Zasady podejmowania współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z partnerem zagranicznym

 1. Współpraca międzynarodowa prowadzona jest na podstawie umów lub porozumień zawartych z zagranicznymi jednostkami naukowymi.
 2. O zawarcie umowy pomiędzy SUM i taką jednostką występuje zainteresowany Pracownik Uczelni do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, określając przedmiot umowy i zakres planowanej współpracy.
 3. W oparciu o zawarte umowy lub porozumienia, Pracownicy Uczelni mogą uzyskać dofinansowanie wyjazdu do partnera zagranicznego w celach naukowych lub szkoleniowych.
 4. Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej prowadzi obsługę administracyjną w zakresie zawieranych umów oraz prowadzi ich rejestr.
Grafika uzupełniająca wiadomość - flagi

Zawarte umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z partnerem zagranicznym

Okres trwania: 28.04.2017 – 28.04.2022

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych,
 2. mobilności pracowników naukowych,
 3. ustanowienia warunków dla wymiany studentów,
 4. szkolenia personelu,
 5. wzajemna wymiana informacji dotyczących wspólnych, uzgodnionych projektów, w zakresie programów dydaktycznych,
 6. wspieranie i organizowanie wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych,
 7. wzajemne wysiłki podejmowane w przygotowaniu nowych projektów naukowych,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny,
 9. wspólnej publikacji dorobku naukowo – badawczego, powstałego w ramach wspólnych projektów.

Okres trwania: 23.09.2016 – 23.09.2026

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk o zdrowiu,
 2. wymiana naukowa pracowników,
 3. stworzenia warunków dla wzajemnej wymiany studentów,
 4. szkolenie personelu,
 5. wzajemna wymiana informacji w zakresie programów dydaktycznych,
 6. wspieranie i organizowanie wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych,
 7. wzajemne wysiłki podejmowane w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny,
 9. publikacja dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 08.07.2015 – do czasu obowiązywania zgody Komisji Bioetycznej

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych w ramach projektu pn. Mayo IRB 1087-98 Kliniczne i Genetyczne Studium Zespołów Neurozwyrodnieniowych, włączając otępienie, chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, zespoły parkinsonowskie, drżenie samoistne, zespół niespokojnych nóg i inne zaburzenia ruchu,
 2. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych w zakresie projektu,
 3. publikacja dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez strony.

 

Okres trwania: 06.12.2021 – 06.12.2026

Przedmiot umowy:

 1. Wspólna działalność szkoleniowa i badawcza.
 2. Wymiana uczonych w celu prowadzenia badań. Wizytujący uczony ponosi własne koszty zakwaterowania i podróży. W przypadku zapisania się na kurs/y akademickie wizytujący uczony wpłaci na konto instytucji-gospodarza koszty czesnego.
 3. Omówienie wymiany studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w ramach niezależnie bądź wspólnie, prowadzonych badań naukowych, na zasadach obowiązujących w obu instytucjach.
 4. Wymiana informacji naukowych, w tym opracowań badawczych, indeksów do takich opracowań, książek i magazynów na prowadzone tematy oraz ewentualnie wspólne projekty.
 5. Wystosowywanie zaproszeń na spotkania naukowe oraz konferencje krajowe i międzynarodowe.

Okres trwania: 23.03.2016– 23.03.2026

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prowadzenie badań naukowych w zakresie oceny autentyczności substancji farmaceutycznych oraz surowców pochodzenia naturalnego o potencjalnym zastosowaniu w projektowaniu innowacyjnych postaci leków,
 2. wspólna organizacja konferencji i sympozjów naukowych;
 3. publikacja dorobku naukowego wypracowanego przez strony;
 4. aplikowanie o finansowanie projektów badawczych w ramach ogłaszanych konkursów krajowych i międzynarodowych;
 5. komercjalizacja wyników badań będących efektem prowadzonej współpracy stron.

