Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 14.12.2020 r.:

175/2020 2020-12-14 w sprawie w zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych oraz prac naukowo-badawczych realizowanych przez młodych naukowców oraz doktorantów.
176/2020 2020-12-14 w sprawie zatwierdzenia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2021 prace statutowe w dyscyplinie nauki o zdrowiu.
177/2020 2020-12-14 w sprawie zatwierdzenia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2021 prace realizowane przez młodych naukowców w dyscyplinie nauki o zdrowiu.
178/2020 2020-12-14 w sprawie zmian w Regulaminie działalności Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uchwalonego Uchwałą Nr 1/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
179/2020 2020-12-14 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Krystyny Klimaszewskiej.
180/2020 2020-12-14 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Krystyny Klimaszewskiej.
181/2020 2020-12-14 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (zdrowie publiczne), dyscypliny dodatkowej (historia medycyny), języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Krystyny Klimaszewskiej.
182/2020 2020-12-14 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Klaudii Gut.