Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Komunikatem z dnia 18 grudnia 2019 r. wprowadził nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W zaktualizowanym wykazie zamieszczono czasopisma naukowe, które po 31 grudnia 2018 r. zostały ujęte w międzynarodowych bazach SCOPUS, Web of Science oraz ERIH+.

Nowy wykaz czasopism obejmuje 30404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism nowoprzyjętych do bazy Scopus lub baz Web of Science oraz 164 czasopisma nowoprzyjęte do bazy ERIH+. W przypadku ok. 44% tytułów dokonano podwyższenia punktacji w stosunku do wcześniej opublikowanego zestawienia.

W dotychczasowym wykazie spośród typowo medycznych wydawnictw uwzględnione były:

– Medical Education

– Wydawnictwo Lekarskie PZWL

W nowym wykazie znalazły się m.in.:

– Edra Urban & Partner

– Medical Tribune Polska

– Medycyna Praktyczna

– Medyk Sp. z o.o.

– Termedia sp. z o.o.

– VM Media sp o.o. VM Group sp.k. (grupa Via Medica)

– Wydawnictwo Continuo

– Wydawnictwo Medyczne „Alfa-Medica Press”

Nadmieniam, że wcześniej Komunikatem z dnia 17 stycznia 2019 r. Minister ogłosił nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, poszerzony o wydawnictwa spełniające warunki wskazane przez Komisję Ewaluacji Nauki: posiadanie ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową, a także posiadających zasady etyki publikacyjnej, mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym.

Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) oraz 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Ze względu na obszerność wykazów, dokumenty są dostępne tylko w formie elektronicznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych.

 

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Prorektor ds. Nauki

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Sprawozdania z realizacji umów statutowych, młodego naukowca oraz doktoranta realizowanych w ramach subwencji na rok 2019 – I etap

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zasadami oceny realizacji prac statutowych oraz zadań badawczych realizowanych przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich 12 lutego br. mija termin składania „sprawozdań merytorycznych” z I etapu realizacji umów statutowych, młodych naukowców, doktorantów, finansowanych w ramach subwencji na rok 2019.

Sprawozdania z ww. umów należy składać w jednym egzemplarzu do Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM oraz w wersji elektronicznej (dokument Word) na adres .

Aktualne formularze sprawozdań dostępne są w zakładce  Więcej / Akty prawne i pliki do pobrania.

Pilne powiązanie konta PBN z kontem w systemie POL-on oraz numerem ORCID

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przekazanej za pomocą strony internetowej SUM oraz przesłanej na Państwa pracownicze adresy e-mailowe informacji dotyczącej konieczności połączenia konta osobistego PBN z kontem w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on oraz indywidualnym identyfikatorem ORCID (Open Researcher and Contributor ID), a także uzupełnienia konta ORCID opisami bibliograficznymi publikacji, biorąc pod uwagę nieznaczny stopień dokonania ww. powiązań przez wszystkich autorów publikacji naukowych, przypominam o dopełnieniu powyższego obowiązku najpóźniej do 15.12.2019 r.

Wszelkie informacje techniczne zostały Państwu przekazane uprzednio opublikowanym komunikatem z dnia 25 listopada 2019 r. Przypominam, że w przypadku wystąpienia pytań bądź wątpliwości wszelkich informacji udziela Dział Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki Głównej SUM ;  tel. 32 208 3566.

Nadmieniam, że pierwszym kryterium podczas ewaluacji jakości działalności naukowej Uczelni jest poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności, w ramach którego brane są pod uwagę osiągnięcia publikacyjne pracowników ewaluowanego podmiotu (artykuły naukowe i monografie naukowe – w tym również redakcja monografii). W związku z powyższym niezbędnym jest rzetelne uzupełnianie baz publikacyjnych, przygotowujące sukcesywnie Uczelnię do najbliższego procesu ewaluacji, który obejmie lata 2017-2020.

 

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Prorektor ds. Nauki

 

Przedłużenie umów o realizację prac naukowo-badawczych, zawartych w 2018 r.

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że działając zgodnie z art. 407 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) przy uwzględnieniu postanowień umów o realizację prac statutowych, o realizację prac naukowo-badawczych przez młodych naukowców oraz o realizację prac naukowo-badawczych przez doktorantów, zawartych w 2018 r. okres finansowania ww. prac naukowo-badawczych został wydłużony do 31.12.2020 r. Przedłużenie w myśl postanowienia zawartego w § 11 ust. 1 ww. Umów wymaga sporządzenia pisemnego aneksu. Dokumenty zostaną przygotowywane przez Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM oraz przesłane do Wykonawców najpóźniej do końca 31.01.2020 r. Tym samym z urzędu zostają uwzględnione wszystkie pisemne wnioski o przedłużenie okresu finansowania Państwa Umów.

Jednocześnie informuję, że zasadniczym warunkiem realizacji zakupów/usług/delegacji z tych Umów jest wpływ do Kancelarii Rektoratu SUM w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2020 r. stosownych zapotrzebowań na dostawy i usługi stanowiących załączniki do Zarządzeń JM Rektora SUM w sprawie: wydatkowania środków publicznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach; wprowadzenia zasad udzielania i rozliczania podróży służbowej; wprowadzenia zasad udzielania zgody oraz rozliczania wyjazdów krajowych i zagranicznych studentów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zastrzegam, że złożone po wskazanym terminie dyspozycje finansowe nie zostaną przekazane do realizacji.

 

 

z wyrazami szacunku

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Prorektor ds. Nauki

Numer identyfikacyjny ORCID- połączenie kont – ważne

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przetwarzania numerów ORCID w systemach centralnych POL-on i PBN (przygotowywanych do procesu parametryzacji), wymagane jest połączenie konta osobistego PBN z kontem w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on oraz indywidualnym identyfikatorem ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Wszystkich autorów publikacji naukowych, którzy jeszcze nie dokonali połączenia prosimy o wykonanie obowiązku najpóźniej do 15.12.2019 r.

Przystępna instrukcja, jak wykonać proces połączenia znajduje się na stronie Biblioteki SUM https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=664&Itemid=871&lang=pl

Przypominam także o konieczności uzupełnienia konta ORCID opisami bibliograficznymi publikacji. Należy zwrócić także uwagę, aby określając stopień dostępności profilu ORCID wybrać opcję “everyone”, która pozwala na uwidocznienie zawartości wszystkim użytkownikom internetu. Instrukcje, jak uzupełnić zawartość profilu znajdują się na stronie https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=576&Itemid=870&lang=pl

Mając na uwadze konieczność właściwego przygotowania bazy Bibliografia Publikacji Pracowników SUM do najbliższego procesu parametryzacji i kategoryzacji dyscyplin naukowych, zwracam się z prośbą o sprawdzenie kompletności publikacji naukowych wydanych od 2017 r.

W tym celu proszę o przejrzenie publikacji w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników SUM https://publikacje.sum.edu.pl/expertus/bib/ (dostęp ze strony internetowej Biblioteki: http://biblioteka.sum.edu.pl). Kopie publikacji, których opisów brakuje w bazie należy przesyłać do Działu Bibliografii i Dokumentacji na adres lub ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice.

Wszelkie pytania proszę kierować do Działu Bibliografii i Dokumentacji BG SUM ;  tel. 32 208 3566.

 

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Prorektor ds. Nauki