Zasady podejmowania współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z partnerem zagranicznym

 1. Współpraca międzynarodowa prowadzona jest na podstawie umów lub porozumień zawartych z zagranicznymi jednostkami naukowymi.
 2. O zawarcie umowy pomiędzy SUM i taką jednostką występuje zainteresowany Pracownik Uczelni do Prorektora ds. Nauki, określając przedmiot umowy i zakres planowanej współpracy.
 3. W oparciu o zawarte umowy lub porozumienia, Pracownicy Uczelni mogą uzyskać dofinansowanie wyjazdu do partnera zagranicznego w celach naukowych lub szkoleniowych.
 4. Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej prowadzi obsługę administracyjną w zakresie zawieranych umów oraz prowadzi ich rejestr.
Grafika uzupełniająca wiadomość - flagi

Zawarte umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z partnerem zagranicznym

Okres trwania: 28.04.2017 – 28.04.2022

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych i farmaceutycznych, w tym pracy naukowo-badawczej pn.: „Próby oznaczenia wpływu ferrocenowych pochodnych lewonorgestrelu (levonorgestrel-ferrocene derivative) i etynyloestradiolu (ethynyl-estradiol-ferrocene derivative) na strukturę białek surowicy krwi”
 2. wymiana naukowa pracowników
 3. stworzenie warunków dla wzajemnej wymiany studentów
 4. szkolenie personelu
 5. wzajemna wymiana informacji w zakresie programów dydaktycznych
 6. wspieranie i organizowanie wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych
 7. wzajemne wysiłki podejmowane w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny
 9. publikacji dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 28.04.2017 – 28.04.2022

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych,
 2. mobilności pracowników naukowych,
 3. ustanowienia warunków dla wymiany studentów
 4. szkolenia personelu
 5. wzajemna wymiana informacji dotyczących wspólnych, uzgodnionych projektów, w zakresie programów dydaktycznych
 6. wspierania i organizowania wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych
 7. wzajemnych wysiłków podejmowanych w przygotowaniu nowych projektów naukowych
 8. wspólnego organizowania konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny
 9. wspólnej publikacji dorobku naukowo – badawczego, powstałego w ramach wspólnych projektów.

Okres trwania: 23.09.2016 – 23.09.2021

Przedmiot umowy:

 1. wspólnych prac badawczych w obszarze nauk o zdrowiu,
 2. wymiany naukowej pracowników,
 3. stworzenia warunków dla wzajemnej wymiany studentów,
 4. szkolenia personelu,
 5. wzajemnej wymiany informacji w zakresie programów dydaktycznych,
 6. wspierania i organizowania wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych,
 7. wzajemnych wysiłków podejmowanych w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,
 8. wspólnego organizowania konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny,
 9. publikacji dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 19.07.2016 – 19.07.2019

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych,
 2. wymiany naukowej pracowników,
 3. stworzenia warunków dla wzajemnej wymiany studentów,
 4. szkolenia personelu,
 5. wzajemnej wymiany informacji w zakresie programów dydaktycznych,
 6. wspierania i organizowania wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych,
 7. wzajemnych wysiłków podejmowanych w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,
 8. wspólnego organizowania konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny, publikacji dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 03.10.2016 – 03.10.2019

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych,
 2. wymiany naukowej pracowników,
 3. stworzenia warunków dla wzajemnej wymiany studentów,
 4. szkolenia personelu,
 5. wzajemnej wymiany informacji w zakresie programów dydaktycznych,
 6. wspierania i organizowania wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych,
 7. wzajemnych wysiłków podejmowanych w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,
 8. wspólnego organizowania konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny,
 9. publikacji dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 08.06.2016 – 08.06.2019

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze badań z zastosowaniem doświadczalnej terapii komórkowej w chorobach sercowo-naczyniowych za pomocą metody metaanalizy,
 2. przygotowania i złożenia wniosków o finansowanie badań naukowych w ramach programu Horyzont 2020,
 3. opracowanie nowych zastosowań systemu mapowania elektroanatomicznego,
 4. publikacji dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie stron.

Okres trwania: 12.04.2016 – do czasu obowiązywania zgody Komisji Bioetycznej

Przedmiot umowy:

podstawowe i stosowane badania genetyczne dotyczące dystonii „Kliniczne i genetyczne studium zespołów neurozwyrodnieniowych, dystonii oraz zespołu niespokojnych nóg”.

Okres trwania: 08.07.2015 – bezterminowo

Przedmiot umowy:

 1. realizacja projektów naukowych, badawczych i dydaktycznych w ramach realizacji projektu badawczego w ramach realizacji projektu badawczego w zakresie podstawowych i stosowanych badań pn. Mayo IRB 1087-98 Kliniczne i Genetyczne Studium Zespołów Neurozwyrodnieniowych, włączając otępienie, chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, zespoły parkinsonowskie, drżenie samoistne, zespół niespokojnych nóg i inne zaburzenia ruchu,
 2. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych w ramach projektu,
 3. publikacja dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez strony.

Okres trwania: 12.04.2016 – bezterminowo

Przedmiot umowy:

 1. Wspólna działalność szkoleniowa i badawcza.
 2. Wymiana uczonych w celu prowadzenia badań. Wizytujący uczony ponosi własne koszty zakwaterowania i podróży. W przypadku zapisania się na kurs/y akademickie wizytujący uczony wpłaci na konto instytucji-gospodarza koszty czesnego.
 3. Omówienie wymiany studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w ramach niezależnie bądź wspólnie, prowadzonych badań naukowych, na zasadach obowiązujących w obu instytucjach.
 4. Wymiana informacji naukowych, w tym opracowań badawczych, indeksów do takich opracowań, książek i magazynów na prowadzone tematy oraz ewentualnie wspólne projekty.
 5. Wystosowywanie zaproszeń na spotkania naukowe oraz konferencje krajowe i międzynarodowe.

