Szanowni Państwo

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w frontpage

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 28/2015 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci SUM mają prawo do korzystania z całej infrastruktury badawczej będącej własnością Uczelni tj. infrastruktury budowlanej, wyposażenia i urządzeń służących do realizacji badań naukowych i prac rozwojowych na zasadach określonych we wskazanym Regulaminie:

http://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=1065

Baza specjalistycznej aparatury badawczej Uniwersytetu dostępna jest na stronie internetowej:

http://bazaekspertow.sum.edu.pl/apar_index.php

W celu optymalizacji mechanizmów efektywnego wykorzystania specjalistycznej aparatury badawczej zachęcamy do korzystania z powyższej bazy.

START 2019 – stypendia dla młodych naukowców finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Aktualności

uprzejmie informujemy, iż Fundacja na rzecz Nauki Polskiej corocznie organizuje konkurs pn. „Start”, w ramach którego finansuje roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych, którzy znajdują się na początku kariery naukowej i posiadają udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Aplikacje mogą składać instytucje kształcące kandydatów lub instytucje, w których kandydaci wykonują prace B+R. Nowa edycja konkursu START 2019 rozpocznie się we wrześniu 2018 r. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. W najbliższym konkursie Fundacja przyzna ok. 100 rocznych stypendiów.

Szczegółowe informacje dot. konkursu oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/.

W przypadku chęci przystąpienia do konkursu prosimy o bezpośredni kontakt z Działem ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM.

Ogłoszenie naboru do programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w zakresie współpracy międzynarodowej

Danuta Prokop włącz . Opublikowano w Aktualności

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza do uczestnictwa w programach, które wspierają międzynarodową karierę naukowców oraz wzmacniają umiędzynarodowienie polskich uczelni i jednostek naukowych. Poniżej przedstawiamy programy z zakresu współpracy międzynarodowej, w których prowadzony jest nabór zgłoszeń. Szczegółowe informacje na temat procedury zgłoszeń można uzyskać za pośrednictwem Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM (kontakt: mgr Danuta Prokop; tel. 32 208 3553; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) bądź na stronie NAWY: https://nawa.gov.pl.

Program im. Bekkera

Cele:

- zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych,

- umożliwienie naukowcom prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie

Program oferuje:

- Stypendia na wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy do dowolnego ośrodka naukowego na świecie (8 000,00 - 12 000,00 zł miesięcznie + dodatkowe środki),

- Możliwość wyjazdu z rodziną,

- W przypadku osób niepełnosprawnych - możliwość wyjazdu z opiekunem.

Wnioskodawca:

indywidualny naukowiec/nauczyciel akademicki

Wyjazd:

- Do dowolnego kraju na świecie

- Obejmują wszystkie dziedziny nauki

- Wyjazd nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 i nie później niż 30 września 2019 r.

Cel wyjazdów:

- prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych

- pozyskanie materiałów do pracy naukowej

- prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych

- odbycie stażu naukowego

- inne formy aktywności naukowej lub akademickiej

Termin składania wniosków: do 31.05.2018 r. do godz. 15:00

Link do Programu na stronie NAWY: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

 

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Cele:

Celem Programu jest wspieranie współpracy naukowej, wdrożeniowej
i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej i mieć wymiar międzynarodowy.

W projekcie uprawnione są działania podejmowane w ramach międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia.

Kwota projektu: max. 1 000 000,00 zł.

Działania w ramach APM:

• międzynarodowa współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia
i prowadzenia badań naukowych, w tym wymiana studentów oraz pracowników

• międzynarodowa współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia m.in. modernizacja dydaktyki i rozwój nowoczesnych programów kształcenia

• wsparcie procesów recenzyjnych w przewodach doktorskim, habilitacyjnym i profesorskim

• opracowania nowoczesnych materiałów dydaktycznych

• rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia

• organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów

• opracowanie i złożenie wniosków grantowych

• udział w stażach

• opracowanie publikacji, artykułów, opracowań w wymiarze międzynarodowym

• rozwój zarządzania jakością, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, badań, administracji.

