Rejestracja publikacji naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Aktualności

Sposób rejestracji publikacji naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach określają zapisy Zarządzenia JM Rektora SUM, którego aktualną wersję stanowi tekst jednolity będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2018.

Treść zarządzenia znajduje się tutaj:

http://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=1740

Inne ważne informacje znajdują się tutaj:

 

https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=473&lang=pl

Zwracamy uwagę na najnowsze zmiany wprowadzone 12.01.2018 r.:
·         zmiana nazwy bazy na Bibliografia Publikacji SUM z uwagi na rejestrowanie w niej nie tylko publikacji pracowników, ale wszystkich autorów podających afiliację do jednostek Uczelni,
·         dostarczając kopie publikacji do Działu Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki Głównej SUM, należy podać informację, czy stanowi ona efekt realizacji w Uczelni pracy naukowo-badawczej (numer umowy na realizację pracy naukowo-badawczej),
·         pracownicy, którzy posiadają publikacje sprzed okresu zatrudnienia w SUM, zobowiązani są dostarczyć informacje o tych publikacjach do Działu Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki Głównej na potrzeby analizy cytowań i potwierdzeń dorobku naukowego.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres:

Dział Bibliografii i Dokumentacji
Biblioteka Główna SUM
ul. Warszawska 14
tel. 32 208 35 66, 32 208 36 17
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Jak zgłosić projekt wynalazczy w UPRP lub innym właściwym urzędzie?

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Zgłoszenia patentowe - aktualności

W przypadku powstania wyników badań, które mogą stanowić projekt wynalazczy, w ramach:

a)       realizacji obowiązków polegających na świadczeniu pracy noszącej znamiona pracy twórczej przez pracownika Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

b)      umowy zawartej pomiędzy Uczelnią a studentem, doktorantem,

c)       umowy zawartej z inną osobą nie pozostającą z Uczelnią w stosunku pracy,

Twórcy rozwiązania zobowiązani są do przekazywania w tym zakresie pisemnej informacji JM Rektorowi SUM.

Dokumentem zgłoszeniowym jest Formularz zgłoszeń projektów wynalazczych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia JM Rektora SUM Nr 57/2017 z dnia 04.05.2017 r.). Podpisany formularz można przesłać pocztą tradycyjną na adres Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

Należy zwrócić uwagę, że ochronie podlegają jedynie konkretne rozwiązania - plany, ogólne koncepcje nie podlegają ochronie. Wiele pomocnych informacji w tym zakresie znajdą Państwo na stronie Urzędu Patentowego RP (UPRP): www.uprp.pl, lub w Poradniku wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym; Wydanie II uzupełnione; pod redakcją Andrzeja Pyrża, udostępnionym przez UP RP na stronie:

                                 https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/25/23/25239/PORADNIK_WYNALAZCY_INTERNET.pdf

Zabezpieczenie ochrony intelektualnej wymaga od Twórcy:

1)       zachowania poufności,

2)       przekazania Uczelni wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji,

3)       powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania wyników,

4)       współdziałania w procesie komercjalizacji, w tym w postępowaniach zmierzających do uzyskania praw wyłącznych

– nie dłużej niż przez okres przysługiwania praw Uczelni.

Ponadto, Uczelnia zapewnia możliwość skorzystania z usług rzecznika patentowego. Rzecznik patentowy będzie prowadził dalszą procedurę przed UP RP (lub innym właściwym urzędem), w tym przygotuje w porozumieniu z Twórcami dokumentację zgłoszeniową. Po ustaleniu ostatecznego kształtu dokumentacji zgłoszeniowej, rzecznik dokona zgłoszenia projektu wynalazczego w Urzędzie Patentowym.

Jeżeli Urząd uzna, iż zgłoszone rozwiązanie zasługuje na udzielenie patentu, ochrona wynalazku ma moc obowiązującą od dnia zgłoszenia.

Dane rozwiązanie nie może zostać ujawnione przed zgłoszeniem, zarówno w akademickim, czy branżowym środowisku, na wystawach, w ofertach handlowych, prezentacjach, czy prasie.

Obsługę administracyjną w zakresie zgłoszeń projektów wynalazczych zapewnia Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej z podległością merytoryczną do Prorektora ds. Nauki (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 32 208-35-40).