Okres trwania: 16.04.2015 – bezterminowo

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych: symulacja medyczna, kardiologia, ratownictwo medyczne, kulturowe uwarunkowania nierówności w zdrowiu,
 2. wymiana naukowa pracowników,
 3. wzajemna wymiana studentów,
 4. szkolenie personelu,
 5. prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,
 6. popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,
 7. wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,
 9. publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 09.04.2015 – 08.04.2025

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych
 2. wymiana naukowa pracowników
 3. wzajemna wymiana studentów,
 4. szkolenie personelu,
 5. prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,
 6. popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,
 7. wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i prowadzanie ich w życie,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,
 9. publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 30.03.2015 – 29.03.2025

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych
 2. wymiana naukowa pracowników
 3. wzajemna wymiana studentów,
 4. szkolenie personelu,
 5. prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,
 6. popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,
 7. wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,
 9. publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 15.07.2020 – 15.07.2025

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych,
 2. wymiana naukowa pracowników,
 3. wspieranie i organizowanie wzajemnej wymiany pracowników naukowych,
 4. wzajemne wysiłki podejmowane w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,
 5. wspólnego organizowania konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny,
 6. publikacji dorobku naukowo–badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 11.08.2014 – 11.08.2023

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych
 2. wymiana naukowa pracowników
 3. wzajemna wymiana studentów,
 4. szkolenie personelu,
 5. prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,
 6. popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,
 7. wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,
 9. publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 23.02.2015 – bezterminowo

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych
 2. wymiany naukowej pracowników
 3. stworzenia warunków dla wzajemnej wymiany studentów
 4. szkolenia personelu
 5. wzajemnej wymiany informacji w zakresie programów dydaktycznych
 6. wspierania i organizowania wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych
 7. wzajemnych wysiłków podejmowanych w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania
 8. wspólnego organizowania konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny
 9. publikacji dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony

Okres trwania: 10.07.2013 – 09.07.2023

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych
 2. wymiana naukowa pracowników
 3. wzajemna wymiana studentów,
 4. szkolenie personelu,
 5. prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,
 6. popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,
 7. wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,
 9. publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania 14.07.2020 – 14.07.2025

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w zakresie epidemiologii środowiskowej,
 2. stworzenie warunków wzajemnej wymiany studentów,
 3. szkolenie personelu,
 4. wzajemna wymiana informacji w zakresie programów dydaktycznych,
 5. wspieranie i organizowanie wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych,
 6. wzajemne wysiłki podejmowane w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,
 7. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny,
 8. publikacji dorobku naukowo–badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 04.09.2012 – 05.09.2022

Przedmiot umowy:

 1. wymiana studentów,
 2. szkolenia personelu,
 3. wymiana inf. dot. programów dydaktycznych,
 4. wymiana wykładowców i pracowników naukowych,
 5. wspólne organizowanie konferencji,
 6. publikacja efektów wspólnych badań naukowych,
 7. opracowywanie wspólnych programów naukowych.

Okres trwania: 19.05.2014 – bezterminowo

Przedmiot umowy:

 1. tworzenie grup w celu wprowadzania innowacji w ramach szkolnictwa wyższego w sektorze medycznym,
 2. opracowywanie programów i modułów nauczania,
 3. opracowanie wspólnych kursów,
 4. organizowanie letnich szkół,
 5. współpraca ze służbami opieki zdrowotnej w zakresie szkolenia praktycznego,
 6. współpraca w zakresie przekwalifikowania personelu medycznego,
 7. wymiana pracowników dydaktycznych, ekspertów i studentów w ramach studiów, szkoleń praktycznych i badań,
 8. szkolenie nauczycieli uniwersyteckich,
 9. stymulowanie budowania potencjału uczelni wyższych i władz lokalnych i krajowych na całym świecie,
 10. wymiana pakietów edukacyjnych oraz informacji na temat nowych metod,
 11. rozwijanie narzędzi naukowej oceny i uznawania,
 12. przyczynianie się do definiowania procesów walidacji w ramach akredytacji europejskich ośrodków szkoleniowych,
 13. wszelkie inne działania zaproponowane przez partnerów, które będą przedmiotem umów szczegółowych

Okres trwania: 12.02.2018- 12.02.2023

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych,
 2. wymiana naukowa pracowników,
 3. stworzenie warunków do wzajemnej wymiany studentów,
 4. szkolenie personelu,
 5. wzajemna wymiana informacji w zakresie programów dydaktycznych,
 6. wspieranie i organizowanie wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych,
 7. wzajemne wysiłki podejmowane w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,
 8. prezentacja doświadczeń i osiągnięć w medycynie,
 9. publikacja dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie Strony.

Okres trwania: 08.08.2018 – 08.08.2028

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych
 2. publikacja dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie Strony,
 3. wzajemne wysiłki podejmowane w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,
 4. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w kardiologii,
 5. wspieranie i organizowanie wzajemnej wymiany pracowników naukowych.

Okres trwania: 17.04.2019 – 17.04.2029

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych,
 2. wzajemna wymiana informacji w zakresie programów dydaktycznych,
 3. wzajemne wysiłki podejmowane w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,
 4. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w kardiologii,
 5. publikacja dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie Strony.

Okres trwania: 06.05.2019 – 06.05.2024

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze badań nad cukrzycą typu II oraz otyłością,
 2. wymiana naukowa pracowników, szkolenia personelu,
 3. wzajemna wymiana informacji w zakresie programów dydaktycznych,
 4. wspieranie i organizowanie wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych,
 5. wzajemne wysiłki podejmowane w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,
 6. publikacja dorobku naukowo-badawczego wypracowanego przez obie Strony.

Okres trwania: 16.05.2019 – bezterminowo

Przedmiot umowy:

realizacja projektu badawczego pn.: „Wieloośrodkowa retrospektywna analiza danych dla określenia istotnych zagadnień klinicznych w zespole hipereozynofilowym”

Okres trwania: 25.07.2019 – 25.07.2024

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace naukowo-badawcze w obszarze nauk medycznych,
 2. wymiana naukowa pracowników,
 3. stworzenie warunków dla wzajemnej wymiany studentów,
 4. szkolenia personelu,
 5. wzajemna wymiana informacji w zakresie programów dydaktycznych,
 6. wspieranie i organizowanie wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych,
 7. wzajemne wysiłki podejmowane w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny,
 9. publikacja dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony,
 10. inne aktywności ustalone w porozumieniu obu Stron.

Okres trwania: 14.02.2020 – 14.02.2025

Przedmiot umowy:

Realizacja projektu badawczego pn.:
„Częstość występowania stłuszczeniowej choroby wątroby i jej korelacja z występowaniem wybranych polimorfizmów genowych w populacji kobiet z PCOS”

Okres trwania: 28.04.2020 – 28.04.2025

Przedmiot umowy:

Realizacja projektu badawczego pn.:
„Rola mikrolitiazy żółciowej w aktywacji inflammasomu NLRP3 i patogenezie ostrego zapalenia trzustki”

Okres trwania: 07.09.2020 – 07.09.2025

Przedmiot umowy:

 1. organizacja szkoleń w zakresie nowoczesnych technik w diagnostyce i terapii chorób sercowo-naczyniowych,
 2. wymiana doświadczeń w zakresie dydaktyki przed- i podyplomowej,
 3. mobilność młodej kadry lekarskiej,
 4. wspólne prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych,
 5. wspólne organizowanie spotkań naukowych,prezentacji doświadczeń profesjonalnych i osiągnięć w dziedzinie nauk medycznych.

Okres trwania: 16.03.2021 – 16.03.2026

Przedmiot umowy:

 1. organizacja szkoleń w zakresie nowoczesnych technik w diagnostyce i terapii w medycynie,
 2. wymiana doświadczeń w zakresie dydaktyki przed- i podyplomowej,
 3. mobilność młodej kadry lekarskiej,
 4. wspólne prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych,
 5. wspólne organizowanie spotkań naukowych,prezentacji doświadczeń profesjonalnych i osiągnięć w dziedzinie nauk medycznych.

