„ROVING SEMINARS” CYKL MIĘDZYNARODOWYCH SEMINARIÓW EKSPERCKICH NA TEMAT OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w Zgłoszenia patentowe - aktualności

Politechnika Śląska jest współorganizatorem przedsięwzięcia
w ramach międzynarodowych seminariów eksperckich tzw.: „Roving Seminars” poświęconych ochronie własności intelektualnej za granicą, które odbędą się na trzech wybranych polskich Uczelniach: w Krakowie, Gliwicach i we Wrocławiu.

Seminarium będzie miało miejsce w dniu 24.01.2018r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 18 A.

Celem udziału w spotkaniu jest przybliżenie słuchaczom tematu wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,  znaków towarowych oraz skutecznej ich ochrony na konkurencyjnych rynkach. Poruszone zostaną również tematy dotyczące procedur ochronnych, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) oraz przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP). Wykłady dotyczyć będą także madryckiego systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz haskiego systemu międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych.

Udział w seminariach jest bezpłatny.

Jednakże ze względu na wymogi organizacyjne Urzędu Patentowego RP uczestnicy muszą dokonać rejestracji on-line pod adresem:

https:// www.uprp.pl/roving-seminars-2018

Przedłużenie finansowania umów o realizację pracy statutowej, pracy naukowo-badawczej przez doktoranta oraz pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca, zawartych w 2017 r.

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w Aktualności

Przypominamy, że zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 umów o realizację  pracy statutowej, pracy naukowo-badawczej przez doktoranta oraz pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca, okres finansowania umów zawartych w 2017 roku „ulega przedłużeniu z mocy prawa na czas określony do dnia 31.10.2018 r., pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku Wykonawcy skierowanego do Prorektora ds. Nauki najpóźniej do dnia 30.11.2017 r.”

Jednocześnie informujemy, iż dotychczas przedłożone wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Prorektora ds. Nauki – prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego i dołączone do dokumentacji źródłowej umów.

Umowa o realizację pracy naukowo-badawczej przez uczestnika studiów doktoranckich

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w frontpage

 

1. Po otrzymaniu decyzji MNiSW o przyznanej dotacji na działalność statutową Wydziałów, w tym na rozwój doktorantów, Dziekani na podstawie opinii Wydziałowych Komisji ds. Nauki dokonują podziału środków finansowych na poszczególne zadania badawcze zgłoszone przez doktorantów.

2.  Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od zatwierdzenia podziału środków lub rozpatrzenia odwołania przez Senacką Komisję ds. Nauki, każda osoba, której przyznano środki finansowe na realizację pracy naukowo-badawczej (doktorant)  zobowiązana jest do złożenia w Dziale ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej stosownej umowy wraz z:

a) harmonogramem

b) kalkulacją wstępną kosztów

c) zapotrzebowaniem na zakup aparatury i sprzętu-jeżeli taka pozycja została zaplanowana w kalkulacji wstępnej.

3.Umowa zawierana jest na rok kalendarzowy, na który została przyznana dotacja. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Kierownika pracy, wydatkowanie środków finansowych może nastąpić w roku następnym, zgodnie z celem, na który te środki zostały przyznane. Przedłużenie wydatkowania środków finansowych wymaga formy pisemnego aneksu do umowy.

4. Aktualne formularze umów, harmonogramów i kalkulacji udostępniane są na bieżąco na stronie internetowej SUM, w zakładce Pliki do pobrania

5. Środki finansowe mogą być wydatkowane wyłącznie na finansowanie zadań badawczych opisanych w harmonogramie pracy i kosztorysie.

Uruchomienie środków finansowych na realizację zadania badawczego może nastąpić po zatwierdzeniu zapotrzebowania, w którym Kierownik pracy wskazuje potrzebę dokonania zakupu lub zamówienia usługi, związanych z realizacją tej pracy. Formularz zapotrzebowania stanowi załącznik do zarządzenia wewnętrznego Rektora SUM i jest do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej SUM. Sprawy związane z zakupami i zamawianiem usług obcych na potrzeby realizacji prac naukowych prowadzą odpowiednio pracownicy Działu Zaopatrzenia i Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.


