Kodeks Etyki Pracownika Naukowego PAN

Uprzejmie informujemy, że Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, w następstwie konsultacji, w której brał udział również Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, uchwaliło Kodeks Etyki Pracownika Naukowego dostępny pod linkiem:

https://instytucja.pan.pl/images/2020/kodeks/Kodeks_Etyki_Pracownika_Naukowego_Wydanie_III_na_stron%C4%99.pdf

Kodeks odnosi się do dobrych praktyk w nauce i rekomendujemy Państwu kierowanie się jego postanowieniami w prowadzonej działalności naukowo-badawczej. Kodeks określa w szczególności:

 1. Uniwersalne zasady i wartości etyczne w pracy naukowej;
 2. Dobre praktyki w badaniach naukowych, w tym zasady dotyczące:
  • danych naukowych,
  • procedur badawczych,
  • autorstwa i wydawnictwa,
  • recenzowania i opiniowania,
  • kształtowania młodej kadry,
  • relacji ze społeczeństwem,
  • ujawniania konfliktu interesów,
 3. Problem nierzetelności w badaniach naukowych, w tym zasady dotyczące:
  • rażących przewinień,
  • nierzetelnego recenzowania i cytowania,
  • innych niewłaściwych zachowań,
  • ogólnego postępowania w przypadku wykrycia nierzetelności,
 4. Praktyki dotyczące współpracy międzynarodowej.