Imię i Nazwisko, nr telefonu, email

Zakres obowiązków

mgr Beata Chmielewska

Kierownik Działu
tel. 32 2083689

koordynacja realizacji zadań przez Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO-BADAWCZA

mgr Łukasz Jarosiński

Z-ca Kierownika Działu
tel. 32 2083689

 • zabezpieczenie warunków dla realizacji badań na zlecenie podmiotów krajowych i zagranicznych,
 • zabezpieczanie warunków administracyjno-technicznych dla realizacji usług badawczych i specjalistycznych oraz wysokospecjalistycznych usług diagnostycznych w jednostkach Uczelni,
 • koordynowanie toku prac związanych z przygotowywaniem wniosków o wpis jednostki do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.
mgr Ewelina Święszek

tel. 32 2083690

 • zabezpieczanie warunków administracyjno-technicznych dla realizacji usług badawczych i specjalistycznych oraz wysokospecjalistycznych usług diagnostycznych w jednostkach Uczelni,
mgr Wanda Kowalewska
tel. 32 2081091
 • realizacja zamówień na usługi dla realizacji projektów badawczych, prowadzonych w ramach utrzymania i rozwoju potencjału badawczego, w tym na publikacje.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

mgr Klaudia Libront
tel. 32 2083553
 • Sekretarz Senackiej Komisji ds. Nauki, zabezpieczanie warunków dla realizacji zadań Senackiej Komisji ds. Nauki,
 • dla WLZ w Zabrzu oraz WF w Sosnowcu wsparcie pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej poprzez wykonywanie czynności administracyjno-technicznych w zakresie realizacji projektów naukowych w ramach utrzymania i rozwoju potencjału badawczego.
mgr Danuta Prokop
tel. 32 2083531
 • udział w przygotowywaniu umów dotyczących współpracy naukowej z jednostkami zagranicznymi,
 • dla WLK w Katowicach, WNoZ w Katowicach oraz WZP w Bytomiu:
  wsparcie pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej poprzez wykonywanie czynności administracyjno-technicznych w zakresie realizacji projektów naukowych w ramach utrzymania i rozwoju potencjału badawczego.
mgr Martyna Radosz
tel. 32 2083536
 • wsparcie pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej poprzez wykonywanie czynności administracyjno-technicznych w zakresie realizacji projektów naukowych w ramach utrzymania i rozwoju potencjału badawczego, w tym w szczególności:
  obsługa administracyjna opłat zjazdowych, finansowanych ze środków przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego,
 • obsługa formalna procedury przyjmowania gości z zagranicy.
mgr Magdalena Golczyk-Dudek

tel: 32 208 3553

 • wsparcie pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej poprzez wykonywanie czynności administracyjno-technicznych w zakresie realizacji projektów naukowych w ramach utrzymania i rozwoju potencjału badawczego,
 • obsługa administracyjna procesu wnioskowania o finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju albo specjalnej infrastruktury informatycznej.
mgr inż. Monika Mielcarz
tel. 32 2083689
 • udział w przygotowywaniu umów dotyczących współpracy naukowej z jednostkami krajowymi,
 • obsługa administracyjna w zakresie spraw dotyczących przeprowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego dla pracowników Uczelni w innych jednostkach, w tym finansowania druku prac habilitacyjnych,
 • obsługa programu „Świadoma Donacja Zwłok”,
 • koordynacja działań sprawozdawczych w zakresie działalności naukowej na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.
 • zabezpieczenie warunków dla realizacji zadań Zespołu ds. Logo HR Excellence in Research
mgr Marzena Owczarczyk-Pośpiech
tel. 32 2083689
 • koordynowanie toku prac związanych z ochroną własności intelektualnej, m.in. związanych ze zgłoszeniami powstających w Uczelni wynalazków do właściwych urzędów patentowych zgłoszenia patentowe,
 • wsparcie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków finansowanych w ramach stypendiów i konkursów,
 • obsługa administracyjna zadań związanych z infrastrukturą naukowo-badawczą Uczelni,  w tym laboratoriami badawczymi.
mgr Joanna Rozbicka
tel. 32 2083540
 • obsługa administracyjna Prorektora ds. Nauki,
 • wsparcie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków finansowanych w ramach stypendiów i konkursów,
 • obsługa ewidencji oświadczeń o wykonywaniu w ramach stosunku pracy czynności noszących znamiona pracy twórczej,
 • koordynowanie procesu sprawozdawczości z realizacji projektów naukowych w ramach utrzymania i rozwoju potencjału badawczego.

OBSŁUGA KOMISJI BIOETYCZNEJ ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH ORAZ LOKALNEJ KOMISJI DS. DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH

mgr Natalia Czeczotka
tel. 32 2083642  fax. 32 2083694
 • obsługa Komisji Bioetycznej SUM w zakresie badań naukowych SUM
 • Sekretarz Lokalnej Komisji  Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Katowicach z siedzibą w SUM
mgr Agnieszka Pradella
tel. 32 2083546  fax. 32 2083694
 • obsługa Komisji Bioetycznej SUM w zakresie badań realizowanych przez pracowników SUM na zlecenie  przez podmioty zewnętrzne