Śląski Uniwersytet Medyczny jedenasty wśród polskich uczelni w Światowym Rankingu The Center for World University Rankings (CWUR).

The Center for World University Rankings (CWUR) publikuje globalne rankingi uniwersyteckie, które mierzą jakość kształcenia i szkolenia studentów, a także prestiż i jakość prowadzonych badań przez pracowników naukowych.

W najnowszym rankingu CWUR na lata 2019-2020 SUM zajął 11 miejsce w Polsce (spośród 37 sklasyfikowanych polskich uczelni do tego rankingu) oraz 933 miejsce wśród 2000 sklasyfikowanych do tego rankingu uczelni z całego świata. Według informacji z CWUR nasza Uczelnia znajduje się w ok. 5 % najlepszych uniwersytetów na świecie. Dla porównania, w rankingu CWUR za 2018-2019 r., sklasyfikowano tylko 10 polskich uczelni, w tym nie uwzględniono SUM.
O poszczególnych miejscach otrzymanych w rankingu CWUR decydowały wskaźniki, takie jak:

 1. jakość edukacji, mierzona liczbą absolwentów uniwersytetów, którzy zdobyli najważniejsze międzynarodowe nagrody, wyróżnienia i medale w stosunku do wielkości uczelni (25%),
 2. zatrudnienie absolwentów, mierzone liczbą absolwentów uczelni, którzy posiadali/posiadają najwyższe stanowiska w wiodących światowych firmach w stosunku do wielkości uczelni (25%),
 3. jakość uczelni, mierzona liczbą pracowników naukowych, którzy zdobyli najważniejsze międzynarodowe nagrody, wyróżnienia i medale (10%),
 4. wyniki badań:
  1. mierzone całkowitą liczbą artykułów naukowych (10%),
  2. publikacje wysokiej jakości, mierzone liczbą artykułów naukowych ukazujących się w czasopismach najwyższej klasy (10%),
  3. wpływ, mierzony liczbą artykułów naukowych pojawiających się w najbardziej wpływowych czasopismach (10%),
  4. cytowania, mierzone liczbą najczęściej cytowanych artykułów naukowych (10%).

CWUR zastrzega, że metodologia tworzenia rankingu kładzie równy nacisk na środowisko uczenia się i badania.

Nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego

Działając na podstawie art. 192 ust. 2 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668) Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dniu 26.06.2019r. podjął Uchwały w sprawie:

1. Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – Uchwała Senatu SUM nr 43/2019
Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu
2. Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – Uchwała Senatu SUM nr 44/2019
Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu

Powyższe uchwały dostępne są również w bazie aktów prawnych Uczelni pod adresem: http://sum.edu.pl/uczelnia/pracownik/uchwaly-i-zarzadzenia.

ORCID – Import danych z Bazy Bibliografii Publikacji SUM

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość bezpośredniego transferu danych autora zawartych w Bazie Bibliografii Publikacji SUM do platformy ORCID. Czytaj dalej

Aparatura badawcza - news

Wnioskowanie o finansowanie zadań badawczych w ramach subwencji dydaktyczno-badawczej

uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z Działem II Zasad wnioskowania, podziału dotacji na finansowanie działalności statutowej polegającej na prowadzeniu badań naukowych w ramach prac statutowych oraz zadań z nimi związanych, służących utrzymaniu potencjału badawczego jednostek organizacyjnych oraz rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w jednostkach naukowych (Wydziałach) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz realizacji finansowanych zadań badawczych (tekst jednolity: załącznik nr 1 do Uchwały Senatu SUM nr 93/2017), istnieje możliwość zgłoszenia do 31.05.2019 r. do planów zadaniowo-finansowych na rok 2020 zadań badawczych, w formie wniosków o ich finansowanie, składanych przez kierowników jednostek organizacyjnych, młodych naukowców oraz doktorantów do Wydziałowych Komisji ds. Nauki odpowiednio w przypadku:
1) kierownika jednostki organizacyjnej/upoważnionego pracownika badawczo-dydaktycznego – za pośrednictwem Dziekana Wydziału,
2) młodego naukowca – za pośrednictwem Kierownika jednostki organizacyjnej,
3) doktoranta – za pośrednictwem Kierownika Studium Doktoranckiego.

Formularze wniosków stanowią załączniki do ww. Zasad, dostępne są również na stronie: https://nauka.sum.edu.pl/akty-prawne-i-pliki-do-pobrania/.
W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm, dalej: POSWiN), finansowanie ww. zadań odbywać się będzie w ramach subwencji dydaktyczno-badawczej.
Ponadto, zgodnie z art. 360 ust. 2 POSWiN zmieniła się definicja „młodego naukowca”. Jest to „osoba prowadząca działalność naukową, która:
1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w Uczelni.”
Do okresu 7 lat, nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Zaakceptowane przez Władze Wydziałów wnioski będą podlegać ocenie przez Senacką Komisję ds. Nauki, po przekazaniu ich do 30.06.2019 r., wobec czego uprzejmie prosimy o przestrzeganie terminów wskazanych w ww. Zasadach.

Wnioski złożone po wyznaczonych terminach, bez uzasadnienia zwłoki nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Wnioskodawcy projektów zakwalifikowanych do planu zadaniowo-finansowego, a realizowanych:
a) na ludziach,
b) na zwierzętach,
c) nad gatunkami chronionymi lub na obszarach objętych ochroną,
d) nad organizmami genetycznie modyfikowanymi,
zobowiązani są do wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii lub zgody do właściwej komisji etycznej.
Zastrzega się, że zadania badawcze, które spełniają ww. przesłanki i nie będą posiadać aktualnej opinii właściwej komisji mogą nie otrzymać finansowania.

POWIĄZANIE NUMERU ORCID Z PBN ORAZ POLONEM

 

Szanowni Państwo!

W związku z komunikatem, który pojawił się na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/ 24 stycznia 2019 r., w którym poinformowano, iż przetwarzanie w systemach centralnych OPI (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID możliwe będzie wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN, uprzejmie proszę o niezwłoczne powiązanie konta w PBN z identyfikatorem ORCID, a następnie konta w PBN z systemem POL-on. Dla dotychczas wprowadzonych do systemu POL-on numerów ORCID wymagane jest ich autoryzowanie przez właściciela w systemie PBN.

Specjalnie dla Państwa zostały przygotowane przystępne samouczki, które prezentują realizację powyższych zadań. Znajdują się one na stronie Biblioteki SUM: https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=664&Itemid=871&lang=pl. Szczegółowa ścieżka dostępu to: strona główna Biblioteki SUM> zakładka BIBLIOGRAFIA I BIBLIOMETRIA > ORCID > Łączenie z PBN i POL-on.

Poniżej przedstawiam Państwu skróconą instrukcję postępowania w zakresie czynności, które powinni podjąć pracownicy/doktoranci posiadający dorobek naukowy:

 1. załóż konto lub zaloguj się w PBN,
 2. kliknij w ikonę znajdującą się obok personaliów użytkownika, w prawym górnym rogu ekranu, a później w zakładkę „Twoje konto”,
 3. wybierz „stwórz lub podłącz swój ORCID ID”,
 4. załóż konto lub zaloguj się w ORCID,
 5. tu następuje powiązanie kont – w sekcji „Profile autora” (w oknie „POL-on”) wpisz swój numer PESEL, a następnie wybierz „podłącz identyfikator POL-on”.

W przypadku dodatkowych pytań, informacji na powyższy temat udziela Dział Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki SUM tel. 32 208 35 66, email: .

Prorektor ds. Nauki

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański