Pilne powiązanie konta PBN z kontem w systemie POL-on oraz numerem ORCID

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przekazanej za pomocą strony internetowej SUM oraz przesłanej na Państwa pracownicze adresy e-mailowe informacji dotyczącej konieczności połączenia konta osobistego PBN z kontem w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on oraz indywidualnym identyfikatorem ORCID (Open Researcher and Contributor ID), a także uzupełnienia konta ORCID opisami bibliograficznymi publikacji, biorąc pod uwagę nieznaczny stopień dokonania ww. powiązań przez wszystkich autorów publikacji naukowych, przypominam o dopełnieniu powyższego obowiązku najpóźniej do 15.12.2019 r.

Wszelkie informacje techniczne zostały Państwu przekazane uprzednio opublikowanym komunikatem z dnia 25 listopada 2019 r. Przypominam, że w przypadku wystąpienia pytań bądź wątpliwości wszelkich informacji udziela Dział Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki Głównej SUM ;  tel. 32 208 3566.

Nadmieniam, że pierwszym kryterium podczas ewaluacji jakości działalności naukowej Uczelni jest poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności, w ramach którego brane są pod uwagę osiągnięcia publikacyjne pracowników ewaluowanego podmiotu (artykuły naukowe i monografie naukowe – w tym również redakcja monografii). W związku z powyższym niezbędnym jest rzetelne uzupełnianie baz publikacyjnych, przygotowujące sukcesywnie Uczelnię do najbliższego procesu ewaluacji, który obejmie lata 2017-2020.

 

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Prorektor ds. Nauki

 

Przedłużenie umów o realizację prac naukowo-badawczych, zawartych w 2018 r.

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że działając zgodnie z art. 407 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) przy uwzględnieniu postanowień umów o realizację prac statutowych, o realizację prac naukowo-badawczych przez młodych naukowców oraz o realizację prac naukowo-badawczych przez doktorantów, zawartych w 2018 r. okres finansowania ww. prac naukowo-badawczych został wydłużony do 31.12.2020 r. Przedłużenie w myśl postanowienia zawartego w § 11 ust. 1 ww. Umów wymaga sporządzenia pisemnego aneksu. Dokumenty zostaną przygotowywane przez Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM oraz przesłane do Wykonawców najpóźniej do końca 31.01.2020 r. Tym samym z urzędu zostają uwzględnione wszystkie pisemne wnioski o przedłużenie okresu finansowania Państwa Umów.

Jednocześnie informuję, że zasadniczym warunkiem realizacji zakupów/usług/delegacji z tych Umów jest wpływ do Kancelarii Rektoratu SUM w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2020 r. stosownych zapotrzebowań na dostawy i usługi stanowiących załączniki do Zarządzeń JM Rektora SUM w sprawie: wydatkowania środków publicznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach; wprowadzenia zasad udzielania i rozliczania podróży służbowej; wprowadzenia zasad udzielania zgody oraz rozliczania wyjazdów krajowych i zagranicznych studentów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zastrzegam, że złożone po wskazanym terminie dyspozycje finansowe nie zostaną przekazane do realizacji.

 

 

z wyrazami szacunku

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Prorektor ds. Nauki

Numer identyfikacyjny ORCID- połączenie kont – ważne

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przetwarzania numerów ORCID w systemach centralnych POL-on i PBN (przygotowywanych do procesu parametryzacji), wymagane jest połączenie konta osobistego PBN z kontem w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on oraz indywidualnym identyfikatorem ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Wszystkich autorów publikacji naukowych, którzy jeszcze nie dokonali połączenia prosimy o wykonanie obowiązku najpóźniej do 15.12.2019 r.

Przystępna instrukcja, jak wykonać proces połączenia znajduje się na stronie Biblioteki SUM https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=664&Itemid=871&lang=pl

Przypominam także o konieczności uzupełnienia konta ORCID opisami bibliograficznymi publikacji. Należy zwrócić także uwagę, aby określając stopień dostępności profilu ORCID wybrać opcję “everyone”, która pozwala na uwidocznienie zawartości wszystkim użytkownikom internetu. Instrukcje, jak uzupełnić zawartość profilu znajdują się na stronie https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=576&Itemid=870&lang=pl

Mając na uwadze konieczność właściwego przygotowania bazy Bibliografia Publikacji Pracowników SUM do najbliższego procesu parametryzacji i kategoryzacji dyscyplin naukowych, zwracam się z prośbą o sprawdzenie kompletności publikacji naukowych wydanych od 2017 r.