Do procedury uruchomienia przyznanych środków finansowych, jeżeli wymaga tego praca naukowo-badawcza, konieczne jest dołączenie kserokopii:

  1. zgody komisji etycznej właściwej ds. doświadczeń na zwierzętach,
  2. pozytywnej opinii komisji bioetycznej właściwejeksperymentów medycznych,
  3. zgody Ministra Środowiska (gdy praca dotyczy zwierząt genetycznie zmodyfikowanych).

Umowa o realizację pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w frontpage

1. Po otrzymaniu decyzji MNiSW o przyznanej dotacji na działalność statutową Wydziałów, w tym na rozwój młodych naukowców, Dziekani na podstawie opinii Wydziałowych Komisji ds. Nauki dokonują podziału środków finansowych na poszczególne zadania badawcze zgłoszone przez młodych naukowców.

2.  Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od zatwierdzenia podziału środków lub rozpatrzenia odwołania przez Senacką Komisję ds. Nauki, każda osoba, której przyznano środki finansowe na realizację pracy naukowo-badawczej (młody naukowiec)  zobowiązana jest do złożenia w Dziale ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej stosownej umowy wraz z:

a) harmonogramem

b) kalkulacją wstępną kosztów

c) zapotrzebowaniem na zakup aparatury i sprzętu-jeżeli taka pozycja została zaplanowana w kalkulacji wstępnej.

  1. Umowa zawierana jest na rok kalendarzowy, na który została przyznana dotacja. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Kierownika pracy, wydatkowanie środków finansowych może nastąpić w roku następnym, zgodnie z celem, na który te środki zostały przyznane. Przedłużenie wydatkowania środków finansowych wymaga formy pisemnego aneksu do umowy.
  2. Aktualne formularze umów, harmonogramów i kalkulacji udostępniane są na bieżąco na stronie internetowej SUM, w zakładce Pliki do pobrania.  
  3. Środki finansowe mogą być wydatkowane wyłącznie na finansowanie zadań badawczych opisanych w harmonogramie pracy i kosztorysie.

Uruchomienie środków finansowych na realizację zadania badawczego może nastąpić po zatwierdzeniu zapotrzebowania, w którym Kierownik pracy wskazuje potrzebę dokonania zakupu lub zamówienia usługi, związanych z realizacją tej pracy. Formularz zapotrzebowania stanowi załącznik do zarządzenia wewnętrznego Rektora SUM i jest do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej SUM. Sprawy związane z zakupami i zamawianiem usług obcych na potrzeby realizacji prac naukowych prowadzą odpowiednio pracownicy Działu Zaopatrzenia i Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.


Do procedury uruchomienia przyznanych środków finansowych, jeżeli wymaga tego praca naukowo-badawcza, konieczne jest dołączenie kserokopii:

  1. zgody komisji etycznej właściwej ds. doświadczeń na zwierzętach,
  2. pozytywnej opinii komisji bioetycznej właściwejeksperymentów medycznych,
  3. zgody Ministra Środowiska (gdy praca dotyczy zwierząt genetycznie zmodyfikowanych).

Wniosek o finansowanie zadań służących rozwojowi studentów studiów doktoranckich

Jarosiński Łukasz włącz . Opublikowano w Aktualności

1) Środki finansowe na rozwój doktorantów na dany rok kalendarzowy przyznawane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie dotacji celowej.

2) Wnioski o finansowanie zadań badawczych w ramach tej dotacji mogą składać Doktoranciuczestnicy studiów doktoranckich, prowadzonych na wydziałach SUM na badania naukowe związane z realizacją pracy doktorskiej.

3) Doktoranci składają wnioski do Dziekanów Wydziałów SUM, na formularzach dostępnych na stronie internetowej SUM, w terminie do dnia 31 maja w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji.

4) Zgłoszone przez doktorantów tematy zadań badawczych tworzą plan zadaniowy dla poszczególnych Wydziałów SUM na rok kalendarzowy objęty dotacją MNiSW na finansowanie działalności statutowej.

5) Wnioski podlegają ocenie Dziekana Wydziału, Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Senackiej Komisji ds. Nauki.

Wniosek o finansowanie zadań służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich w 2016 r.

Wniosek należy złożyć w 1 egz. u Dziekana właściwego Wydziału, zgodnie z Uchwałą Nr 47/2010 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 22.12.2010 r. z późn. zm. w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker