Umowa doktoranta na rok 2016 - jak i kiedy otworzyć? Jak wypełniać?

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 47/2010 z dnia 22.10.2010 r. z późn. zm:

 

Wnioskodawcy, którym przyznano środki finansowe na realizację zadania badawczego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od zatwierdzenia podziału środków lub rozpatrzenia odwołania przez Senacką Komisję ds. Nauki, zobowiązani są do przekazania do Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej kompletu dokumentów do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej, tj. 4 tygodnie od posiedzenia Senackiej Komisji ds. Nauki SUM, które odbędzie się w dniu 16.05.2016 roku – do 13.06.2016 r.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o przekazanie wypełnionych, wszystkich wymaganych do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej formularzy, zgodnie z poniższą instrukcją uzupełnienia.

 

Umowa o realizację pracy naukowo-badawczej przez doktoranta w 2016 r.

 

Wykonawca składa wypełnione formularze umowy o realizację pracy naukowo-badawczej przez doktoranta w 4 egzemplarzach + dokumenty dotyczące realizacji Umowy.

 

W umowie o realizację pracy naukowo-badawczej przez doktoranta wypełnić należy:

♦ tytuł, imię i nazwisko osoby realizującej zadanie badawcze,

pełną nazwę Wydziału,

♦ tytuł, imię i nazwisko promotora, pełną nazwę jednostki organizacyjnej, w której promotor jest zatrudniony

pełną nazwę jednostki organizacyjnej SUM, w której będzie realizowana praca naukowo-badawcza,

♦ wybrać i zaznaczyć jedną dziedzinę naukową, w ramach której mieści się realizowane zadanie badawcze,

♦ zaznaczyć czy zadanie badawcze, jest z zakresu biotechnologii i nanotechnologii,

♦ zaznaczyć czy zadanie badawcze, będzie realizowane w Centrum Medycyny Doświadczalnej,

♦ § 1 ust. 1 – nazwa zadania badawczego, dokładnie ta sama, co zgłoszona we wniosku do WKN,

♦ § 1 ust. 2 – data decyzji, dokładna wysokość przyznanych środków,

♦ § 2 ust. 1 – ta sama kwota, co w § 1 ust. 2

♦ czytelny podpis w miejscu dla Wykonawcy.

 

Dokumenty dotyczące realizacji Umowy:

1.Kalkulacja wstępna – składana wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planowanej do zakupu aparatury, nakładów na wykonanie zadania badawczego – 4 egz.;

2.Harmonogram pracy - składany wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planu – 4 egz.;

3.Kalkulacja wynikowa – składana w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 9;

4.Oświadczenie - stanowiące Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2010 Rektora SUM z późn. zm.sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, składane wraz z projektem Umowy – 1 egz.;

5.Oświadczenie BHP – składane wraz z projektem Umowy, po zapoznaniu się z ,,Materiałami szkoleniowymi dla osób podlegających szkoleniu bhp Instruktaż ogólny BHP” (dostępne na stronie Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej w zakładce ,,Pliki do pobrania”) – 1 egz.;

6.Zgoda komisji etycznej właściwej ds. doświadczeń na zwierzętach – składanaz projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo badawcza – 1 egz.;

7.Pozytywna opinia komisji bioetycznej właściwej ds. eksperymentów medycznych – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo –badawcza – 1 egz.;

8.Zgoda Ministra Środowiska – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli realizowana praca naukowo-badawcza dotyczy zwierząt genetycznie zmodyfikowanych – 1 egz.;

9.„Zapotrzebowanie na dostawy i usługi” na zakup aparatury naukowo-badawczej lub sprzętu zgodnie z planem określonym w Kalkulacji wstępnej – składane wraz z projektem Umowy oraz, za każdym razem, w przypadku jej zmiany – 1 egz.;.

 

WSZYSTKIE POTRZEBNE FORMULARZE ZNAJDUJĄ SIĘ W „PLIKACH DO POBRANIA”

Ogłoszenie dotyczące Dnia Informacyjnego Zdrowie, który odbędzie się 12 listopada 2015 r. w SUM

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w frontpage

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym Politechnika Śląska serdecznie zapraszają na Dzień Informacyjny Zdrowie, który odbędzie się 12 listopada 2015 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 8b.

Agenda

Formularz zgłoszenia uczestnictwa - Dzień Informacyjny Zdrowie

Zaproszenie na Dzień Informacyjny Zdrowie w SUM

Sprawozdania- TERMINY

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo

Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdania z realizacji prac: stautowej, młodego naukowca lub doktoranta. Sprawozdania należy składać do właściwej Wydziałowej Komisji ds. Nauki (siedziby przy Dziekanatach Wydziałów).

Terminy składania sprawozdań:

- dla umów zawartych w 2014 r. należy złożyć sprawozdanie z II etapu oceny w nieprzekraczalnym terminie do 30 listoprada 2015 r.

