WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE W RDN

PRZYDATNE INFORMACJE DOT. POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW POSTĘPOWANIA ORAZ OCENY PRZESŁANEK WARUNKUJĄCYCH NADANIE TYTUŁU PROFESORA ZNAJDUJĄ SIĘ W PRAKTYCZNYM PORADNIKU UDOSTĘPNIONYM PRZEZ RDN POD ADRESEM:
https://www.rdn.gov.pl/dobre-praktyki.poradnik-postepowania-dotyczace-nadawania-tytulu-profesora.html

 • Czas trwania postępowania wynosi około od 9 do 18 miesięcy.
 • Na podstawie złożonego wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, RDN dokonuje wstępnej weryfikacji wniosku. Na jej podstawie RDN wszczyna lub odmawia wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, jeżeli wniosek w sposób oczywisty nie spełnia ustawowych przesłanek. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przysługuje zażalenie do RDN.
 • Po formalnym wszczęciu postępowania RDN powołuje 5 recenzentów, którym zleca wydanie opinii o charakterze eksperckim w zakresie spełnienia wymagań warunkujących nadanie tytułu profesora. Opinia jest wydawana w terminie 3 miesięcy od dnia zlecenia jej wydania.
 • RDN, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania opinii (recenzji), w drodze decyzji administracyjnej:
  • występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie wnioskodawcy tytułu profesora albo
  • odmawia wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie wnioskodawcy tytułu profesora.

  Od powyższych decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. RDN rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 6 miesięcy od dnia jego doręczenia.
  W postępowaniu w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy RDN może zasięgać opinii recenzentów.

 • RDN w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji pozytywnej, składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie tytułu profesora. Wniosek o nadanie tytułu profesora oraz opinie recenzentów, w terminie 21 dni, zamieszcza się w systemie POL-on. W przypadku powzięcia wiadomości o możliwości naruszenia praw autorskich przez osobę, której dotyczy wniosek, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może zwrócić się do RDN o dołączenie do wniosku opinii komisji do spraw etyki w nauce PAN.
 • Osoba ubiegająca się o tytuł profesora może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego nadania po upływie co najmniej 5 lat w przypadku:
  • ostatecznego postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, gdy wniosek w sposób oczywisty nie spełnia wymogów;
  • ostatecznej decyzji RDN o odmowie wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie tytułu profesora.