Okres trwania: 28.01.2020 – 28.01.2025

Przedmiot umowy:

 1. ułatwienie wymiany pracowników w celu rozwijania działalności akademickiej,
 2. tworzenie warunków dla wzajemnej wymiany studentów, szkolenia personelu oraz przeprowadzenia krótkoterminowych i rozszerzonych studiów i praktyk,
 3. opracowanie badań okólnych i projektów badawczych które wspierają poprawę zdolności instytucjonalnych obu instytucji,
 4. ułatwienie rozwoju wspólnych projektów badawczych poprzez wspieranie i organizowanie wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych,
 5. wzajemne wysiłki podejmowane w przygotowaniu programów informacyjnych o oddziaływaniu lokalnym i krajowym w kraju ich pochodzenia w zakresie określonym dla niniejszej umowy,
 6. zbadanie możliwości pozyskania środków finansowych na wsparcie działań edukacyjnych sfinansowanych na podstawie umowy, w tym propozycje wspólnego pozyskiwania grantów,
 7. wszelkie inne działania, które strony rozważają.

Okres trwania: 10.09.2020 – 30.09.2026

Przedmiot umowy:

Umowa licencyjna na wykorzystanie kwestionariusza STOP-Bang dla celów naukowo-badawczych.

Okres trwania: 06.11.2020 – 06.11.2025

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace naukowo-badawcze w obszarze nauk medycznych,
 2. wymiana naukowa pracowników,
 3. stworzenie warunków dla wzajemnej wymiany studentów,
 4. szkolenia personelu,
 5. wzajemna wymiana informacji w zakresie programów dydaktycznych,
 6. wspieranie i organizowanie wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych,
 7. wzajemne wysiłki podejmowane w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny,
 9. publikacja dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony,

Okres trwania: 27.10.2020 – bezterminowo

Przedmiot umowy:

 1. stworzenie więzów przyjaźni i współpracy,
 2. wspólny udział w działaniach naukowo-badawczych,
 3. wspólne publikowanie prac naukowych,
 4. stworzenie podstaw do wzajemnej wymiany akademickiej,
 5. wspólne aplikowanie o granty i projekty badawcze, których współfinansowanie powinno się odbywać przy wykorzystaniu środków publicznych,
 6. wkład w przyspieszenie rozwoju obu uczelni.

Okres trwania: 31.08.2020 – 31.08.2025

Przedmiot umowy:

 1. stworzenie warunków dla wzajemnej wymiany studentów,
 2. wymiana naukowa pracowników,
 3. szkolenia personelu,
 4. wzajemna wymiana informacji w zakresie programów dydaktycznych,
 5. wspieranie i organizowanie wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych,
 6. wzajemne wysiłki podejmowane w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,
 7. prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny,
 8. publikacja dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony,

Okres trwania: 19.10.2020 – 19.10.2025

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace naukowo-badawcze w obszarze nauk medycznych,
 2. wymiana naukowa pracowników,
 3. stworzenie warunków dla wzajemnej wymiany studentów,
 4. szkolenia personelu,
 5. wzajemna wymiana informacji w zakresie programów dydaktycznych,
 6. wspieranie i organizowanie wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych,
 7. wzajemne wysiłki podejmowane w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny,
 9. publikacja dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 16.08.2021 – 16.08.2026

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace naukowo-badawcze w obszarze nauk medycznych,
 2. wymiana naukowa i szkolenie pracowników,
 3. stworzenie warunków dla wzajemnej wymiany studentów,
 4. wzajemne wysiłki podejmowane przy publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,
 5. dzielenie się wiedzą, prezentacje doświadczeń i osiągnięć,

dla projektu pn.:“Inhibition of transtyretin (TTR) expression in mice as a therapeutic approach for TTR amyloidosis using CRISPR/Cas9”.

Okres trwania: 29.09.2021 – 29.09.2026

Przedmiot umowy:

Realizacja projektu badawczego: pn.:
„Analiza składu i właściwości antyoksydacyjnych propolisu z różnych rejonów geograficznych”.