Zasady podejmowania współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z partnerem krajowym

  1. Współpraca krajowa prowadzona jest na podstawie umów lub porozumień zawartych z jednostkami naukowymi i innymi podmiotami krajowymi.
  2. O zawarcie umowy do Prorektora ds. Nauki występuje zainteresowany pracownik Uczelni lub podmiot zainteresowany współpracą, określając przedmiot umowy, zakres planowanej współpracy i planowany okres trwania porozumienia.
  3. Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prowadzi obsługę administracyjną
    w zakresie zawieranych porozumień i umów oraz prowadzi ich rejestr.

Wykaz zawartych umów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o współpracy naukowo-badawczej z jednostkami krajowymi

Lp

Partner umowy/ porozumienia

Okres trwania umowy/ porozumienia

Zakres współpracy

1 Politechnika Śląska w Gliwicach Centrum Inżynierii Biomedycznej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
28.09.1999 -czas nieokreślony organizowanie wzajemnej współpracy,
interdyscyplinarna działalność badawcza, usługowa, szkoleniowa i promocyjna w zakresie inżynierii biomedycznej
2 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
27.06.2005- czas nieokreślony współpraca naukowa w zakresie diagnostyki czynnościowej narządu ruchu
3 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu 27.09.2005- czas nieokreślony działalność naukowa – genetyczne uwarunkowania chorób człowieka i skuteczności ich terapii
4 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Oddział w Katowicach
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
30.03.2006- czas nieokreślony wspólne i solidarne prowadzenie działań zmierzających do wykonania zadań wynikających
z udziału w Europejskim Programie Badań w Dziedzinie Badań Naukowo Technicznych
5 Ogólnopolska Akademicka Platforma Medyczna:
Akademia Medyczna w Warszawie
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Akademia Medyczna w Gdańsku
Akademia Medyczna w Szczecinie
Akademia Medyczna w Białymstoku
Colleium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Akademia Medyczna w Lublinie
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
08.03.2007- czas nieokreślony integracja i wzmocnienie środowiska naukowego polskich uczelni medycznych
wspólne działania dydaktyczne, szkoleniowe i naukowo – badawcze
6 Uniwersytet Śląski w Katowicach
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
03.12.2007- czas nieokreślony współdziałanie stron w celu pozyskania środków na zakup oraz wspólne korzystanie ze skaningowego kalorymetru ciśnieniowego – tranzycjometru w celu prowadzenia badań naukowych
7 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie 28.11.2008- czas nieokreślony współpraca naukowo – badawcza
wykorzystanie nowych metod analizy sygnału elektroencefalograficznego do określenia głębokości zniesienia świadomości podczas znieczulenia ogólnego
8 Konsorcjum Polski Synchrotron (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie):
36 partnerów z całej Polski
21.04.2008- czas nieokreślony budowa i eksploatacja nowoczesnego synchrotronowego źródła promieniowania elektromagnetycznego o szerokim zakresie widmowym oraz utworzenie przedmiotu zarządzającego synchrotronem
9 Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii (Politechnika Śląska w Gliwicach):
21 partnerów z terenu woj. Śląskiego
03.10.2003- czas nieokreślony realizacja zintegrowanych, multidyscyplinarnych projektów badawczych, generowanie nowych technologii, wdrażanie wyników badań w gospodarce
10 Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu 28.03.2007- czas nieokreślony wspólne prowadzenie prac badawczych i badawczo – rozwojowych w zakresie zastosowania techniki
w medycynie
11 Uniwersytet Śląski w Katowicach
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Akademia Medyczna w Gdańsku
02.06.2008- czas nieokreślony pozyskanie środków na zakup wyposażenia i wspólne korzystanie z Pracowni badań farmaceutyków, ciał amorficznych i nanokompozytów w ekstremalnych warunkach termodynamicznych
12 Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej 08.12.2009- czas nieokreślony współpraca w zakresie realizowania projektów naukowych, w tym w szczególności współpraca w ramach projektów mających na celu rozwijanie metod wspomagających regenerację uszkodzonych struktur nerwowych oraz ich diagnostykę
13 Politechnika Śląska w Gliwicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka 17.03.2014- czas nieokreślony współpraca w zakresie realizacji obecnych i przyszłych projektów badawczych z wykorzystaniem aparatury naukowo-
14 Uniwersytet Śląski w Katowicach
Gdański Uniwersytet Medyczny
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
12.04.2010- czas nieokreślony pozyskanie środków na zakup wyposażenia i wspólne korzystanie z Międzyuczelnianej Pracowni Spektroskopii Molekularnej, która umożliwi stronom prowadzenie badań naukowych
15 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 17.02.2011- czas nieokreślony wspólne podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi badań
w dziedzinie nauk medycznych, umocnieniu współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi oraz realizowaniu projektów w sferze naukowo – badawczej
16 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu 29.06.2011- czas nieokreślony współpraca w zakresie realizacji prac badawczych w oparciu o zaplecze laboratoryjne oraz aparaturowe jednostek
17 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 08.09.2011- czas nieokreślony współpraca naukowo-badawcza
w zakresie realizacji projektu dotyczącego pacjentów z chorobą Parkinsona
18 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 30.05.2011- czas nieokreślony wspólne podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych, nawiązanie współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi, współpraca w realizacji projektów naukowo- badawczych oraz badawczo-rozwojowych
19 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich 24.12.2012- 24.12.2018 udostępnienie określonych danych celem wykorzystania ich do wykonania zadań badawczych, umożliwienie SUM wykonanie zadań badawczych, które są realizowane w ramach planu prac naukowo-badawczych w oparciu o materiał kliniczny Szpitala.
20 Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny „BIOCHEFA” 04.01.2013- czas nieokreślony prowadzenie wspólnych badań naukowych, realizowanie prac magisterskich, odbywanie nieodpłatnych praktyk wakacyjnych przez studentów, umacnianie współpracy między środowiskami naukowymi
21 Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o. 28.01.2013- czas nieokreślony prowadzenie wspólnych badań naukowych, realizowanie prac magisterskich, odbywanie nieodpłatnych praktyk wakacyjnych przez studentów, umacnianie współpracy między środowiskami naukowymi
22 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. z o.o. 01.08.2013- czas nieokreślony współpraca w zakresie badań naukowych, realizowanie prac magisterskich, odbywanie nieodpłatnych praktyk wakacyjnych przez studentów, umacnianie współpracy między środowiskami
23 Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN 01.07.2013- czas nieokreślony wspólne organizowanie konferencji z zakresu historii medycyny, aktywizowanie środowiska historyków medycyny z innych ośrodków akademickich, opracowywanie historii dorobku naukowego medycyny w wymiarze regionalnym, umacnianie współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi Stron.
24 Ag26encja Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiecki Park 27Naukowo-Technologiczny 30.07.2013- czas nieokreślony współpraca w zakresie integracji środowiska gospodarczego i akademickiego, wspierania przedsięwzięć oraz promocji jednostek, polegającą m.in. na możliwości odbywania praktyk zawodowych i dyplomowych, organizowaniu wspólnych wydarzeń naukowych typu konferencje, seminaria, zgodnie z profilem działalności
25 Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji 16.04.2014- czas nieokreślony umożliwienie odbywania praktyk, staży, prowadzenie prac naukowych studentom i doktorantom, organizacja szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji
i innych wydarzeń naukowych,, prowadzenie edukacji żywieniowej w placówkach oświatowych
26 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach 10.04.2014- czas nieokreślony współpraca realizowana w obszarze tworzenia kultury innowacyjnej oraz transferu wiedzy i technologii
27 Firma Vinii 26.06.2014- czas nieokreślony podejmowanie inicjatyw dotyczących realizacji wspólnych programów badawczych
w zakresie opracowania nowych technologii produktów spożywczych, udział w prowadzonych badaniach w zakresie fizjologii, biologii, biotechnologii, dietetyki
i technologii żywności, wymiana wyników prac technologicznych
i innych informacji naukowych służących osiągnięciu celów badawczych, udział w publikacji będących wynikiem prowadzonych wspólnie badań naukowych.
28 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 26.06.2014- czas nieokreślony współpraca polegająca na realizowaniu zadań ustawowych
i statutowych, spójnej realizacji polityki edukacyjnej, integracji pracowników i studentów szkół wyższych, a także innych zadań, mogących przyczynić się do urzeczywistnienia ich zamierzeń strategicznych
29 Konsorcjum Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej 10.07.2015- czas nieokreślony koordynowanie badań związanych z radioterapia, fizyką medyczną, radiobiologią oraz podejmowanie działań dla rozwoju infrastruktury klinicznej
i naukowej dla terapii hadronowej w Polsce
30 Politechnika Śląska, Wydział Architektury, SPSK nr 7 GCM 30.01.2015- czas nieokreślony prowadzenie działalności naukowo-badawczej
w zakresie projektowania, dostosowania i wyposażania przestrzeni publicznej, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów mieszkalnych dla osób w starszym wieku
31 Ośrodki medyczne

(Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu, Specjalistyczny Szpital w Tarnowie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Gdańsk, Szpital MSW w Rzeszowie)

21.12.2015 – 21.12.2020 realizacja projektu badawczego
dotyczącego pacjentów
z   migrenowym bólem głowy
32 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 23.03.2015- czas nieokreślony prowadzenie badań naukowych

w obszarze genomiki, proteomiki i transgenomiki, mających na celu rozwój profilaktyki, medycyny, farmakoterapii oraz fitoterapii chorób cywilizacyjnych

33 Diaverum Polska Sp.z o.o. 27.04.2015 – 27.04.2025 wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie nefrologii klinicznej,

ze szczególnym uwzględnieniem leczenia nefrozastępczego chorych na przewlekłą chorobę nerek, współpraca dydaktyczna, uwzględniająca udostępnienie stacji dializ

34 GynCentrum Sp. z o.o. 13.07.2015- 13.07.2020 wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie endokrynologii             ginekologicznej i rozrodczości
35 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 06.10.2015-06.10.2018 współpraca związana z pracą naukowo-badawczą w zakresie chorób niedokrwiennych serca

współfinansowanego przez Unię Europejską.

36 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 06.08.2015- czas nieokreślony wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz współpraca dydaktyczna w zakresie nauk medycznych
37 Sosnowiecki Szpital Miejski                 Sp. z o.o. 10.08.2015- czas nieokreślony wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej
38 Dentim Clinic Wojciech Fąferko (Body Care Clinic) 28.09.2015-28.09.2018 działalność naukowo-badawcza
w zakresie obserwacji skuteczności rutynowych zabiegów medycyny estetycznej oraz kosmetologii
39 Zakłady Farmaceutyczne Popharma S.A. 10.08.2015- czas nieokreślony wspólne prowadzenie projektów naukowych, badawczych i dydaktycznych
40 Klinika Chirurgii MAZAN 28.09.2015-28.09.2018 działalność naukowo-badawcza
w zakresie obserwacji skuteczności rutynowych zabiegów medycyny estetycznej oraz kosmetologii, wykonywanych w Klinice.
41 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii                                                                                                                                    i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie 08.10.2015-08.10.2020 realizacja projektów naukowych, badawczych
i dydaktycznych
42 Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich 06.11.2015- czas nieokreślony współpraca w zakresie promocji oraz profilaktyki zdrowia
43 Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o. 08.10.2015- czas nieokreślony podejmowanie wspólnych działań w zakresie promocji
i edukacji zdrowotnej różnych grup społecznych, współpraca w zakresie organizacji warsztatów metodycznych dotyczących racjonalnego stylu życiu., wspólne wnioskowanie o finansowanie realizowanych projektów ze środków krajowych
i zagranicznych, po uprzednim zawarciu umowy konsorcjum.
44 Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. 22.10.2015- czas nieokreślony wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie balneologii
45 Kardio-Med. Silesia Sp. z o.o. 18.11.2015- czas nieokreślony realizacja prac naukowo-badawczych wykonywanych
46 NZOZ SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA ORTODONTYCZNA Katarzyna Becker 30.12.2015-30.12.2020 wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie leczenia ortodontycznego, publikacja dorobku naukowo-badawczego, umacnianie współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi.
47 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 10.03.2016- czas nieokreślony współpraca naukowo-badawcza
w obszarach neurologii, ortopedii, rehabilitacji w oparciu o zaplecze laboratoryjne
48 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 19.02.2016- czas nieokreślony wspólne badania dotyczące grupy kobiet po menopauzie