Wnioskodawca:

• uczelnie, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym

• inne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy
o zasadach finansowania nauki, posiadające kategorię naukową.

Partnerem w projekcie musi być co najmniej 1 uczelnia lub jednostka naukowa z zagranicy. Partnerem wspierającym może być instytucja
z otoczenia społecznego uczelni, tj. organizacja pozarządowa, jednostka administracji publicznej lub instytucja z sektora prywatnego.

Instytucja może złożyć nie więcej niż 3 wnioski (jako Wnioskodawca lub Partner).

Realizacja pojedynczego Projektu musi obejmować okres od 6 do 24 miesięcy i zawierać się w terminie od 1 października 2018 do 30 września 2020.

Termin składania wniosków: zgodnie z informacją, która pojawiła się na stronie www.nawa.gov.pl dnia 15.05.2018 r., termin składania wniosków został przeniesiony na 14 maja do 14 lipca 2018

Link do Programu: https://nawa.gov.pl/instytucje/akademickie-partnerstwa-miedzynarodowe

 

PROM Wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Cel i finansowanie:

Celem programu jest zwiększenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

Dofinansowane zostaną koszty związane z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej (nauczycieli akademickich, którzy nie uzyskali stopnia doktora habilitowanego) w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni).

Projekty te mogą obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak
i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski. Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota projektu: max. 750 000,00 zł.

Wnioskodawca:

uczelnie, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym

Instytucja może złożyć w ramach naboru wyłącznie jeden wniosek.

Działania w ramach PROM:

Wyjazdy lub przyjazdy związane z tematyką doktoratu lub prowadzoną pracą akademicką mające na celu:

• aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym udział np. w sesji posterowej i flash talk), 

• pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego,

• udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak
i prowadzący zajęcia). Tematyka programu szkoły musi być ściśle związana z tematyką rozprawy doktorskiej i/lub prowadzonymi badaniami,

• wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce,

• udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych,

• wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych,

• udział w spotkaniach brokerskich,

• prowadzenie zajęć dydaktycznych,

• udział w pisaniu międzynarodowego wniosku grantowego,

• inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji uczestnika projektu.

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu.

W projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników.

Realizacja pojedynczego Projektu musi obejmować okres roku akademickiego 12 miesięcy (od 1 października 2018 do 30 września 2019).

Termin składania wniosków: 7 maja do 2 lipca 2018

Link: https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom

 

Polskie Powroty

Cele:

Zachęcenie polskich naukowców, którzy pracują w zagranicznych jednostkach naukowych do powrotu do kraju, dzielenia się doświadczeniami z polskimi naukowcami i studentami oraz do tworzenia w kraju własnych grup badawczych czy projektowych

Program oferuje:

- Wynagrodzenie dla powracającego naukowca przez okres od 36-48 miesięcy wraz z kosztami pracodawcy (240 000,00 zł - 350 000,00 zł brutto rocznie)

- Wynagrodzenia dla dwóch członków Grupy Projektowej przez okres 36-48 miesięcy wraz z kosztami pracodawcy (180 000,00 zł brutto rocznie)

- Koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy (55 000,00 zł)

Wnioskodawca:

- Uczelnia

- Inne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy
o zasadach finansowania nauki, posiadające kategorię naukową

Oczekiwania wobec powracających naukowców:

- zaangażowanie w prowadzenie badań naukowych, dydaktyki, innej

aktywności naukowej na światowym poziomie oraz pozyskiwania

środków na badania w polskich i zagranicznych instytucjach

grantowych

- pobyt w Polsce przez cały okres realizacji projektu, przy czym w

pierwszym roku naukowiec może być zatrudniony poza jednostką

wnioskującą max na ½ etatu, w kolejnych latach na ¼ etatu

- publikacji z afiliacją polskiej jednostki

Termin składania wniosków: do 31 maja, do godz. 15:00

Link do Programu na stronie NAWY:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

Rejestracja publikacji naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Aktualności

Sposób rejestracji publikacji naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach określają zapisy Zarządzenia JM Rektora SUM, którego aktualną wersję stanowi tekst jednolity będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2018.

