Nabór do programu im. Stanisława Ulama NAWA

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór do Programu im. Stanisława Ulama NAWA, którego celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych poprzez zachęcenie zagranicznych naukowców do udziału w badaniach naukowych i dydaktycznych w Polsce, a także nawiązanie lub pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami, wzmacniając tym samym potencjał naukowy polskich jednostek.

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

  1. prowadzenie badań naukowych;
  2. odbycie stażu podoktorskiego;
  3. pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej.

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000,00 zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży. Przyjazdy mogą odbywać się od 1 stycznia 2024 r. do 1 października 2024 r.

Wnioskodawcą może być naukowiec posiadający minimum stopień naukowy doktora, zatrudniony w zagranicznej uczelni
lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym.

Wnioski należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji. W celu jego złożenia niezbędne jest założenie konta.

Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w ww. Programie znajdą Państwo na stronie internetowej: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama.

W przypadku zainteresowania zgłoszeniem, uprzejmie proszę o kontakt z Panem mgr Marcinem Grzelcem – pracownikiem Sekcji ds. Rozwoju Naukowego Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej pod nr telefonu 32 208 3553, email: ,
nie później niż do 28 kwietnia 2023 r.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony przez NAWA wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji do 22 maja 2023 r.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Programie.