Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 14.02.2024 r.

Nr uchwały data w sprawie
12/2024 14.02.2024 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Iwony Gęgotek
13/2024 14.02.2024 powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Iwony Gęgotek
14/2024 14.02.2024 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Iwony Gęgotek
15/2024 14.02.2024 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Michała Górskiego
16/2024 14.02.2024 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Agacie Grochal