W tym celu proszę o przejrzenie publikacji w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników SUM https://publikacje.sum.edu.pl/expertus/bib/ (dostęp ze strony internetowej Biblioteki: http://biblioteka.sum.edu.pl). Kopie publikacji, których opisów brakuje w bazie należy przesyłać do Działu Bibliografii i Dokumentacji na adres lub ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice.

Wszelkie pytania proszę kierować do Działu Bibliografii i Dokumentacji BG SUM ;  tel. 32 208 3566.

 

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Prorektor ds. Nauki

Postępowania w sprawie nadania stopni naukowych wg nowych zasad

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, o zmianach w postępowaniach awansowych, wynikających z Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.). W związku z faktem, iż nowa ustawa wprowadziła wytyczne, zgodnie z którymi to podmioty doktoryzujące i habilitujące miały obowiązek uregulowania zasad postępowania w przepisach wewnętrznych, Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dniu 26 czerwca 2019 r. podjął Uchwały w sprawie:

 • Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w KatowicachUchwała Senatu SUM nr 43/2019,
 • Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w KatowicachUchwała Senatu SUM nr 44/2019.

Nadto, zachęcam Państwa do zapoznania się z wyjaśnieniami i opisem zawierającym kompleksowe informacje na temat postępowań awansowych zawartych w przewodnik-po-systemie-szkolnictwa-wyszego-i-nauki-cz-1-20190218, wydanego przez MNISW (Obszar 3, str. 64-93).

Jednocześnie przypominam, iż kompetencje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przejmuje Rada Doskonałości Naukowej (z zastrzeżeniami czasowymi, zawartymi w przepisach przejściowych Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Tym samym, osoby zainteresowane uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora w „nowym trybie” zachęcamy do zapoznania się z przydatnymi informacjami zawartymi na stronie www.rdn.gov.pl, gdzie znajdą Państwo w szczególności wzory dokumentów jakie należy złożyć celem rozpoczęcia procedury nadania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, a także informacje o wymaganiach formalnych.

Wskazuję, iż zgodnie z nowym Statutem SUM (obowiązującym od dnia 1 października 2019 r.) organami Uczelni, które będą uprawnione do nadawania stopni naukowych będą: Rada Dziedziny Naukowej oraz Rady Dyscyplin Naukowych, a do ich wyboru Senat. Zgodnie z Zarządzeniem nr 150/2019 JM Rektora SUM z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach obsługę administracyjno-techniczną w ww. zakresie zapewniać będzie Sekcja ds. Rozwoju Naukowego.

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Śląski Uniwersytet Medyczny jedenasty wśród polskich uczelni w Światowym Rankingu The Center for World University Rankings (CWUR).

The Center for World University Rankings (CWUR) publikuje globalne rankingi uniwersyteckie, które mierzą jakość kształcenia i szkolenia studentów, a także prestiż i jakość prowadzonych badań przez pracowników naukowych.

W najnowszym rankingu CWUR na lata 2019-2020 SUM zajął 11 miejsce w Polsce (spośród 37 sklasyfikowanych polskich uczelni do tego rankingu) oraz 933 miejsce wśród 2000 sklasyfikowanych do tego rankingu uczelni z całego świata. Według informacji z CWUR nasza Uczelnia znajduje się w ok. 5 % najlepszych uniwersytetów na świecie. Dla porównania, w rankingu CWUR za 2018-2019 r., sklasyfikowano tylko 10 polskich uczelni, w tym nie uwzględniono SUM.
O poszczególnych miejscach otrzymanych w rankingu CWUR decydowały wskaźniki, takie jak:

 1. jakość edukacji, mierzona liczbą absolwentów uniwersytetów, którzy zdobyli najważniejsze międzynarodowe nagrody, wyróżnienia i medale w stosunku do wielkości uczelni (25%),
 2. zatrudnienie absolwentów, mierzone liczbą absolwentów uczelni, którzy posiadali/posiadają najwyższe stanowiska w wiodących światowych firmach w stosunku do wielkości uczelni (25%),
 3. jakość uczelni, mierzona liczbą pracowników naukowych, którzy zdobyli najważniejsze międzynarodowe nagrody, wyróżnienia i medale (10%),
 4. wyniki badań:
  1. mierzone całkowitą liczbą artykułów naukowych (10%),
  2. publikacje wysokiej jakości, mierzone liczbą artykułów naukowych ukazujących się w czasopismach najwyższej klasy (10%),
  3. wpływ, mierzony liczbą artykułów naukowych pojawiających się w najbardziej wpływowych czasopismach (10%),
  4. cytowania, mierzone liczbą najczęściej cytowanych artykułów naukowych (10%).

CWUR zastrzega, że metodologia tworzenia rankingu kładzie równy nacisk na środowisko uczenia się i badania.