Nabór wniosków o stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami
w działalności naukowej.

Nabór jest prowadzony od 1 grudnia do 31 grudnia 2023 r. za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

Młodym Naukowcem jest osoba prowadząca działanośc naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora,
  • przygotowuje rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym i nie posiada stopnia doktora – jeżeli od dnia wyznaczenia promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego zgodnie z art. 217 nie upłynęło więcej niż 4 lata,
  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Liczba osiągnięć, które młody naukowiec może wykazać w poszczególnych kategoriach,
jest ograniczona, tj. można wykazać:

  • nie więcej niż łącznie 5 publikacji wybranych spośród monografii naukowych, rozdziałów
    w monografii naukowej lub artykułów naukowych;
  • po 3 wybrane osiągnięcia w pozostałych kategoriach;
  • nie więcej niż 20 osiągnięć artystycznych w ramach kategorii autorstwo, współautorstwo.

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Maksymalna wysokość stypendium wynosi 5.390 zł miesięcznie.

W przypadku decyzji o udziale w naborze, uprzejmie proszę o przekazanie informacji
do pracownika Sekcji ds. Badań Naukowych  – Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na adres: , bądź telefonicznie (tel. 32 208 36 05) w celu utworzenia przedmiotowego wniosku w systemie OSF https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do.

Jednocześnie informuję, że zostaną zgłoszone tylko rzetelnie i kompleksowo przygotowane wnioski, przygotowane przez naukowca do dnia 15 grudnia 2023 r.

Szcegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2023-r-konkurs-smn19.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.