Okres trwania: 23.03.2016– bezterminowo

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych
 2. wymiana naukowa pracowników
 3. wymiana studentów
 4. szkolenie personelu
 5. wzajemna wymiana informacji w zakresie programów dydaktycznych
 6. wspieranie i organizacja wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych
 7. wzajemne wysiłki podejmowane w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentacja doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny
 9. publikacja dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez strony

Okres trwania: 16.04.2015 – bezterminowo

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych: symulacja medyczna, kardiologia, ratownictwo medyczne, kulturowe uwarunkowania nierówności w zdrowiu,
 2. wymiana naukowa pracowników,
 3. wzajemna wymiana studentów,
 4. szkolenie personelu,
 5. prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,
 6. popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,
 7. wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,
 9. publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 09.04.2015 – 08.04.2025

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych
 2. wymiana naukowa pracowników
 3. wzajemna wymiana studentów,
 4. szkolenie personelu,
 5. prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,
 6. popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,
 7. wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i prowadzanie ich w życie,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,
 9. publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 30.03.2015 – 29.03.2025

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych
 2. wymiana naukowa pracowników
 3. wzajemna wymiana studentów,
 4. szkolenie personelu,
 5. prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,
 6. popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,
 7. wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,
 9. publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 30.03.2015 – 29.03.2020

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych
 2. popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany ekspertów i pracowników naukowych,
 3. wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,
 4. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,
 5. publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 10.03.2015 – 09.03.2020

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych
 2. popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany ekspertów i pracowników naukowych,
 3. wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,
 4. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,
 5. publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 29.01.2015 – 28.01.2020

Przedmiot umowy:

 1. wzajemna wymiana studentów,
 2. szkolenie personelu,
 3. prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,
 4. popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,
 5. wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,
 6. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,
 7. publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 25.08.2014 – 25.08.2019

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych
 2. wymiana naukowa pracowników
 3. wzajemna wymiana studentów,
 4. szkolenie personelu,
 5. prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,
 6. popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,
 7. wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,
 9. publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 11.08.2014 – 11.08.2019

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych
 2. wymiana naukowa pracowników
 3. wzajemna wymiana studentów,
 4. szkolenie personelu,
 5. prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,
 6. popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,
 7. wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,
 9. publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 25.07.2014 – 24.07.2019

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze obrazowania wewnątrznaczyniowego, gojenia naczyń po założeniu stentów,
 2. wymiana naukowa pracowników
 3. szkolenie personelu,
 4. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,
 5. publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 04.06.2014 – 04.06.2019

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych
 2. wymiana naukowa pracowników
 3. wzajemna wymiana studentów,
 4. szkolenie personelu,
 5. prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,
 6. popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,
 7. wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,
 9. publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 23.02.2015 – bezterminowo

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych
 2. wymiany naukowej pracowników
 3. stworzenia warunków dla wzajemnej wymiany studentów
 4. szkolenia personelu
 5. wzajemnej wymiany informacji w zakresie programów dydaktycznych
 6. wspierania i organizowania wzajemnej wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych
 7. wzajemnych wysiłków podejmowanych w przygotowaniu nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania
 8. wspólnego organizowania konferencji naukowych, prezentacji doświadczeń i osiągnięć w różnych dziedzinach medycyny
 9. publikacji dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony

Okres trwania: 24.04.2014 – 23.04.2019

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych
 2. wymiana naukowa pracowników
 3. wzajemna wymiana studentów,
 4. szkolenie personelu,
 5. prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,
 6. popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,
 7. wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,
 9. publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 14.02.2014 – 13.02.2019

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych
 2. wymiana naukowa pracowników
 3. wzajemna wymiana studentów,
 4. szkolenie personelu,
 5. prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,
 6. popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,
 7. wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,
 9. publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 21.10.2013 – 20.10.2018

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych
 2. wymiana naukowa pracowników
 3. wzajemna wymiana studentów,
 4. szkolenie personelu,
 5. prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,
 6. popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,
 7. wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,
 9. publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania: 10.07.2013 – 09.07.2018

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w obszarze nauk medycznych
 2. wymiana naukowa pracowników
 3. wzajemna wymiana studentów,
 4. szkolenie personelu,
 5. prowadzenie wzajemnej wymiany informacji dotyczącej programów dydaktycznych,
 6. popieranie i ułatwianie wzajemnej wymiany wykładowców, ekspertów i pracowników naukowych,
 7. wspólne opracowywanie nowych programów naukowych, publikowanie osiągnięć i wprowadzanie ich w życie,
 8. wspólne organizowanie konferencji naukowych, prezentujących doświadczenia i osiągnięcia z różnych dziedzin nauk medycznych,
 9. publikowanie dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez obie strony.

Okres trwania 28.02.2012 – 27.02.2022

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w dziedzinie neonatologii i neurologii noworodka,
 2. wymiana naukowa pracowników naukowych i dydaktycznych,
 3. szkolenia personelu,
 4. wzajemne przygotowywanie nowych programów naukowych, publikacji osiągnięć oraz ich wdrażania,
 5. wspólne organizowanie konferencji naukowych,
 6. wymiana informacji w zakresie programów dydaktycznych,
 7. publikacja dorobku naukowo – badawczego wypracowanego przez strony.

Okres trwania 09.03.2011 – 09.03.2020

Przedmiot umowy:

 1. wspólne prace badawcze w zakresie epidemiologii środowiskowej,
 2. wymiana i szkolenie kadry naukowej i dydaktycznej,
 3. wymiana studentów,
 4. organizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i konferencji,
 5. opracowywanie wspólnych programów naukowych,
 6. publikacja efektów wspólnych badań naukowych.