie nauk medycznych
103 14.07.2015 14.07.2025 Politechnika Śląska  umowa ramowa dotycząca realizacji projektów naukowych, badawczych i dydaktycznych
104 06.10.2015 06.10.2025 Akademia  Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej  1. współpraca związana z pracą naukowo-badawczą pn.: „Prospektywna ocena przydatności parametrów mapowania elektroanatomicznego systemem NOGA, stężeń komórkowych i humoralnych markerów przebudowy mięśnia sercowego oraz parametrów rejestracji polisomnograficznej w przewidywaniu odpowiedzi na terapię resynchronizującą u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej”
2. współpraca naukowa związana z zadaniem, pn.: „VSELs w chorobie niedokrwiennej serca” w ramach projektu „Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie (VSEL)”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
105 27.04.2015 27.04.2025 Diaverum Polska Sp.z o.o. 1. wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie nefrologii klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem leczenia nefrozastępczego chorych na przewlekłą chorobę nerek
2. współpraca dydaktyczna, uwzględniająca udostępnienie przez Diaverum Polska stacji dializ, na potrzeby prowadzenia zajęć dla studentów WNoZ
106 30.01.2015 na czas nieokreślony Politechnika Śląska, Wydział Architektury, SPSK nr 7 GCM prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie projektowania, dostosowania i wyposażania przestrzeni publicznej, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów mieszkalnych dla osób w starszym wieku
107 10.07.2015 na czas nieokreślony Konsorcjum Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej koordynowanie badań związanych z radioterapią, fizyką medyczną, radiobiologią oraz podejmowanie działań dla rozwoju infrastruktury klinicznej i naukowej dla terapii hadronowej w Polsce
108 08.07.2014 na czas nieokreślony Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu umowa o zachowaniu poufności
109 11.12.2014 11.12.2024 Centrum Medyczne ANTRUM Laboratorium DEMETER Stanisław Horák Bytom prowadzenie wspólnych badań naukowych w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości oraz szkolenie studentów i lekarzy w zakresie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
110 17.07.2014 na czas nieokreślony Uniwersytet Medyczny w Białymstoku umowa Sieci Naukowej „Polska Sieć Badawcza – Bania Naukowe i Prace Rozwojowe Na Rzecz Rozwiązywania Prawnych i Medycznych Problemów Zdrowia  Człowieka”
111 26.06.2014 na czas nieokreślony Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach realizowanie zadań ustawowych i statutowych, spójna realizacja polityki edukacyjnej, integracja pracowników i studentów szkół wyższych a także inne zadania, mogące przyczynić się do urzeczywistnienia ich zamierzeń strategicznych
112 26.05.2014 26.05.2024 Adamed Sp. z o.o. umowa o poufności
113 26.06.2014 na czas nieokreślony mgr Lilianna Lehrer-Rychel Firma Vinii  • podejmowanie inicjatyw dotyczących realizacji wspólnych programów badawczych
w zakresie opracowania nowych technologii produktów spożywczych,
• udział w prowadzonych badaniach w zakresie fizjologii, biologii, biotechnologii, dietetyki
i technologii żywności,
• wymianę wyników prac technologicznych i innych informacji naukowych służących osiągnięciu celów badawczych,
• udział w publikacji będących wynikiem prowadzonych wspólnie badań naukowych
114 10.04.2014 na czas nieokreślony Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach  współpraca realizowana w obszarze tworzenia kultury innowacyjnej oraz transferu wiedzy i technologi
115 16.04.2014 na czas nieokreślony (zakończona) Ślaskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji  a) umożliwienie odbywania praktyk, staży, prowadzenie prac naukowych studentom i doktorantom na terenie ŚCRiP, a także pracownikom ŚCriP (na bazie i w oparciu o dane dotyczące pacjentów ŚCRiP) w kontekście analizy jakości żywienia

b) umożliwienie odbywania praktyk na terenie ŚCRiP przez studentów Wydziału Zdrowia Publicznego SUM

c) organizacja szkoleń,kursów,warsztatów,konferencji i innych wydarzeń naukowych zgodnych z profilem działalności Stron, w których udział będą brali studenci,doktoranci ,pracownicy naukowi Wydziału Zdrowia Publicznego SUM oraz pracownicy ŚCRiP

d) prowadzenie edukacji żywieniowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Ustroń

e) pozyskiwanie środków finansowych na działalność w zakresie której została zawarta niniejsza umowa

116 30.07.2013 na czas nieokreślony Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny  współpraca w zakresie integracji środowiska gospodarczego i akademickiego, wspierania przedsięwzięć służących wspólnemu dobru oraz promocji obu jednostek, polegająca m.in. na możliwości odbywania praktyk zawodowych i dyplomowych w SPNT i u przedsiębiorców ulokowanych w SPNT, organizowaniu wspólnych wydarzeń naukowych typu konferencje, seminaria, zgodnie z profilem działalności Uczelni i SPNT
117 01.07.2013 na czas nieokreślony (zakończona) Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN wspólne organizowanie konferencji z zakresu historii medycyny, aktywizowanie środowiska historyków medycyny z innych ośrodków akademickich, opracowywanie historii dorobku naukowego medycyny w wymiarze regionalnym, umacnianie współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi Stron
118 05.06.2013 30.06.2026 SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie udostępnianie przez szpital danych celem wykorzystania ich do wykonywania badań realizowanych w Katedrze, umożliwienie wykonywania zadań badawczych w oparciu o wyniki badań diagnostycznych wykonywanych w Szpitalu
119 01.08.2013 na czas nieokreślony Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. z o.o. współpraca w zakresie badań naukowych, realizowanie prac magisterskich na kierunkach farmacja i biotechnologia z udziałem pracowników Przedsiębiorstwa, odbywanie w Przedsiębiorstwie nieodpłatnych praktyk wakacyjnych przez studentów, umacnianie współpracy między środowiskami
120 28.01.2013 na czas nieokreślony Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o. prowadzenie wspólnych badań naukowych, realizowanie prac magisterskich na kierunku farmacja i kosmetologia z udziałem pracowników Zakładu, odbywanie w Zakładzie nieodpłatnych praktyk wakacyjnych przez studentów SUM, umacnianie współpracy między środowiskami naukowymi Stron
121 04.01.2013 na czas nieokreślony Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny „BIOCHEFA” prowadzenie wspólnych badań naukowych, realizowanie prac magisterskich na kierunku farmacja, biotechnologia z udziałem pracowników Zakładu, odbywanie w Zakładzie nieodpłatnych praktyk wakacyjnych przez studentów SUM, umacnianie współpracy między środowiskami naukowymi Stron
122 30.05.2011 na czas nieokreślony Uniwersytet Medyczny w Lublinie wspólne podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych, nawiązanie współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi, współpraca w realizacji projektów naukowo- badawczych oraz badawczo-rozwojowych
123 29.06.2011 na czas nieokreślony Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu współpraca w zakresie realizacji prac badawczych w oparciu o zaplecze laboratoryjne oraz aparaturowe jednostek
124 17.02.2011 na czas nieokreślony (zakończona) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wspólne podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi badań w dziedzinie nauk medycznych, umocnienie współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi oraz realizowanie projektów w sferze naukowo – badawczej
125 12.04.2010 na czas nieokreślony Uniwersytet Śląski w Katowicach
Gdański Uniwersytet Medyczny
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
pozyskanie środków na zakup wyposażenia i wspólne korzystanie z Międzyuczelnianej Pracowni Spektroskopii Molekularnej, która umożliwi stronom prowadzenie badań naukowych
126 17.03.2014 na czas nieokreślony Politechnika Śląska w Gliwicach  Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka współpraca w zakresie realizacji obecnych i przyszłych projektów badawczych z wykorzystaniem aparatury naukowo-badawczej w postaci systemu do trójpłaszczyznowej, wieloczynnikowej analizy ruchu BTS Smart D-500
127 08.12.2009 na czas nieokreślony (zakończona) Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej współpraca w zakresie realizowania projektów naukowych, w tym w szczególności współpraca w ramach projektów mających na celu rozwijanie metod wspomagających regenerację uszkodzonych struktur nerwowych oraz ich diagnostykę
128 05.01.2010 05.01.2024 (zakończona) SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie umożliwienie SUM prowadzenia badań naukowych w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie na potrzeby wykonywania zadań naukowo-badawczych
129 02.06.2008 na czas nieokreślony Uniwersytet Śląski w Katowicach
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Akademia Medyczna w Gdańsku
pozyskanie środków na zakup wyposażenia i wspólne korzystanie z Pracowni badań farmaceutyków, ciał amorficznych i nanokompozytów w ekstremalnych warunkach termodynamicznych
130 28.03.2007 na czas nieokreślony (zakończona) Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu wspólne prowadzenie prac badawczych i badawczo-rozwojowych w zakresie zastosowania techniki w medycynie
131 03.10.2003 na czas nieokreślony Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii (Politechnika Śląska w Gliwicach):
21 partnerów z terenu woj. Śląskiego
realizacja zintegrowanych, multidyscyplinarnych projektów badawczych, generowanie nowych technologii, wdrażanie wyników badań w gospodarce
132 21.04.2008 na czas nieokreślony Konsorcjum Polski Synchrotron (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie):
36 partnerów z całej Polski
budowa i eksploatacja nowoczesnego synchrotronowego źródła promieniowania elektromagnetycznego o szerokim zakresie widmowym oraz utworzenie przedmiotu zarządzającego synchrotronem
133 28.11.2008 na czas nieokreślony Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie współpraca naukowo – badawcza z wykorzystaniem nowych metod analizy sygnału elektroencefalograficznego do określenia głębokości zniesienia świadomości podczas znieczulenia ogólnego
134 03.12.2007 na czas nieokreślony Uniwersytet Śląski w Katowicach
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
współdziałanie stron w celu pozyskania środków na zakup oraz wspólne korzystanie ze skaningowego kalorymetru ciśnieniowego – tranzycjometru w celu prowadzenia badań naukowych
135 08.03.2007 na czas nieokreślony Ogólnopolska Akademicka Platforma Medyczna:
Akademia Medyczna w Warszawie
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Akademia Medyczna w Gdańsku
Akademia Medyczna w Szczecinie
Akademia Medyczna w Białymstoku
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Akademia Medyczna w Lublinie
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
integracja i wzmocnienie środowiska naukowego polskich uczelni medycznych; wspólne działania dydaktyczne, szkoleniowe i naukowo – badawcze
136 30.03.2006 na czas nieokreślony (zakończona) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Oddział w Katowicach
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
wspólne i solidarne prowadzenie działań zmierzających do wykonania zadań wynikających z udziału w Akcji COST 633
137 27.09.2005 na czas nieokreślony (zakończona) Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu działalność naukowa – genetyczne uwarunkowania chorób człowieka i skuteczności ich terapii
138 27.06.2005 na czas nieokreślony Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
współpraca naukowa w zakresie diagnostyki czynnościowej narządu ruchu
139 28.09.1999 na czas nieokreślony (zakończona) Politechnika Śląska w Gliwicach Centrum Inżynierii Biomedycznej Uniwersytet Śląski w Katowicach organizowanie wzajemnej współpracy przez Centrum Inżynierii Biomedycznej; interdyscyplinarna działalność badawcza, usługowa, szkoleniowa i promocyjna w zakresie inżynierii biomedycznej