Wnioskowanie na zadania badawcze na rok 2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, żeod 1 lipca do 15 października br. istnieje możliwość złożenia do Przewodniczącego właściwej Rady Dyscypliny wniosków o finansowanie zadań badawczych na rok 2023 przez pracowników prowadzących działalność naukową oraz młodych naukowców (w tym uczestników studiów doktoranckich).

Jednocześnie informujemy, że dopuszczalne jest złożenie tylko jednego wniosku o realizację zadania badawczego w danym roku (§ 4 ust. 2a Uchwały nr 39/2022 Senatu SUM z dnia 29 czerwca 2022 r.).

Wzory obowiązujących wniosków zostały zamieszone na stronie internetowej Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM: nauka.sum.edu.pl w zakładce „Więcej” – „Akty prawne i pliki do pobrania”.

Formularze wniosków należy przesłać w formie papierowej do Sekcji ds. Badań Naukowych Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice bądź w formie elektronicznej – podpisane podpisem cyfrowym obowiązującym w SUM na adres lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (SUM_KATOWICE/SkrytkaESP).

W przypadku pytań, wszelkich informacji udzielają pracownicy powyższej Sekcji dostępni pod nr tel. 32 208 3590 lub  32 208 3531.

Uprzejmie prosimy o dochowanie wskazanego wyżej terminu oraz zachęcamy do zgłaszania innowacyjnych zadań badawczych.

Komunikat dot. uchwalenia nowych Zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych –
Uchwała Senatu SUM Nr 39/2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na posiedzeniu Senatu SUM w dniu 29 czerwca 2022 r. została przyjęta Uchwała Nr 39/2022 w sprawie: uchwalenia Zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych, uchylająca dotychczas obowiązującą Uchwałę Senatu SUM Nr 41/2020 z dn. 22 kwietnia 2020 r., a uwzględniająca postulowane przez środowisko naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmiany.

Przyjęty w efekcie prowadzonych konsultacji z przedstawicielami wszystkich Wydziałów akt wewnętrzny Uczelni wprowadza następujące istotne zmiany, w porównaniu do obowiązujących dotychczas:

  1. Wydłużenie terminu dot. składania wniosków na zadania badawcze – wnioski o finansowanie zadań badawczych pracowników prowadzących działalność naukową oraz młodych naukowców składane będą w terminie od 1 lipca do 15 października roku poprzedzającego rok przyznania i podziału subwencji, tj. roku w którym zawarta zostanie umowa (§ 4 ust.1).
  2. Ograniczenie dot. ilości składanych wniosków, tj. dopuszczalne jest złożenie przez pracownika tylko jednego wniosku o realizację zadania badawczego w danym roku (§ 4 ust. 2a), a w przypadku doktorantów Szkoły Doktorskiej SUM ograniczono możliwość złożenia wniosku maksymalnie do ukończenia 5 semestru kształcenia (§ 4 ust. 2b).
  3. Zasady podziału środków na zadania badawcze:
  4. Podział środków finansowych ponownie dokonywany będzie na jednostki organizacyjne realizujące zadania badawcze, przy uwzględnieniu dorobku naukowego jednostki wyrażonego w punktacji Impact Factor oraz rozliczenia merytorycznego realizowanych w jednostce zadań badawczych, z ostatnich 4 lat poprzedzających rok przyznania subwencji dydaktyczno-badawczej (§ 5 ust. 6);
  5. Podział na realizowane zadania badawcze w obrębie jednostki wewnętrznie przeprowadzał będzie Kierownik jednostki z uwzględnieniem: merytorycznej oceny wniosków o finansowanie zadań badawczych, dorobku naukowego kierowników zadań badawczych z ostatnich 4 lat poprzedzających złożenie wniosków o finansowanie, wpisania się zadania badawczego w priorytetowy kierunek badań Uczelni, założenia, że w danym roku w obrębie jednostki winny być złożone do realizacji nie więcej niż 4 zadania badawcze (§ 5 ust. 7a);
  6. Środki finansowe na zadania badawcze realizowane przez młodych naukowców przyznawane będą na zasadach dotychczas obowiązujących zgodnie z załącznikiem
    nr 6 do Zasad  (§ 5 ust. 8).
  7. Rozliczenie umowy w zakresie finansowym następowało będzie w terminie do 31 grudnia roku, w którym upływa trzeci rok obowiązywania umowy, natomiast w zakresie merytorycznym do 31 grudnia, w którym upływa czwarty rok obowiązywania umowy (§ 6 ust. 5).
  8. Skrócenie z dwóch do jednego etapu sprawozdawczości z realizacji merytorycznej prac badawczych. Sprawozdanie złożone ma zostać w maksymalnym terminie do 31 października czwartego roku obowiązywania umowy (§ 7 ust. 2).