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Prorektor ds. Nauki SUM w Katowicach

„ROVING SEMINARS” CYKL MIĘDZYNARODOWYCH SEMINARIÓW EKSPERCKICH NA TEMAT OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w Zgłoszenia patentowe - aktualności

Politechnika Śląska jest współorganizatorem przedsięwzięcia
w ramach międzynarodowych seminariów eksperckich tzw.: „Roving Seminars” poświęconych ochronie własności intelektualnej za granicą, które odbędą się na trzech wybranych polskich Uczelniach: w Krakowie, Gliwicach i we Wrocławiu.

Seminarium będzie miało miejsce w dniu 24.01.2018r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 A.

Celem udziału w spotkaniu jest przybliżenie słuchaczom tematu wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,  znaków towarowych oraz skutecznej ich ochrony na konkurencyjnych rynkach. Poruszone zostaną również tematy dotyczące procedur ochronnych, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) oraz przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP). Wykłady dotyczyć będą także madryckiego systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz haskiego systemu międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych.

Udział w seminariach jest bezpłatny.

Jednakże ze względu na wymogi organizacyjne Urzędu Patentowego RP uczestnicy muszą dokonać rejestracji on-line pod adresem:

https:// www.uprp.pl/roving-seminars-2018

Przedłużenie finansowania umów o realizację pracy statutowej, pracy naukowo-badawczej przez doktoranta oraz pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca, zawartych w 2017 r.

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w Aktualności

Przypominamy, że zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 umów o realizację  pracy statutowej, pracy naukowo-badawczej przez doktoranta oraz pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca, okres finansowania umów zawartych w 2017 roku „ulega przedłużeniu z mocy prawa na czas określony do dnia 31.10.2018 r., pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku Wykonawcy skierowanego do Prorektora ds. Nauki najpóźniej do dnia 30.11.2017 r.”

Jednocześnie informujemy, iż dotychczas przedłożone wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Prorektora ds. Nauki – prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego i dołączone do dokumentacji źródłowej umów.

Umowa o realizację pracy naukowo-badawczej przez uczestnika studiów doktoranckich

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w frontpage

 

1. Po otrzymaniu decyzji MNiSW o przyznanej dotacji na działalność statutową Wydziałów, w tym na rozwój doktorantów, Dziekani na podstawie opinii Wydziałowych Komisji ds. Nauki dokonują podziału środków finansowych na poszczególne zadania badawcze zgłoszone przez doktorantów.

2.  Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od zatwierdzenia podziału środków lub rozpatrzenia odwołania przez Senacką Komisję ds. Nauki, każda osoba, której przyznano środki finansowe na realizację pracy naukowo-badawczej (doktorant)  zobowiązana jest do złożenia w Dziale ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej stosownej umowy wraz z:

a) harmonogramem

b) kalkulacją wstępną kosztów

c) zapotrzebowaniem na zakup aparatury i sprzętu-jeżeli taka pozycja została zaplanowana w kalkulacji wstępnej.

3.Umowa zawierana jest na rok kalendarzowy, na który została przyznana dotacja. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Kierownika pracy, wydatkowanie środków finansowych może nastąpić w roku następnym, zgodnie z celem, na który te środki zostały przyznane. Przedłużenie wydatkowania środków finansowych wymaga formy pisemnego aneksu do umowy.

4. Aktualne formularze umów, harmonogramów i kalkulacji udostępniane są na bieżąco na stronie internetowej SUM, w zakładce Pliki do pobrania

5. Środki finansowe mogą być wydatkowane wyłącznie na finansowanie zadań badawczych opisanych w harmonogramie pracy i kosztorysie.

Uruchomienie środków finansowych na realizację zadania badawczego może nastąpić po zatwierdzeniu zapotrzebowania, w którym Kierownik pracy wskazuje potrzebę dokonania zakupu lub zamówienia usługi, związanych z realizacją tej pracy. Formularz zapotrzebowania stanowi załącznik do zarządzenia wewnętrznego Rektora SUM i jest do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej SUM. Sprawy związane z zakupami i zamawianiem usług obcych na potrzeby realizacji prac naukowych prowadzą odpowiednio pracownicy Działu Zaopatrzenia i Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.


Do procedury uruchomienia przyznanych środków finansowych, jeżeli wymaga tego praca naukowo-badawcza, konieczne jest dołączenie kserokopii:

  1. zgody komisji etycznej właściwej ds. doświadczeń na zwierzętach,
  2. pozytywnej opinii komisji bioetycznej właściwejeksperymentów medycznych,
  3. zgody Ministra Środowiska (gdy praca dotyczy zwierząt genetycznie zmodyfikowanych).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker