Komunikat w sprawie naboru do Programu im. Stanisława Ulama przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór do Programu im. Stanisława Ulama, którego celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni poprzez zachęcenie zagranicznych naukowców do udziału w badaniach naukowych i dydaktycznych w Polsce, a także nawiązanie lub pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami, wzmacniając tym samym potencjał naukowy polskich jednostek.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000,00 zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży. Przyjazdy zagranicznych naukowców mogą odbywać się od 1 stycznia 2023 do 1 października 2023 r.

Wnioskodawcą może być naukowiec posiadający minimum stopień naukowy doktora, zatrudniony w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym.

Wnioski należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji. W celu jego złożenia niezbędne jest założenie konta.

Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w ww. programie znajdą Państwo na stronie internetowej: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama.

W przypadku zainteresowania zgłoszeniem, uprzejmie proszę o kontakt z pracownikiem Sekcji ds. Badań Naukowych pod nr telefonu 32 208 3540, email: .

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony przez NAWA wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji do
10 maja 2022.