Ważne

Patent i prawo ochronne jest prawem terytorialnym ograniczonym granicami geograficznymi danego państwa lub regionu, w którym został udzielony.

W przypadku dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP istnieje możliwość rozszerzenia ochrony wynalazku poza granice kraju lub w międzynarodowych organizacjach ochrony własności przemysłowej. Rozszerzenie ochrony możliwe jest w ciągu 12 miesięcy od dnia zgłoszenia.

W związku z powyższym konieczne jest przesłanie informacji dotyczącej decyzji o zgłoszeniu do instytucji przyznającej uprawnienie (np. EPO) oraz wskazanie krajów, w których rozwiązanie ma zostać objęte ochroną do Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, nie później niż na 3 miesiące przed końcem terminu wyznaczonego na dokonanie zgłoszenia.

ZASTRZEŻENIE ZNAKÓW TOWAROWYCH

Pomysł na patent

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym m.in. w zakresie spraw związanych z rozpatrywaniem podań o udzielenie prawa ma znak towarowy.

Ustawa z dnia 30.06.2000r. (tj. z 2017r. poz 776) Prawo własności przemysłowej reguluje sprawy dotyczące ochrony prawnej znaków.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny (w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy), jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Istnieje możliwość elektronicznego zastrzeżenia na użytek własny towarów i usług w Unijnym Urzędzie ds. Własności Intelektualnej, który ma siedzibę w Hiszpanii.

Unijny znak towarowy jest rejestrowany na 10 lat od daty dokonania zgłoszenia. Po tym okresie przedsiębiorca ma prawo przedłużyć ochronę na następne takie okresy. Celem sprawdzenia czy nikt za granicą nie narusza praw do zastrzeżonych znaków, polski przedsiębiorca może skorzystać z internetowych baz danych eSearch plus udostępnianej przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Baza ta zapewnia dostęp do znaków towarowych Unii Europejskiej i zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.euipo.europa.eu