Wybierz obszar tematyczny z poniższej listy

Wnioskowanie na rok 2022 :

Wniosek należy składać w 1 egz. do Rektoratu w terminie od dnia 01.07.2021 r. do 15.09.2021 r. 

Realizacja potencjału badawczego w 2020 r.:

Komplet dokumentacji należy przesłać do Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania informacji o wysokości przyznanych środków finansowych w roku 2020. 

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE:

Ocena realizacji merytorycznej zadań badawczych dokonywana jest przez Rady poprzez ocenę sprawozdań Wykonawców, składanych w dwóch etapach oceny.

Wypełniony formularz należy złożyć do Rektoratu oraz w wersji elektronicznej na adresy e-mailowe pracowników Centrum:

I ETAP: Sprawozdanie I ETAP do 31 października roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zawarto umowę
II ETAP: Sprawozdanie II ETAP do 31 października roku kalendarzowego następującego dwa lata po roku, w którym zawarto umowę

III ETAP: sprawozdanie III etap

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Senatu SUM Nr 41/2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych

Uchwała zmieniająca 1 Nr 104_2020

Wnioskowanie na rok 2022:

Wniosek należy składać w 1 egz. do Rektoratu w terminie od 01.07.2021 r. do 15.09.2021 r.

Realizacja potencjału badawczego w 2020 r.:

Komplet dokumentacji należy przesłać do Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania informacji o wysokości przyznanych środków finansowych w roku 2020.

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE:

Ocena realizacji merytorycznej zadań badawczych dokonywana jest przez Rady poprzez ocenę sprawozdań Wykonawców, składanych w dwóch etapach oceny.

Wypełniony formularz należy złożyć do Rektoratu oraz w wersji elektronicznej na adresy e-mailowe pracowników Centrum:

I ETAP: Sprawozdanie I ETAP do 31 października roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zawarto umowę

II ETAP: Sprawozdanie II ETAP do 31 października roku kalendarzowego następującego dwa lata po roku, w którym zawarto umowę

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Senatu SUM Nr 41/2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych

Uchwała zmieniająca 1 Nr 104_2020

Wnioskowanie na rok 2021:

Zgodnie z 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w Uczelni.

Biorąc pod uwagę powyższe, doktoranci składają formularze wniosków o finansowanie zadania badawczego jako młodzi naukowcy.

Realizacja potencjału badawczego w 2019 r.::

Dotacja w roku 2018:

SPRAWOZDANIA:

wypełniony formularz należy złożyć do Rektoratu, a w wersji elektronicznej na adres e-mail:

I ETAP: Sprawozdanie I ETAP
II ETAP: Sprawozdanie II ETAP
III ETAP: Sprawozdanie III ETAP

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Senatu SUM Nr 41/2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych

1. Zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – Załącznik do Uchwały Senatu SUM Nr 36/2021

2. Zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – Załącznik do Uchwały Senatu SUM Nr 37/2021

Powyższe uchwały dostępne są również w bazie aktów prawnych Uczelni pod adresem: http://sum.edu.pl/uczelnia/pracownik/uchwaly-i-zarzadzenia.

  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 2019 r. o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków (pobierz)
  • Wskazówki i Wytyczne dla Beneficjentów programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki (pobierz)