Naukowe usługi badawcze

Kierownik jednostki organizacyjnej, zamierzający przyjąć do wykonania w kierowanej jednostce specjalistyczną usługę badawczą na rzecz osoby fizycznej lub osoby prawnej składa do Prorektora ds. Nauki podanie o wyrażenie zgody na jej wykonanie. W przypadku planowania do wykonania usługi badawczej w jednostce organizacyjnej SUM posadowionej na terenie szpitala, wymagana jest również zgoda dyrektora tego szpitala, o którą występuje Uczelnia w porozumieniu z wykonawcą usługi.

Dla każdej usługi badawczej sporządzana jest kalkulacja kosztów. Kalkulacja kosztów sporządzana jest we współpracy Kierownika jednostki organizacyjnej, w której ma być wykonywana usługa z Działem Planowania i Analiz Ekonomicznych.

Przyjęcie do realizacji usługi badawczej wymaga zawarcia umowy pomiędzy SUM (wykonawca) i zamawiającym (podmiot zlecający wykonanie usługi badawczej). Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prowadzi obsługę administracyjną usług badawczych oraz prowadzi rejestr umów.

W przypadku, gdy w kalkulacji wstępnej do umowy zostało przewidziane wynagrodzenie dla pracownika posiadającego status pracownika akademickiego, kierownik jednostki, który przyjął do wykonania specjalistyczną usługę badawczą, winien jest w terminie miesiąca od dnia podpisania umowy złożyć w Kancelarii Głównej SUM zapotrzebowanie na wynagrodzenia wraz z Załącznikiem nr 2 do Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w SUM.

Realizacja przewidzianych zakupów i usług następuje zgodnie z Zarządzeniem Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nr 157/2014 z dnia 14.11.2014 r. z późn. zm. w sprawie wydatkowania środków publicznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach z późn. zm.


Obsługa administracyjna:

mgr Wanda Kowalewska
Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM
40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15
e-mail: wkowalewska@sum.edu.pl
tel. 32/ 208 36 90