PODSTAWA PRAWNA

Art. 227-231 USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf