Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 19.06.2024 r.

Nr uchwały data w sprawie
29/2024 19.06.2024 sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych ujętych w Planie badań na rok 2024 na jednostki organizacyjne w dyscyplinie nauki o zdrowiu
30/2024 19.06.2024 sposobu podziału środków finansowych służących finansowaniu zadań badawczych młodych naukowców ujętych w Planie badań na rok 2024
w dyscyplinie nauki o zdrowiu
31/2024 19.06.2024 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr Marioli Sznapce
32/2024 19.06.2024 nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr Wojciechowi Gawrońskiemu
33/2024 19.06.2024 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Iwonie Woźniak
34/2024 19.06.2024 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ady Lisowskiej
35/2024 19.06.2024 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Marii Sapały
36/2024 19.06.2024 przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kokot-Rauch
37/2024 19.06.2024 nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Dorocie Baran
38/2024 19.06.2024 odmowy nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Ewelinie Łebek
39/2024 19.06.2024 umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
mgr Kamili Pardus