- dla umów zawartych w 2013 r. należy złożyć sprawozdanie z III etapu oceny w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2015 r.

Przedłużanie umów statutowych/młodego naukowca/doktoranta, zwartych w 2015 r.

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,

 

            Przypominamy, iż zgodnie z zapisami umów o realizację pracy statutowej/naukowo-badawczej przez młodego naukowca/doktoranta, finansowanych w ramach dotacji podmiotowych/celowych MNiSW na rok 2015, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu finansowania przedmiotowych Umów do 31.10.2016 r., na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, kierowaneggo do Prorektora ds. Nauki SUM, za pośrednictwem Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM, najpóźniej do dnia 30.11.2015 r.

Umowy na rok 2015 - kiedy złożyć? jak wypełniać?

Klaudia Libront włącz . Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 47/2010 z dnia 22.10.2010 r. z późn. zm:

Wnioskodawcy, którym przyznano środki finansowe na realizację zadania badawczego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od zatwierdzenia podziału środków lub rozpatrzenia odwołania przez Senacką Komisję ds. Nauki, zobowiązani są do przekazania do Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej kompletu dokumentów do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o przekazanie wypełnionych, wszystkich wymaganych do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej formularzy, zgodnie z poniższą instrukcją uzupełnienia.

Umowa o realizację pracy statutowej w 2015 r.

Wykonawca składa wypełnione formularze umowy o realizację pracy statutowej (formularz umowy)4 egzemplarzach + dokumenty dotyczące realizacji Umowy.

- W umowie o realizację pracy statutowej wypełnić należy:

♦ tytuł, imię i nazwisko osoby realizującej zadanie badawcze,

pełną nazwę jednostki organizacyjnej,

pełną nazwę Wydziału,

♦ wybrać i zaznaczyć jedną dziedzinę naukową, w ramach której mieści się realizowane zadanie badawcze,

(klasyfikacja dziedzin naukowych wg OECD: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/b55089e004574e1024fd9c1bd55e74f5.pdf)

zaznaczyć czy zadanie badawcze, jest z zakresu biotechnologii i nanotechnologii,

♦ zaznaczyć czy zadanie badawcze, będzie realizowane w Centrum Medycyny Doświadczalnej,

♦ § 1 ust. 1 – nazwa zadania badawczego, dokładnie ta sama, co zgłoszona we wniosku do WKN, a następnie do MNiSW,

♦ § 1 ust. 2 – data decyzji, dokładna wysokość przyznanych środków,

♦ § 2 ust. 1 – ta sama kwota, co w § 1 ust. 2

♦ podpis + pieczęć imienna, w miejscu dla Wykonawcy.

Dokumenty dotyczące realizacji Umowy:

1.Kalkulacja wstępna – składana wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planowanej do zakupu aparatury, nakładów na wykonanie zadania badawczego – 4 egz.; (pliki: Kalkulacja wstępna - teoria 2015; Kalkulacja wstępna - kliniki 2015 r.)

2.Harmonogram pracy - składany wraz z projektem Umowy oraz w przypadku zmiany planu i/lub nakładów na wykonanie zadania badawczego – 4 egz.; (plik: Harmonogram 2015)

3.Kalkulacja wynikowa – składana w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 9;

4.Wykaz Zespołu Badawczego – składany wraz z projektem Umowy oraz przy każdej zmianie personalnej osób realizujących pracę naukowo-badawczą – 4 egz.; (plik: Wykaz zespołu badawczego)

5.Oświadczenie - stanowiące Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2010 Rektora SUM z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Śląskim Uniwersytecie MedycznymKatowicach, składane wraz z projektem Umowy – 1 egz.; (plik: Oświadczenie)

6.Zgoda komisji etycznej właściwej ds. doświadczeń na zwierzętach – składanaz projektem Umowy, jeżeli wymaga tego realizowana praca naukowo badawcza – 1 egz.;

7.Pozytywna opinia komisji bioetycznej właściwej ds. eksperymentów medycznych

8.Zgoda Ministra Środowiska – składana wraz z projektem Umowy, jeżeli realizowana praca naukowo-badawcza dotyczy zwierząt genetycznie zmodyfikowanych – 1 egz.;

9.„Zapotrzebowanie na dostawy i usługi” na zakup aparatury naukowo-badawczej lub sprzętu zgodnie z planem określonym w Kalkulacji wstępnej – składane wraz z projektem Umowy oraz, za każdym razem, w przypadku jej zmiany – 1 egz.; (plik: Zapotrzebowanie)

10.Upoważnienie pracownika naukowo-dydaktycznego do realizacji pracy naukowo-badawczej – składane wraz z projektem Umowy – 1 egz. (plik: Upoważnienie)

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker