Wybierz obszar tematyczny z poniższej listy

Wnioskowanie na rok 2025

Wnioski można składać w terminie od dnia 01.07.2024 r. do 15.10.2024 r. 

Wniosek o finansowanie statutowego zadania badawczego na 2025

Umowa na rok 2024

Uzupełnione formularze dokumentów należy przesłać do Sekcji ds. Badań Naukowych Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM.

Uprzejmie prosimy o nieuzupełnianie dat oraz numerów na dokumentach.

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE:

Ocena realizacji merytorycznej zadań badawczych dokonywana jest przez Rady poprzez ocenę sprawozdań Wykonawców, składanych w dwóch etapach oceny.

Dla umów zawartych począwszy od roku 2023 obowiązuje jeden etap sprawozdawczy.

Wypełniony formularz należy złożyć do Rektoratu oraz w wersji elektronicznej na adresy e-mailowe pracowników Centrum:

I ETAP: Sprawozdanie I ETAP do 31 października roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zawarto umowę
II ETAP: Sprawozdanie II ETAP do 31 października roku kalendarzowego następującego dwa lata po roku, w którym zawarto umowę

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Senatu SUM Nr 41/2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych

Uchwała zmieniająca 1 Nr 104_2020

Uchwała Senatu SUM Nr 39/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych

Wnioskowanie na rok 2025

Wnioski należy składać w terminie od 01.07.2024 r. do 15.10.2024 r.

Wniosek o finansowanie zadania badawczego przez mlodego naukowca na 2025

Umowa młodego naukowca na rok 2024

Uzupełnione formularze dokumentów należy przesłać do Sekcji ds. Kształcenia Doktorantów Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM.

Uprzejmie prosimy o nieuzupełnianie dat oraz numerów na dokumetach.

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE:

Ocena realizacji merytorycznej zadań badawczych dokonywana jest przez Rady poprzez ocenę sprawozdań Wykonawców, składanych w dwóch etapach oceny.

Wypełniony formularz należy złożyć do Rektoratu oraz w wersji elektronicznej na adresy e-mailowe pracowników Centrum:

I ETAP: Sprawozdanie I ETAP do 31 października roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zawarto umowę

II ETAP: Sprawozdanie II ETAP do 31 października roku kalendarzowego następującego dwa lata po roku, w którym zawarto umowę

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Senatu SUM Nr 41/2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych

Uchwała zmieniająca 1 Nr 104_2020

Uchwała Senatu SUM Nr 39/2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych

INWESTYCJE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ

Podstawa prawna:

– Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20.07.2018 r. (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową  z dnia 14.03.2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 533 z późn. zm.)

– Zarządzenie Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego nr 124/2017
z dnia 17.08.2017r. w sprawie wprowadzenia „Zasad przygotowania wniosków o przyznanie dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz realizacji tych inwestycji.”

Finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową obejmuje inwestycje:

1) w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł                                                                                        

2) budowlane;                                                                                                                       

3) w zakresie zakupu nieruchomości;                                                                                           

4) współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Minister właściwy do spraw nauki, przyznaje środki finansowe na inwestycje związane z działalnością naukową, na podstawie których środki finansowe będą przyznawane w 2025 r., na podstawie wniosków złożonych w terminie do dnia 31 lipca 2024 r. w systemie teleinformatycznym- www.osf.opi.org.pl

ZAKRES WNIOSKÓW

Wniosek zawiera:

1) dane wnioskodawcy;

2) rodzaj inwestycji;

3) nazwę i lokalizację inwestycji;

4) zakres rzeczowy i opis inwestycji, obejmujące w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 373 ust. 3 pkt 1 ustawy, wskazanie, czy dotyczy ona zakupu, wytworzenia czy rozbudowy aparatury naukowo-badawczej albo infrastruktury informatycznej;

5) wnioskowaną wysokość środków finansowych na realizację inwestycji;

6) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji;

7) źródła finansowania inwestycji, w tym wielkość środków własnych wnioskodawcy;

8) uzasadnienie celowości realizacji inwestycji, a w przypadku inwestycji związanej z działalnością naukową – także jej znaczenia dla rozwoju nauki, innowacyjności i gospodarki wraz ze wskazaniem prac lub zadań, które będą realizowane przy wykorzystaniu finansowanej infrastruktury.

Do wniosku:

1) dotyczącego inwestycji budowlanej dołącza się oświadczenie o rodzaju posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości;

2) dotyczącego inwestycji związanej z działalnością naukową, obejmującego finansowanie rozbudowy aparatury naukowo- -badawczej lub infrastruktury informatycznej, dołącza się oświadczenie o ich wartości;

3) dotyczącego inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, dołącza się uwierzytelnioną kopię:

  1. a) dokumentu zawierającego przyrzeczenie otrzymania dofinansowania ze źródeł zagranicznych albo potwierdzającego jego przyznanie,
  2. b) wniosku o przyznanie dofinansowania ze źródeł zagranicznych;

4) składanego w trybie § 3 ust. 2 pkt 1 dołącza się:

  1. a) uwierzytelnione kopie dokumentów zawierających opis zdarzenia losowego oraz poświadczających zaistniałą szkodę, jeżeli wystąpiła, albo
  2. b) uzasadnienie konieczności realizacji inwestycji.

OCENA WNIOSKÓW

Przy przyznawaniu środków finansowych na realizację inwestycji uwzględnia się następujące szczegółowe kryteria:

-w przypadku inwestycji związanych z działalnością naukową:

  1. a) zasadność wykorzystania infrastruktury przewidzianej do finansowania do realizacji planowanych prac lub zadań,
  2. b) możliwość wykorzystania infrastruktury przewidzianej do finansowania przez inne podmioty w związku z jej planowanym udostępnianiem lub w ramach współpracy wnioskodawcy z tymi podmiotami,
  3. c) przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji i użytkowania infrastruktury przewidzianej do finansowania,
  4. d) prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji.

Oceny wniosków dotyczących inwestycji związanych z działalnością naukową dokonuje zespół doradczy powołany przez ministra na podstawie art. 341 ustawy, zwany dalej „zespołem”.

W przypadku wniosków złożonych w trybie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 ocena, o której mowa w ust. 1, jest sporządzana w formie list rankingowych, oddzielnie dla inwestycji:

1) w zakresie aparatury naukowo-badawczej o wartości przekraczającej 500 000 zł;

2) w zakresie infrastruktury informatycznej o wartości przekraczającej 500 000 zł;

3) budowlanych i w zakresie zakupu nieruchomości.

W przypadku zainteresowania zgłoszeniem wniosku, obsługę administracyjną zapewnia pracownik Sekcji ds. Badań Naukowych, Pani mgr Martyna Radosz.

Zgłoszenie wniosku inwestycyjnego

1. Zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – Załącznik do Uchwały Senatu SUM Nr 2/2022

2. Zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – Załącznik do Uchwały Senatu SUM Nr 37/2021

Powyższe uchwały dostępne są również w bazie aktów prawnych Uczelni pod adresem: http://sum.edu.pl/uczelnia/pracownik/uchwaly-i-zarzadzenia.

  • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 2019 r. o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków (pobierz)
  • Wskazówki i Wytyczne dla Beneficjentów programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki (pobierz)