Zmiana Uchwały Nr 41/2020 Senatu SUM z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie Zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych

Szanowni Państwo,

biorąc pod uwagę zmianę Uchwały  Nr 41/2020 Senatu SUM z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie Zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych, uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującym § 3 ust. 3 ww. Uchwały, skrócone zostały etapy oceny realizacji merytorycznej zadań badawczych, które zobowiązani są składać Wykonawcy umów z trzech do dwóch.

 Zgodnie z powyższym, uprzejmie wyjaśniam, że:

a) wykonawcy umów zawartych w roku 2018  przedstawiają wynik realizacji zadania naukowo-badawczego do dnia 31 października 2020 r.,

b) wykonawcy umów zawartych w roku 2019 przedstawiają wynik realizacji zadania naukowo-badawczego do dnia 31 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że Rady Dyscyplin Naukowych SUM mogą przedłużyć powyższe terminy, zgodnie z kompetencją określoną w § 7 ust. 5 powyższej Uchwały na podstawie złożenia sprawozdania uzasadniającego zwłokę.

 W związku z dokonanymi zmianami, dotyczącymi okresów sprawozdawczych dodaję, iż podstawą pozytywnej oceny jest przedstawienie przez wykonawcę zadania badawczego:

a) potwierdzonej przez Bibliotekę SUM informacji o minimum jednej publikacji oryginalnej, opublikowanej lub przyjętej do druku po podpisaniu umowy o realizację zadnia badawczego, w której podano źródło finansowania realizacji zadania badawczego i afiliowanej do SUM,

lub 

b) rozprawy doktorskiej albo osiągnięcia naukowego w postępowaniu habilitacyjnym, w których podano źródło finansowania realizacji zadania badawczego,

lub

c) informacji o uzyskaniu finansowania projektu badawczego w trybie konkursowym tzw. „grantu”,

lub

d) informacji o uzyskanym patencie.

Jednocześnie przypominam, że odstępstwo od wskazanych wyżej terminów stanowią indywidualnie podjęte przez Rady na mocy § 7 ust. 5 Uchwały decyzje o przedłużeniu terminu, o których zostali Państwo poinformowani stosowną korespondencją.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Prorektor ds. Nauki

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach