Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 14.12.2022 r.

Nr uchwały data w sprawie
138/2022 14.12.2022 zatwierdzenia oceny realizacji merytorycznej prac statutowych, prac naukowo-badawczych realizowanych przez młodych naukowców oraz doktorantów
139/2022 14.12.2022 wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego pracy badawczej nr KNW-2-K27/D/8/N pn. „Ocena wpływu podaży sodu na jego koncentrację w strukturach mózgowych oraz na aktywność rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego”, której Wykonawcą jest Pani lek. Patrycja Radecka
140/2022 14.12.2022 wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego pracy badawczej nr KNW-1-025/N/9/O pn. „Ocena znaczenia stężenia wybranych interleukin dla oceny zaawansowania u chorych na szpiczaka plazmocytowego”, której Wykonawcą jest Pan prof. dr hab. n. med. Sebastian Grosicki
141/2022 14.12.2022 wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego pracy badawczej nr PCN-1-220/N/9/K pn. „Diagnostyka i leczenie alergii pokarmowej
u niemowląt i dzieci w oparciu o badanie komponentów alergenowych metodą ImmunoCAP ISAC oraz ALEX panel”, której Wykonawcą jest Pani dr hab. n. med. Krystyna Stencel-Gabriel
142/2022 14.12.2022 wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego pracy badawczej nr PCN-2-053/N/1/Z pn. „Wpływ wybranych czynników genetycznych regulujących krzepliwość krwi na fenotyp kliniczny pacjentów zakażonych SARS-CoV-2”, której Wykonawcą jest Pani dr n. o zdr. Joanna Iwanicka
143/2022 14.12.2022 wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego pracy badawczej nr PCN-2-054/N/1/Z pn. „Analiza czynników wpływających na ciężkość przebiegu COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem wariantów polimorficznych genów ACE2 i ADAM17”, której Wykonawcą jest Pan dr n. med. Tomasz Iwanicki
144/2022 14.12.2022 wyrażenia zgody na zamknięcie bez rozliczenia merytorycznego pracy badawczej nr PCN-2-066/N/1/Z pn. „Badania związku pomiędzy ładunkiem kwasowym diety, wydalaniem azotu z moczu, gazometrią krwi tętniczej a siłą i masą mięśni kończyn u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca”, której Wykonawcą jest Pani mgr Jagoda Garbicz
145/2022 14.12.2022 zatwierdzenia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2023 prace realizowane przez pracowników w dyscyplinie nauki o zdrowiu
146/2022 14.12.2022 zatwierdzenia Planu badań na zgłoszone do finansowania w roku 2023 prace realizowane przez młodych naukowców w dyscyplinie nauki o zdrowiu
147/2022 14.12.2022 wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, wszczętego na wniosek dr Wojciecha Łabusia
148/2022 14.12.2022 zmiany Uchwały Nr 250/2018/2019 Rady Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia
24 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Piotra Białonia
149/2022 14.12.2022 zmiany Uchwały Nr 281/2018/2019 Rady Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia
24 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Pająk
150/2022 14.12.2022 zmiany Uchwały Nr 287/2018/2019 Rady Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia
24 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Słomy-Krześlak
151/2022 14.12.2022 zmiany Uchwały Nr 293/2018/2019 Rady Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia
24 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Iwony Zieleń-Zynek
152/2022 14.12.2022 zmiany Uchwały Nr 201/2019 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu mgr Adriany Kowalik-Kabat i wyznaczenia promotora
153/2022 14.12.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Iwony Zieleń-Zynek
154/2022 14.12.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Słomy-Krześlak
155/2022 14.12.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Frąckiewicz
156/2022 14.12.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Pająk
157/2022 14.12.2022 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Julii Wyszomirskiej
158/2022 14.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Agacie Dobrowolskiej
159/2022 14.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Sylwii Kubaszewskiej
160/2022 14.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Angelinie Kalecie-Pilarskiej
161/2022 14.12.2022 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Michałowi Stępniowi
162/2022 14.12.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr n. o zdr. Wiktorii Staśkiewicz
163/2022 14.12.2022 wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr n. o zdr. Agaty Dobrowolskiej
164/2022 14.12.2022 wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Jacka Tuza
165/2022 14.12.2022 powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Jacka Tuza
166/2022 14.12.2022 powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (fizjoterapia) dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Jacka Tuza