Uchwały podjęte przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych w dniu 22.06.2023 r.

Nr uchwały data w sprawie
10/2023 22.06.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
mgr Darii Madej-Knysak
11/2023 22.06.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Mateuszowi Stojko
12/2023 22.06.2023 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne dr n. farm. Mateusza Stojko
13/2023 22.06.2023 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Kondziołki
14/2023 22.06.2023 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne mgr Pawłowi Pęcakowi
15/2023 22.06.2023 wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne dr n. farm. Pawła Pęcaka