49 Politechnika Śląska w Gliwicach 14.04.2016-14.04.2019 realizacja projektów naukowych
i badawczych dotyczących opracowania nowych biomateriałów dla chirurgii kostnej
50 Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych 18.03.2016- czas nieokreślony współpraca naukowo-badawcza w obszarze biologii molekularnej, w zakresie poszukiwania molekularnych podstaw zależności pomiędzy środowiskiem a organizmem człowieka
51 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie 22.04.2016- czas nieokreślony realizacja wspólnych projektów naukowo-badawczych
52 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5, przy udziale Centrum Onkologii-Instytut Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Gliwicach 25.05.2016-15.04.2019 udostępnienie SUM sprzęty znajdującego się na terenie Szpitala, którego właścicielem jest Centrum Onkologii
53 Collegium Medicum UJ w Krakowie 07.07.2016-07.07.2021 współpraca naukowo-badawcza
w ramach realizowanych badań w zakresie patologii molekularnej chorób przewodu pokarmowego.
54 Uniwersytet Śląski 30.05.2016-30.05.2021 współpraca naukowo-badawcza
w obszarach poszukiwania nowych substancji leczniczych pochodzenia naturalnego w grupie triterpenów
55 Uniwersytet Śląski w Katowicach, przy udziale SPSK Nr 6 SUM GCZD im. Jana Pawła II 05.07.2016-05.07.2019 wspólna realizacja pracy naukowo-badawczej dotyczącej oceny stanu otyłych dzieci i młodzieży oraz funkcjonowanie ich rodzin
56 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN, przy udziale Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu 02.01.2017-02.01.2022 współpraca w zakresie realizowanych przez Instytut projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki
57 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 10.06.2016- czas nieokreślony współpraca w zakresie planowanej pracy naukowo-badawczej
58 Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku-Białej 05.08.2016- czas nieokreślony współpraca naukowo-badawcza
w obszarze matczyno-łożyskowo-płodowego metabolizmu kwasów tłuszczowych
59 Instytut Psychiatrii i Neurologii 14.11.2016- czas nieokreślony współpraca w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych
w zakresie badań genetycznych u chorych z jadłowstrętem psychicznym
60 Biovico Sp. z o.o. 01.07.2016- czas nieokreślony list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie rozwoju produktów bazujących na opracowaniu własnym, w szczególności nad opatrunkami bazującymi na modyfikowanej biocelulozie, badanie bezpieczeństwa oraz efektywności działania opatrunków celulozowych w układach in vitro
61 Politechnika Śląska i SPSK Nr 1 Szyszko 22.09.2016-21.09.2019 eksperyment medyczny dotyczący wpływu przepony na utrzymanie równowagi ciała
62 Polwell Sp. z o.o. 28.10.2016- czas nieokreślony badania i obserwacja działania preparatów kosmetycznych oraz publikowanie uzyskanych wyników w czasopismach o charakterze naukowym
i branżowym, a także przedstawienie ich na konferencjach i zjazdach.
63 Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 22.11.2016- czas nieokreślony współpraca w zakresie projektu naukowo-badawczego i doświadczalnego w obszarze broni pneumatycznej i balistyki sądowo-lekarskiej, traumatologii medyczno-sądowej
64 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 20.12.2016-20.12.2019 współpraca w zakresie pracy naukowo-badawczej dotyczącej dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę
65 Politechnika Śląska 09.03.2017-31.03.2018 współpraca w zakresie realizowanego projektu
66 Uniwersytet Śląski w Katowicach przy udziale GCDZ im. Jana Pawła II SPSK nr 6 SUM w Katowicach 24.04.2017-31.12.2018 współpraca przy realizacji pracy naukowo-badawczej
67 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 11.04.2017- czas nieokreślony wspólne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w obszarze podłoża patologii skóry