Treść zarządzenia znajduje się tutaj:

http://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=1740

Inne ważne informacje znajdują się tutaj:

 

https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=473&lang=pl

Zwracamy uwagę na najnowsze zmiany wprowadzone 12.01.2018 r.:
·         zmiana nazwy bazy na Bibliografia Publikacji SUM z uwagi na rejestrowanie w niej nie tylko publikacji pracowników, ale wszystkich autorów podających afiliację do jednostek Uczelni,
·         dostarczając kopie publikacji do Działu Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki Głównej SUM, należy podać informację, czy stanowi ona efekt realizacji w Uczelni pracy naukowo-badawczej (numer umowy na realizację pracy naukowo-badawczej),
·         pracownicy, którzy posiadają publikacje sprzed okresu zatrudnienia w SUM, zobowiązani są dostarczyć informacje o tych publikacjach do Działu Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki Głównej na potrzeby analizy cytowań i potwierdzeń dorobku naukowego.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres:

Dział Bibliografii i Dokumentacji
Biblioteka Główna SUM
ul. Warszawska 14
tel. 32 208 35 66, 32 208 36 17
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Jak zgłosić projekt wynalazczy w UPRP lub innym właściwym urzędzie?

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Zgłoszenia patentowe - aktualności

W przypadku powstania wyników badań, które mogą stanowić projekt wynalazczy, w ramach:

a)       realizacji obowiązków polegających na świadczeniu pracy noszącej znamiona pracy twórczej przez pracownika Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

b)      umowy zawartej pomiędzy Uczelnią a studentem, doktorantem,

c)       umowy zawartej z inną osobą nie pozostającą z Uczelnią w stosunku pracy,

Twórcy rozwiązania zobowiązani są do przekazywania w tym zakresie pisemnej informacji JM Rektorowi SUM.

Dokumentem zgłoszeniowym jest Formularz zgłoszeń projektów wynalazczych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia JM Rektora SUM Nr 57/2017 z dnia 04.05.2017 r.). Podpisany formularz można przesłać pocztą tradycyjną na adres Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

Należy zwrócić uwagę, że ochronie podlegają jedynie konkretne rozwiązania - plany, ogólne koncepcje nie podlegają ochronie. Wiele pomocnych informacji w tym zakresie znajdą Państwo na stronie Urzędu Patentowego RP (UPRP): www.uprp.pl, lub w Poradniku wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym; Wydanie II uzupełnione; pod redakcją Andrzeja Pyrża, udostępnionym przez UP RP na stronie:

                                 https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/25/23/25239/PORADNIK_WYNALAZCY_INTERNET.pdf

Zabezpieczenie ochrony intelektualnej wymaga od Twórcy:

1)       zachowania poufności,

2)       przekazania Uczelni wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji,

3)       powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania wyników,

4)       współdziałania w procesie komercjalizacji, w tym w postępowaniach zmierzających do uzyskania praw wyłącznych

– nie dłużej niż przez okres przysługiwania praw Uczelni.

Ponadto, Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z usług rzecznika patentowego. Rzecznik patentowy będzie prowadził dalszą procedurę przed UP RP (lub innym właściwym urzędem), w tym przygotuje w porozumieniu z Twórcami dokumentację zgłoszeniową. Po ustaleniu ostatecznego kształtu dokumentacji zgłoszeniowej, rzecznik dokona zgłoszenia projektu wynalazczego w Urzędzie Patentowym.

Jeżeli Urząd uzna, iż zgłoszone rozwiązanie zasługuje na udzielenie patentu, ochrona wynalazku ma moc obowiązującą od dnia zgłoszenia.

Dane rozwiązanie nie może zostać ujawnione przed zgłoszeniem, zarówno w akademickim, czy branżowym środowisku, na wystawach, w ofertach handlowych, prezentacjach, czy prasie.

Obsługę administracyjną w zakresie zgłoszeń projektów wynalazczych zapewnia Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej z podległością merytoryczną do Prorektora ds. Nauki (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 32 208-35-40).

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Prorektor ds. Nauki SUM w Katowicach

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker