Informacja dotycząca składania dokumentacji do zawierania umów naukowo-badawczych na rok 2020

   Szanowni Państwo,

   w związku z trwającym obecnie etapem składania dokumentacji, niezbędnej do zawierania umów naukowo-badawczych na rok 2020, uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 6 ust. 1 Uchwały nr 41/2020 z późn. zm. Senatu SUM z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie Zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych, Wnioskodawcy obowiązani są przesłać wymagane dokumenty w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania informacji o wysokości przyznanych środków finansowych do Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM.

Wszelka dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Centrum w zakładce więcej/akty prawne i pliki do pobrania.

Jednocześnie, w związku z trwającą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną zalecam formę elektroniczną, przypominając tym samym o możliwości podpisania dokumentów przy użyciu podpisu elektronicznego, dostępnego dla każdego pracownika Uczelni pod adresem https://podpis.sum.edu.pl/. Podpisane w ten sposób formularze przesłać należy na adres e-mailowy .

W przypadku pytań, wszelkich informacji udzielają pracownicy Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM, tel. 32 208 3590, 32 208 3531.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Prorektor ds. Nauki

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zmiana Uchwały Nr 41/2020 Senatu SUM z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie Zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych

Szanowni Państwo,

biorąc pod uwagę zmianę Uchwały  Nr 41/2020 Senatu SUM z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie Zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych, uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującym § 3 ust. 3 ww. Uchwały, skrócone zostały etapy oceny realizacji merytorycznej zadań badawczych, które zobowiązani są składać Wykonawcy umów z trzech do dwóch.

 Zgodnie z powyższym, uprzejmie wyjaśniam, że:

a) wykonawcy umów zawartych w roku 2018  przedstawiają wynik realizacji zadania naukowo-badawczego do dnia 31 października 2020 r.,

b) wykonawcy umów zawartych w roku 2019 przedstawiają wynik realizacji zadania naukowo-badawczego do dnia 31 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że Rady Dyscyplin Naukowych SUM mogą przedłużyć powyższe terminy, zgodnie z kompetencją określoną w § 7 ust. 5 powyższej Uchwały na podstawie złożenia sprawozdania uzasadniającego zwłokę.

 W związku z dokonanymi zmianami, dotyczącymi okresów sprawozdawczych dodaję, iż podstawą pozytywnej oceny jest przedstawienie przez wykonawcę zadania badawczego:

a) potwierdzonej przez Bibliotekę SUM informacji o minimum jednej publikacji oryginalnej, opublikowanej lub przyjętej do druku po podpisaniu umowy o realizację zadnia badawczego, w której podano źródło finansowania realizacji zadania badawczego i afiliowanej do SUM,

lub 

b) rozprawy doktorskiej albo osiągnięcia naukowego w postępowaniu habilitacyjnym, w których podano źródło finansowania realizacji zadania badawczego,

lub

c) informacji o uzyskaniu finansowania projektu badawczego w trybie konkursowym tzw. „grantu”,

lub

d) informacji o uzyskanym patencie.

Jednocześnie przypominam, że odstępstwo od wskazanych wyżej terminów stanowią indywidualnie podjęte przez Rady na mocy § 7 ust. 5 Uchwały decyzje o przedłużeniu terminu, o których zostali Państwo poinformowani stosowną korespondencją.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Prorektor ds. Nauki

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Przypomnienie o upływie terminu składania wniosków o finansowanie zadań naukowo-badawczych pracowników prowadzących działalność naukową oraz młodych naukowców na rok 2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że zgodnie z Uchwałą nr 41/2020 Senatu SUM z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie Zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych, 15 września upływa termin składania wniosków o finansowanie zadań naukowo-badawczych pracowników prowadzących działalność naukową oraz młodych naukowców na rok 2021.

Wzory obowiązujących wniosków stanowią Załączniki nr 1 oraz nr 2 do przyjętych Zasad oraz udostępnione zostały na stronie internetowej Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM: nauka.sum.edu.pl w zakładce „Więcej” – „Akty prawne i pliki do pobrania”.

Formularze wniosków należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (SUM_KATOWICE/SkrytkaESP) bądź w formie papierowej do Rektoratu SUM, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice. W przypadku pytań, wszelkich informacji udzielają pracownicy Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej, tel. 32 208 3590, 32 208 3531.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Prorektor ds. Nauki

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

logo PAN

Komunikat – Uchwalenie Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego PAN

Uprzejmie informujemy, że Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, w następstwie konsultacji, w której brał udział również Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, uchwaliło Kodeks Etyki Pracownika Naukowego dostępny pod linkiem:

https://instytucja.pan.pl/images/2020/kodeks/Kodeks_Etyki_Pracownika_Naukowego_Wydanie_III_na_stron%C4%99.pdf

Kodeks odnosi się do dobrych praktyk w nauce i rekomendujemy Państwu kierowanie się jego postanowieniami w prowadzonej działalności naukowo-badawczej. Kodeks określa w szczególności:

 1. Uniwersalne zasady i wartości etyczne w pracy naukowej;
 2. Dobre praktyki w badaniach naukowych, w tym zasady dotyczące:
  • danych naukowych,
  • procedur badawczych,
  • autorstwa i wydawnictwa,
  • recenzowania i opiniowania,
  • kształtowania młodej kadry,
  • relacji ze społeczeństwem,
  • ujawniania konfliktu interesów,
 3. Problem nierzetelności w badaniach naukowych, w tym zasady dotyczące:
  • rażących przewinień,
  • nierzetelnego recenzowania i cytowania,
  • innych niewłaściwych zachowań,
  • ogólnego postępowania w przypadku wykrycia nierzetelności,
 4. Praktyki dotyczące współpracy międzynarodowej.