Uchwały podjęte na posiedzeniu przez Radę Dyscypliny Nauk o Zdrowiu w dniu 29.06.2020 r.:

 • Uchwała Nr 53/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Joanny Jurkiewicz-Przondziono.

 • Uchwała Nr 54/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Katarzyny Chojnackiej.

 • Uchwała Nr 55/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Beaty Pyki.

 • Uchwała Nr 56/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Barbary Stołeckiej.

 • Uchwała Nr 57/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr inż. Mirosławy Stelengowskiej.

 • Uchwała Nr 58/2020 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony mgr Jolanty Borgosz.

 • Uchwała Nr 59/2020 w sprawie wyznaczenia Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Beaty Stepanow.

 • Uchwała Nr 60/2020 w sprawie wyznaczenia komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej (pielęgniarstwo) w zakresie dyscypliny dodatkowej (historia medycyny) i języka nowożytnego (język angielski) w przewodzie doktorskim mgr Beaty Stepanow.

 • Uchwała Nr 61/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Beaty Stepanow.

 • Uchwała Nr 62/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Hannie Pudło.

 • Uchwała Nr 63/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu mgr Joannie Zembali – John.

 • Uchwała Nr 64/2020 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr n. med. Beacie Hornik.

 • Uchwała Nr 65/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu nr 37/2020 z dnia 4 maja 2020 r. dotyczącej powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w dziedzinie nauk o zdrowiu, w zakresie dyscypliny podstawowej – psychologia w przewodzie doktorskim mgr Ewy Marcisz-Dyla.

 • Uchwała Nr 66/2020 w sprawie ujednolicenia sposobu procedowania w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.