Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Dziedziny Naukowej w dniu 14.04.2020 r.

  • Uchwała nr 1/2020 Rady Dziedziny Naukowej w sprawie: określenia wzoru wniosku o wyznaczenie promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach dla Kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.
  • Uchwała nr 2/2020 w sprawie: określenia dodatkowych wymogów dotyczących dorobku naukowo-badawczego dla osób ubiegających się o stanowisko adiunkta i profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
  • Uchwała nr 3/2020 w sprawie: określenia wymagań jakie winien spełniać wniosek o nadanie tytułu profesora honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
  • Uchwała nr 4/2020 w sprawie: określenia wymagań jakie winien spełniać wniosek o nadanie tytułu honorowego doktora honoris causa w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
  • Uchwała nr 5/2020 w sprawie: określenia propozycji zasadniczych kryteriów – przesłanek przyznawania „Medalu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” oraz odznaki „Zasłużony dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”.
  • Uchwała nr 6/2020 w sprawie: zaopiniowania wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu honorowego doktora honoris causa Panu Profesorowi Gregory’emu Lipowi oraz wskazania kandydatów na promotora i recenzentów w tym postępowaniu.
  • Uchwała nr 7/2020 w sprawie: zaopiniowania wniosku o nadanie tytułu profesora honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Panu prof. dr hab. n. med. Marianowi Zembali.