Jednocześnie informuję, że przedmiotowa Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia, jednakże przedstawione ww. zmiany mają zastosowanie do wniosków na zadania badawcze składanych na rok 2023. Obowiązujące więc w chwili obecnej umowy na zadania badawcze realizowane będą na dotychczasowych zasadach.

Treść Uchwały została udostępniona na stronie internetowej Uczelni w zakładce Baza aktów prawnych pod adresem: https://aktyprawne.sum.edu.pl/?types=2

W przypadku pytań, wszelkich informacji udzielają pracownicy Sekcji ds. Badań Naukowych Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej, tel. 32 208 3590, 32 208 3536.       

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Komunikat w sprawie naboru do Programu „Profesura NAWA” przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór do Programu Profesura NAWA, którego celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni poprzez zachęcenie zagranicznych naukowców do udziału w badaniach naukowych i dydaktycznych w Polsce, a także nawiązanie lub pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami, wzmacniając tym samym potencjał naukowy polskich jednostek.

Program skierowany jest do instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Komponent badawczy programu w postaci grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki przeznaczony na realizację badań naukowych w pierwszych 18 miesiącach realizacji projektu. Kwota dofinansowania pojedynczego projektu, przy założeniu, że będzie on trwał 48 miesięcy, może wynieść do 3 103 600,00 zł, przy czym agencja finansuje 80% kosztów projektu, pozostałe 20% stanowi wkład własny instytucji składającej wniosek.

Program daje możliwość zatrudnienia wizytującego Naukowca na okres od 3 do 4 lat, a realizacja projektu trwa od 1 lutego 2023 r. do
1 października 2023 r.

Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w ww. programie znajdą Państwo na stronie internetowej: http://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony przez NAWA wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji do
23 maja 2022.

W przypadku podjęcia decyzji  o złożeniu wniosku do Programu, uprzejmie proszę o kontakt z Sekcją ds. Badań Naukowych pod nr telefonu 32 208 3540, email: do dnia 13.05.2022 r.

Komunikat w sprawie naboru do Programu im. Stanisława Ulama przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór do Programu im. Stanisława Ulama, którego celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni poprzez zachęcenie zagranicznych naukowców do udziału w badaniach naukowych i dydaktycznych w Polsce, a także nawiązanie lub pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami, wzmacniając tym samym potencjał naukowy polskich jednostek.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000,00 zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży. Przyjazdy zagranicznych naukowców mogą odbywać się od 1 stycznia 2023 do 1 października 2023 r.

Wnioskodawcą może być naukowiec posiadający minimum stopień naukowy doktora, zatrudniony w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym.

Wnioski należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji. W celu jego złożenia niezbędne jest założenie konta.

Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w ww. programie znajdą Państwo na stronie internetowej: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama.

W przypadku zainteresowania zgłoszeniem, uprzejmie proszę o kontakt z pracownikiem Sekcji ds. Badań Naukowych pod nr telefonu 32 208 3540, email: .

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony przez NAWA wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji do
10 maja 2022.

Komunikat w sprawie naboru do Programu „Profesura NAWA” przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór do Programu Profesura NAWA, którego celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni poprzez zachęcenie zagranicznych naukowców do udziału w badaniach naukowych i dydaktycznych w Polsce, a także nawiązanie lub pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami, wzmacniając tym samym potencjał naukowy polskich jednostek.

Program skierowany jest do instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Komponent badawczy programu w postaci grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki przeznaczony na realizację badań naukowych w pierwszych 18 miesiącach realizacji projektu. Kwota dofinansowania pojedynczego projektu, przy założeniu, że będzie on trwał 48 miesięcy, może wynieść do 3 103 600,00 zł, przy czym agencja finansuje 80% kosztów projektu, pozostałe 20% stanowi wkład własny instytucji składającej wniosek.

Program daje możliwość zatrudnienia wizytującego Naukowca na okres od 3 do 4 lat, a realizacja projektu trwa od 1 lutego 2023 r. do
1 października 2023 r.

Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w ww. programie znajdą Państwo na stronie internetowej: http://nawa.gov.pl/naukowcy/profesura-goscinna-nawa.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony przez NAWA wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji do
23 maja 2022.

W przypadku podjęcia decyzji  o złożeniu wniosku do Programu, uprzejmie proszę o kontakt z Sekcją ds. Badań Naukowych pod nr telefonu 32 208 3540, email: do dnia 30.04.2022 r.