Przypomnienie o upływie terminu składania wniosków o finansowanie zadań naukowo-badawczych pracowników prowadzących działalność naukową oraz młodych naukowców na rok 2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że zgodnie z Uchwałą nr 41/2020 Senatu SUM z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie Zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych, 15 września upływa termin składania wniosków o finansowanie zadań naukowo-badawczych pracowników prowadzących działalność naukową oraz młodych naukowców na rok 2021.

Wzory obowiązujących wniosków stanowią Załączniki nr 1 oraz nr 2 do przyjętych Zasad oraz udostępnione zostały na stronie internetowej Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM: nauka.sum.edu.pl w zakładce „Więcej” – „Akty prawne i pliki do pobrania”.

Formularze wniosków należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (SUM_KATOWICE/SkrytkaESP) bądź w formie papierowej do Rektoratu SUM, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice. W przypadku pytań, wszelkich informacji udzielają pracownicy Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej, tel. 32 208 3590, 32 208 3531.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Prorektor ds. Nauki

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

logo PAN

Komunikat – Uchwalenie Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego PAN

Uprzejmie informujemy, że Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, w następstwie konsultacji, w której brał udział również Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, uchwaliło Kodeks Etyki Pracownika Naukowego dostępny pod linkiem:

https://instytucja.pan.pl/images/2020/kodeks/Kodeks_Etyki_Pracownika_Naukowego_Wydanie_III_na_stron%C4%99.pdf

Kodeks odnosi się do dobrych praktyk w nauce i rekomendujemy Państwu kierowanie się jego postanowieniami w prowadzonej działalności naukowo-badawczej. Kodeks określa w szczególności:

 1. Uniwersalne zasady i wartości etyczne w pracy naukowej;
 2. Dobre praktyki w badaniach naukowych, w tym zasady dotyczące:
  • danych naukowych,
  • procedur badawczych,
  • autorstwa i wydawnictwa,
  • recenzowania i opiniowania,
  • kształtowania młodej kadry,
  • relacji ze społeczeństwem,
  • ujawniania konfliktu interesów,
 3. Problem nierzetelności w badaniach naukowych, w tym zasady dotyczące:
  • rażących przewinień,
  • nierzetelnego recenzowania i cytowania,
  • innych niewłaściwych zachowań,
  • ogólnego postępowania w przypadku wykrycia nierzetelności,
 4. Praktyki dotyczące współpracy międzynarodowej.

Komunikat Prorektora w sprawie zamknięcia przewodów doktorskich

Z uwagi na nowelizację[1] art. 179 ust. 4 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[2], która weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r., uprzejmie informuję, że przewody doktorskie wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r. a niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. (a nie jak dotychczas do dnia 31 grudnia 2021 r.) odpowiednio umarza się albo zamyka się.

Mając na uwadze względy proceduralne, w tym m.in. fakt, iż przed nadaniem stopnia, złożoną wraz z pozytywną opinią promotora rozprawę doktorską, winni ocenić recenzenci w terminie dwóch miesięcy od dnia przekazania tej rozprawy, a następnie doktorant winien ją obronić przed powołaną komisją, rekomenduje się, aby złożenie rozprawy doktorskiej z pozytywną opinią promotora nastąpiło nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r. Złożenie pracy po rekomendowanym terminie może spowodować, że przewód doktorski nie zostanie zakończony nadaniem stopnia przed dniem 31 grudnia 2022 r., a przewód zostanie zamknięty.

Wszelkich informacji o powyższym udzielają pracownicy Sekcji ds. Rozwoju Naukowego Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej, tel. (32) 208 35 53.

[1] Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz.U. z 2020 r. poz. 875 ze zm.)
[2] Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm

Nowelizacja ustawy. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora

W związku z wejściem w życie w dniu 16 maja 2020 r. zasadniczej części ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2[1], uprzejmie informuję, że znowelizowano art. 179 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[2], zgodnie z którym postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30 września 2019 r. prowadzi się na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[3], o której mowa w art. 1, z tym że:

 1. w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2021 do osiągnięć, o których mowa w:
 1. art 186 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:
  – w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

  – przed dniem 1 stycznia 2019 r. – w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego  na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów, (nowelizacja tego przepisu skutkuje możliwością wykazania w dorobku artykułów opublikowanych przed rokiem 2019 w odpowiednich czasopismach, które warunkują wszczęcie oraz nadanie stopnia doktora w ramach postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po dniu 30 września 2019 r., o rok dłużej niż przewidywano to dotychczas),

 2. art 186 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zalicza się także monografie naukowe wydane przez:
  – wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

  – jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy; (nowelizacja tego przepisu skutkuje możliwością wykazania w dorobku monografii opublikowanych przed rokiem 2019 w odpowiednich wydawnictwach, które warunkują wszczęcie oraz nadanie stopnia doktora w ramach postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po dniu 30 września 2019 r., jak i nadanie stopnia doktora habilitowanego w ramach postępowań w sprawie nadania tego stopnia, o rok dłużej niż przewidywano to dotychczas),

 1. w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego do osiągnieć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce
  , zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:
 1. w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie
  z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
 2. przed dniem 1 stycznia 2019 r. – w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego
  na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 169 pkt 4
  i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów.
  (nowelizacja tego przepisu skutkuje całkowitym zniesieniem cenzusu czasowego dotyczącego możliwości wskazywania artykułów naukowych opublikowanych w odpowiednich czasopismach, które wchodzą w skład cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych, stanowiących warunek sine qua non nadania stopnia doktora habilitowanego w ramach postępowań wszczętych po dniu 30 września 2019 r.).

Powyższe zmiany zostaną również uwzględnione w nowelizacji Uchwał Senatu SUM Nr 43/2019 i Nr 44/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

[1] Dz. U. z 2020 r., poz. 875.
[2] Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze. Zm.
[3] t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.